Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi

2020 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak “Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi” hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Diğer ücretli hizmet erbaplarının 2020 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri 1 Şubat-2 Mart (29 Şubat hafta sonuna rastladığından) tarihleri arasında yapılacaktır.

EKONOMİ 01.03.2020, 22:05 01.03.2020, 22:06
Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi
Rehberde; diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının kimler olduğu, işe başlamada aranacak belgeler, verginin tarh yeri ve zamanı, verginin hesaplanması ve tahakkuku ile verginin ödeme zamanı ve işverenlerin sorumluluğu konularında açıklamalar yer almaktadır.

1. GİRİŞ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret gelirleri; gerçek ücretler ve diğer ücretler olmak
üzere iki şekilde vergilendirilmektedir. Gerçek usulde elde edilen ücret gelirlerinin
vergilendirilmesi tevkifat usulü ve/veya yıllık beyanname verilmesi yöntemiyle yapılmaktadır.
Diğer ücretli hizmet erbabının ödeyeceği gelir vergisi, hizmetin verileceği takvim yılının ikinci
ayında (şubat) hesaplanmaktadır. Diğer ücretli hizmet erbabının safi ücretleri, takvim yılı
başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari
ücretin yıllık brüt tutarının %25'i olarak hesaplanmaktadır. Bulunan safi ücret tutarına vergi
tarifesi uygulanarak ödenecek gelir vergisi hesaplanmaktadır.
Bu Rehber, 2020 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak
hazırlanmıştır. Rehberde; diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının kimler olduğu, işe
başlamada aranacak belgeler, verginin tarh yeri ve zamanı, verginin hesaplanması ve tahakkuku
ile verginin ödeme zamanı ve işverenlerin sorumluluğu konularında açıklamalar yer almaktadır.
2. DİĞER ÜCRETLİ KAPSAMINDA VERGİLENDİRİLEN HİZMET
ERBAPLARI
Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesine göre diğer ücretli kapsamında sayılan hizmet
erbapları şöyledir;
• Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
• Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
• Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
• Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
• Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay'ın olumlu
görüşü ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesine göre diğer ücret gelirleri için
yıllık beyanname verilmez ve diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi
halinde de diğer ücret gelirleri beyannameye dahil edilmez.
3. DİĞER ÜCRETLİLERDEN İŞE BAŞLAMADA ARANACAK
BELGELER
Diğer ücret kapsamına giren hizmet erbabının mükellefiyet tesisinde dilekçe ekinde;
 Kimlik kartı, yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine
onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,
 İşverenden alınan iş bildirimi (iş bildiriminde işverenin adı, soyadı, bağlı olduğu vergi
dairesi başkanlığı/vergi dairesi müdürlüğü, vergi kimlik numarası/Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası, adresi ve imzası bulunmalıdır.),
aranır.
Mükellefiyet tesisi yapılan hizmet erbabına vergi dairesince vergi karnesi verilir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 247’nci maddesine göre, diğer ücret kapsamında
vergilendirilenler vergi karnesi almaya mecbur olup, vergi karnelerinin kendileri tarafından
yazılması gereken kısımlarını doldurduktan sonra, vergi bakımından durumlarını kayıt ve tescil
ve karneye işaret ettirmek üzere, bunları bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmekle
yükümlüdürler.
Mükelleflerin doldurdukları karneyi vergi dairesine ibraz etmeleri veya değişikliği karneye
işaret ettirme süresi, işe başlama veya değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir aydır.
Vergi karnesi alan diğer ücretliler almış oldukları vergi karnelerini, işin devam ettiği sürece
muhafaza ederler.
4. VERGİLENDİRME DÖNEMİ, TARH VE TAHAKKUK ZAMANI İLE
YERİ
Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.
Diğer ücretli hizmet erbabının ödeyeceği gelir vergisi; hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci
ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde
tarh edilip tahakkuka bağlanır.
Diğer ücret sahiplerinin tarh zamanlarının sona ermesinden önce memleketi terk etmesi
halinde, memleketi terk tarihinden önce 15 gün içinde verginin tarh edilerek tahakkuka
bağlanması gerekir.
Diğer ücretlerde ödenecek gelir vergisi, mükellefin ikametgahının bulunduğu yer vergi
dairesince tarh edilir. Tarhiyatın ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesince yapılmadığı
durumlarda, tarhiyat faaliyetin icra edildiği yerin vergi dairesince yapılır.
5. VERGİNİN MATRAHI VE HESAPLANMASI
Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesine göre, hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı
başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari
ücretin yıllık brüt tutarının % 25'idir.
Takvim yılı içinde işe başlayan diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı; yıllık diğer ücret
matrahından, işe başlama ayı hariç tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden
miktardır.
Takvim yılının birinci yarısı içinde işini bırakan diğer ücret sahiplerinden, keyfiyeti takvim
yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergileri terkin olunur.
2020 takvim yılı başında işçiler için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı 2.943 TL olarak
belirlenmiştir.
Örnek 1: Basit usulde mükellef olan Bay (A)’nın yanında çalışan diğer ücretli hizmet erbabı Bay
(B)’nin 2020 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) ve ödeyeceği gelir vergisinin
hesaplanması aşağıdaki şekilde olacaktır.

Diğer ücretli Bay (B)’nin 2020 yılı Şubat ayında vergi karnesine kaydettireceği yıllık vergi tutarı
1.324,35 TL olup, bu tutarın iki eşit taksitte ödemesi gerekmektedir.

6. HESAPLANAN VERGİNİN ÖDENMESİ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 118’inci maddesine göre diğer ücretlinin vergisi;
• Öteden beri işe devam edenlerde yıllık verginin yarısı takvim yılının ikinci ayında
(1 Şubat – 2 Mart 2020) diğer yarısı ise sekizinci ayında (1 – 31 Ağustos 2020),
• Takvim yılının birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, yıllık verginin yarısı
verginin karneye yazıldığı ayda, diğer yarısı takvim yılının sekizinci
(Ağustos/2020) ayında,
• Takvim yılının ikinci yarısı içinde işe başlayanlarda ise verginin karneye yazıldığı
ayda,
ödenmesi gerekmektedir.
Verginizi Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan
ve tüm vergi dairelerimizden ödeyebilirsiniz.
7. DİĞER ÜCRETLİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 251’inci maddesine göre, kazançları basit usulde tespit edilen
ticaret erbabı ile götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri,
yanlarında çalışan hizmet erbabının belirlenen süre içinde karne almalarını ve karnelerinde
yazılı vergileri ödemelerini temin etmeye mecburdurlar.
Bu mecburiyete uyulmadığı takdirde;
• Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi
işveren adına tarh edilir ve vergi cezası da aynı işveren adına kesilerek tahsil edilir.
• Vergi Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının
zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı da yanında çalıştığı tespit edilen
işverenden tahsil edilir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 122’nci maddesine göre diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet
erbabının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine tabi işverenler nezdinde çalışmaya
başlaması halinde, bu tarihten sonraki aylara ait olmak üzere peşin ödemiş oldukları vergiler
gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan vergilere mahsup edilir ve mahsubu yapılan miktar
hizmet erbabının vergi karnesine işveren tarafından kaydedilir.
8. DİĞER HUSUSLAR
Diğer ücretlilerin, Gelir Vergisi Kanununun;
• 32’nci maddesinde yer alan asgari geçim indiriminden,
• 31’inci maddesinde yer alan engellilik indiriminden,
• 63’üncü maddesinde yer alan sigorta primi, şahıs/hayat sigorta primleri ve sendika
aidatları gibi indirimlerden,
yararlanması mümkün değildir.
9. DİĞER ÜCRETLİLERİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN
ÖRNEKLER
Örnek 2: Ankara’da berberlik faaliyetinden dolayı basit usulde mükellef olan Bay (C)’nin
yanında 15 Mart 2020 tarihinden itibaren diğer ücretli olarak çalışmaya başlayan Bay (D)’nin
2020 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) ve ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması
aşağıdaki şekilde olacaktır.

Örnekteki diğer ücretlinin gelir vergisi, işe başladığı Mart 2020 ayı hariç olmak üzere Nisan
ayından itibaren kalan 9 ay üzerinden hesaplanacaktır. 2020 yılı için hesaplanan vergi tutarı
993,26 TL olup, diğer ücretli Bay (D)’nin Mart 2020 ayında vergi karnesine kaydettireceği vergi
tutarının ilk taksiti verginin karneye yazıldığı Mart/2020 ayında, ikinci taksiti ise Ağustos/2020
ayında ödenecektir.


Örnek 3: 10/02/2020 tarihinde kendi arsası üzerinde özel inşaata başlayan Bay (E)’nin yanında
diğer ücretli olarak işe başlayan Bay (F), gelir vergisini Şubat ayında tarh ettirdikten ve birinci
taksit tutarını ödedikten sonra Nisan/2020 ayında işi bırakmış ve bu durumu Mayıs ayında
vergi dairesine bildirmiştir. Bay (F)’nin 2020 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) ve
ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

Örnekteki diğer ücretlinin gelir vergisi, işe başladığı Şubat ayı hariç olmak üzere Mart ayından
itibaren kalan 10 ay üzerinden hesaplanacaktır. 2020 yılı için hesaplanan vergi tutarı 1.103,62
TL olup, diğer ücretli Bay (F)’nin Şubat 2020 ayında vergi karnesine kaydettirdiği vergi tutarının
ilk taksiti verginin karneye yazıldığı Şubat/2020 ayında ödenmesi gerekecektir. Ödevlinin
birinci takside isabet eden vergisi; çalışılan aya isabet eden kısım değil, birinci taksit tutarının
tamamı olan 551,81 TL olacaktır. Bay (F) Nisan/2020 ayında işi bırakmış olduğundan adına tarh
edilen 2020 yılı diğer ücret gelir vergisinin ikinci taksitine isabet eden 551,81 TL’lik vergi
(Ağustos/2020 ayında ödenecek olan vergi) vergi dairesince terkin edilecektir.
Örnek 4: 2020 yılı Ekim ayında basit usule tabi taksi işletmecisinin yanında işe başlayan diğer
ücretli Bay (G)’nin 2020 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) işe başladığı Ekim ayı hariç
olmak üzere Kasım ayından itibaren kalan 2 ay üzerinden hesaplanacaktır. Bay (G)’nin 2020
yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) ve ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması aşağıdaki
şekilde yapılacaktır.
 
Yorumlar (0)
16
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 34 66
4. Trabzonspor 35 60
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Erzurumspor 35 34
19. Başakşehir 33 33
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 70
2. Atletico Madrid 31 70
3. Sevilla 32 67
4. Barcelona 30 65
5. Real Betis 32 49
6. Villarreal 32 49
7. Real Sociedad 31 47
8. Osasuna 32 40
9. Granada 30 39
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Celta de Vigo 31 38
12. Levante 32 38
13. Cádiz 32 36
14. Valencia 32 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 32 30
17. Real Valladolid 31 28
18. Huesca 31 27
19. Elche 32 27
20. Eibar 31 23