Hazırlanan Kanun Teklifiyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, toplam 9 farklı kanunda değişiklik yapılmaktadır.

Kanun Teklifi ile;

* Çiftçilerimizin 31/12/2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması,

* Zamanaşımı nedeniyle TMSF'ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınması,

* Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 TL ödeme yapılması,

* Gerekli teknik altyapının bulunduğu ceza infaz kurumlarında hükümlülerin elekrtonik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmelerine imkan sağlanması,

* 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un menkul ve gayrimenkul mal sayışlarına yönelik hükümlerinde değişiklik yapılarak haczedilen malların elektronik ortamda da satışının sağlanması

* 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı liste kapsamında mallerin komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi,

* Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması,

* Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması,

* Sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son verilmesi, 

* Ayrıca, diğer bazı konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

KANUN TEKLİFİNİN DEVAMI