Er ve Erbaş Harçlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Temmuz 2021 Tarihli ve 31538 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

11 Temmuz 2021 PAZAR

Sayı : 31538

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2008 tarihli ve 26969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Er ve Erbaş Harçlıkları Yönetmeliğinin 1 inci maddesine “Türk Silahlı Kuvvetlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesine “Türk Silahlı Kuvvetlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen hususlar, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Harita Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak tekliflerin ilgili Bakanlıkça onaylanması ile karara bağlanmış olur ve uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kanunun 5 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen hizmetleri ifa etmek üzere geçici görevle harita alımı için asıl birliğinden ayrılan er ve erbaşlar, harçlık ve munzam harçlıklarını, asıl birliklerinden alırlar. Munzam harçlığa müstahak görülecek er ve erbaşlar Harita Genel Müdürlüğünce teklif edilerek, asıl birliklerince bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlayacakları munzam harçlıkları istihkak belgesine göre ödenir.”

“(2) Dağıtım; Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Harita Genel Müdürlüğünde müteakip ayın 10’una kadar tamamlanır. Ancak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek illerde veya birliklerde ayın 10’una kadar olan süre 20’sine kadar uzatılabilir. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında harçlıkların ve munzam harçlıkların dağıtılması ayın 20’sine kadar tamamlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Adresi bilinmeyen veya başka bir sebeple sahibine gönderilmesi mümkün olmayan er ve erbaşların harçlık ve munzam harçlıkları, Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebe birimlerine yatırılarak, 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. Vezne alındı makbuzları ilgili ayın bordrosu ekinde muhafaza edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 12/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgilisine göre Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ve Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

EKLER