Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Eylül 2021 Tarihli ve 31594 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

10 Eylül 2021 CUMA

Sayı : 31594

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMELERİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyonların oluşturulması ve bu Yönetmelik dahilindeki iş ve işlemler, merkezde ilgili başkanlık veya daire başkanlıklarınca yerine getirilir. Talep edilmesi halinde, ihale işlemleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Gözden kaçırmayın

27. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklandı 27. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklandı

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.