Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06 Temmuz 2021 Tarihli ve 31533 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

6 Temmuz 2021 SALI

Sayı : 31533

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN KAYIT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2006 tarihli ve 26171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Yapımcı sertifikası: 18/4/2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince film ve fonogram yapımcılarının alması gereken belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yapımcı sertifikası numarası beyanı,”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Bizimkiler dizisinin Cemil’i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti Bizimkiler dizisinin Cemil’i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti

“Yapımcı belgelerinin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce alınan geçici ve sürekli yapımcı belgeleri, üzerlerinde belirtilen süre boyunca geçerlidir. Bu süre içerisinde yapımcı kodu, yapımcı sertifika numarası olarak kabul edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.