Kamuajans.com - Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Mayıs 2017 Tarihli ve 30064 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

12 Mayıs 2017 CUMA

Sayı : 30064

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, (c) bendinin (2) numaralı alt bendi, (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi, (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, (e) bendinin (2) numaralı alt bendi, (f) bendinin (2) numaralı alt bendi, (g) bendinin (2) numaralı alt bendi, (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi, (h) bendinin (2) numaralı alt bendi sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Savunma uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, raportör, çözümleyici, programcı, şef, ayniyat saymanı veya tekniker kadroları ile en az dört yıllık yüksek öğrenim şartı aranan unvan değişikliğine tabi kadrolarda üç yıl ve daha fazla çalışmış olmak ve bu sürelerin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak şartıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,”

“2) Mühendis veya kimyager kadrolarında en az sekiz yıl görev yapmış olmak ve bu sürelerin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,”

“2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, şoför kadrolarında veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları için en az beş yıl, iki yıllık yüksekokul mezunları için ise en az yedi yıl çalışmış olmak ve bu sürelerin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,”

“2) Bakanlıkta en az altı ay çalışmış olmak,”

“2) Bakanlıkta programcı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,”

“2) Bakanlıkta çözümleyici, programcı, şef, ayniyat saymanı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak,”

“2) Son iki yılını Bakanlıkta dağıtıcı, bekçi veya hizmetli kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az altı yıl hizmeti bulunmak,”

“2) Son iki yılını Bakanlıkta dağıtıcı, bekçi veya hizmetli kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,”

“2) Son iki yılını Bakanlıkta dağıtıcı, bekçi veya hizmetli kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,”

“2) Son iki yılını Bakanlıkta dağıtıcı, bekçi veya hizmetli kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacakların sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınav, Bakanlık veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisi tarafından yapılır. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Yazılı sınavın konuları sınav duyurusunda belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları; görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”

“(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz üzerinden en az altmış puan, sözlü sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının ilk cümlesindeki “sınavlarda” ibaresinden önce gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.”

“(2) İlgililer, ilandan itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav kurulu itirazın intikalinden itibaren yazılı sınava ilişkin itirazla ilgili işlemleri en geç bir ay içerisinde, sözlü sınava ilişkin itirazla ilgili işlemleri en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırarak sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2014

Memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu? Memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

29148