Okul Güvenliği Konusunda Genel Açıklamalar

Okul Güvenliği Konusunda Genel Açıklamalar

KamuAjans.Com- OKUL GÜVENLİĞİ Eğitim yöneticilerimizden okulda güvenlik sorununa yol açan etkenleri öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli bakışı ile belirleyerek, güvenli eğitim ortamı sağlayacak yönetim süreç ve uygulamalarını işletmeleri beklenmektedir. Bunun için öncelikle okul güvenliği konusunda genel bilgilerin açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Okul Güvenliği kavramsal olarak öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan güvende hissetmeleri olarak tanımlanabilir. Okul güvenliği, öğrencinin ve diğer okul personelinin okula gitmek amacıyla evinden ayrılması anından başlayarak tekrar evine gelinceye kadar geçen tüm aşamaları içerir. Ev ile okul arasındaki güvenlik, özellikle taşımalı eğitim yapılan okullar için daha büyük önem arz etmektedir. Okul güvenliği mekan açısından ele alınırsa;

Okul ile ev arasında güvenlik,

Okul içinde güvenlik,

Sınıfta güvenlik olmak üzere üç temel alandaki güvenliği kapsamaktadır.

 <br />

Okul güvenliğinin boyutları ise;

Arkadaşlarından gelecek şiddet olaylarına karşı güvenlik,

Tabî afetlere karşı güvenlik,

Sağlık ve temizliğe ilişkin güvenlik,

Fiziksel, cinsel istismara karşı güvenlik,

Psikolojik ve duygusal güvenlik,

Etnik ve siyasî görüş konularındaki güvenlik şeklinde sıralanabilir.

 <br />

Eğitim yöneticilerinin okullarını güvensiz yapan nedenleri bilerek zaman kaybetmeden o nedenleri ortadan kaldırması hayati önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalara göre okul ortamını güvensiz yapan faktörler aşağıda sıralanmıştır:<br />

Öğretimin etkisizliği ve dolayısıyla öğrenci başarısızlığı,

Tutarsız ve cezalandırıcı yönetimsel uygulamalar,

Öğretim imkânlarının yetersizliği ve öğrencinin kendini kontrol etmesine yönelik imkanların yokluğu,

İstenen davranışlara yönelik olarak açık olmayan beklentiler,

Kuralların uygulanmasına gerekli hassasiyetin gösterilmemesi,

Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun olarak öğretimin bireyselleştirilememesi,

Kuralların açık, adil ve tutarlı olmaması

Öğretmen ve yöneticilerin kurallara vakıf olmaması,

Yanlış davranışların görmezden gelinmesi,

Öğrencilerin kuralların meşru olduğuna inanmamaları,

Okulun büyüklüğü,

Öğretim için kaynakların yetersizliği,

Öğretmen yönetici iş birliğinin zayıflığı,

Yöneticinin pasifliği,

Cezalandırıcı öğretmen davranışları

 <br />

Araştırmalara göre okullardaki şiddet olaylarının temelinde toplumsal ve kültürel etkililiğin zayıflığı yatmaktadır. Özellikle de toplumsal değerlerin aile ve okul gibi kurumlarca çocuklara yeterince aktarılamaması söz konusudur. Bu değerlerin çocuklara yeterince aktarılamaması okuldaki şiddet olaylarının en önemli nedenlerinden biridir. Oysaki okul, toplumsal kontrolü sağlamaya yönelik en önemli araçtır. Yetenekleri açısından yetersiz olan öğrenci okulda başarısız olabilir ve bu başarısızlık da çocuğun okula karşı yabancılaşmasına neden olabilir. Bu yüzden okullarda öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracak etkinliklere önem verilmelidir. Bunun için <strong>her bir öğrencinin belli bir kapasiteye sahip olduğuna inanmak önemli bir başlangıçtır.</strong><br />

Eğitim, bir çevre etkenidir. Başka bir deyişle insanı eğitmek, insana önceden belirlenen davranışları kazandıracak nitelikte düzenli bir çevre sunmak demektir. Planlı eğitimde, eğitilenin etkileneceği çevre, rasgele bir araya gelmiş varlık, olay ve düşüncelerden oluşmaz. Bunlar, eğitimin gerektirdiği biçimde ve nitelikte önceden düzenlenir. Okulun fiziksel çevresi, güvenlik açısından çok önemli bir etkendir. Ayrıca her okulun kendine has okul iklimi ve kültürü bulunmaktadır. Okulun iklim ve kültürü de okul güvenliği açısından önem arz etmektedir.<br />

<strong>Okul İklimi;  </strong>Okulun genel atmosferi veya okuldaki genel tutum, okulu diğer okullardan ayırt edilmesini sağlayan kişiliği olarak tanımlanabilir. Okul iklimi, üyelerin davranışlarını etkileyen ve bir okulu diğer okuldan ayırt eden özellikler bütünüdür. İklim, okulun hem fiziksel özelliklerini hem de okuldaki düzen, doyum ve verimlilik düzeyini kapsar. Okul iklimi, aynı zamanda okuldaki problemlerin çözümünde hangi yaklaşımların izlendiğini ve öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer personelin ve toplumun birbirlerini nasıl etkilediğini de kapsar. Ayrıca iklim, öğrencinin okula bağlılık hissedip hissetmediğini ve okul kurallarının nasıl belirlendiğini, nasıl ifade edildiğini, nasıl anlaşıldığını ve uygulandığını da yansıtır.<br />

Okul müdürünün liderlik özellikleri, okul iklimini etkileyebilen önemli bir etmendir. Bu nedenle, olumlu bir okul iklimi yaratılmasında okul yöneticilerine önemli görevler düşmektedir. Öğrencilerin ve personelin, okula bağlılıkları ve adanmışlıkları, okul iklimini ve aynı zamanda okul güvenliğini etkileyen bir diğer önemli etkendir. Gerçekten güvenli bir okulda, herkesçe paylaşılan bir bağlılık ve kimlik duygusu vardır. Okula bağlı olan öğrencilerin okula az bağlı olan öğrencilere oranla daha az suç işlediklerini saptayan çok sayıda araştırma vardır. Öğrencilerin ve personelin okula bağlılıklarının artması, okulda yaşanabilecek şiddet ve<br />

suç olaylarını azaltabilmektedir.<br />

 <br />

<strong>Okul Kültürü: </strong>Öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve diğer okul personeli arasındaki ilişkileri temsil eden inançlar, değerler ve tutumları kapsamaktadır. Okul kültürü; iletişim modellerini, uygun davranışlara ilişkin normları, rol ilişkilerini, rol algılarını, etkileşim ve uyum gösterme örüntülerini, ödülleri ve yaptırımları da içeren birçok konuyu içine almaktadır. Yapılan araştırmalar, ortak bir kültüre sahip olmayan okullarda, şiddet olaylarının yaşanma ihtimalinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Okuldaki bütün bireylerin ortaklaşa inandığı temel değerler, okul kültürünün önemli bir öğesidir. Bu ortak değerler, aynı zamanda okuldaki alt kültürlerin birleştirilmesi görevini de üstlenebilmektedir. Okul güvenliğini de etkileyebilen ortak değerlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Öğrencilerin ve okul personelinin birbirlerini önemsemesi,

Okulda akademik başarıya odaklanılması, öğrenciler arasında ayrım yapılmaksızın, herkesten üst düzeyde akademik performans ve başarı beklenmesi,

Ailelerin ve toplumun çeşitli yollarla eğitime ve okula ilgilerinin ve katılımlarının sağlanması,

Okuldaki bireyler arasındaki işbirliği,

Önemli konularda (örneğin okul güvenliği) okul personeli, aileler ve öğrencilerle birlikte karar alınması.

 <br />

Okulun güvenli bir yer yapılabilmesi için toplumun ve ailenin güvenli yapılması ön koşuldur. Öğrenci zamanının büyük bir kısmını okulda geçirmektedir. Aile ve arkadaş çevresinden edinmiş olduğu yaşantılar ve deneyimler öğrencinin okuldaki yaşantısına etki edecektir. Bu yüzden okulun çevresindeki olaylar, yüksek oranlarda okula yansıyacaktır.<br />

 <br />

<strong>OKUL GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER</strong><br />

<strong>Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ve Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol</strong>

 <br />

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, 25.01.1996 tarihinde Strazburg’da Avrupa Konseyine üye devletler tarafından kabul edilmiştir.<br />

Türkiye bu sözleşmeyi 01.02.2001 tarihinde 24305 sayı ile kabul etmiştir. Çocuk haklarının ve yüksek çıkarlarının geliştirilmesi ve çocuklara bu haklarını kullanma olanağının verilmesi ile beraber aile ve devletin de bu koruma ve geliştirmeye katılması gerektiği belirtilen bir sözleşmedir.<br />

Çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi ile ilgili protokol ise; çocuk haklarına dair sözleşmenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek için çocukları ekonomik istismardan korumak, çocuk açısından tehlike arz edebilecek veya çocuğun eğitimini aksatabilecek, çocuk sağlığına veya fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlakî ya da sosyal gelişimine zarar verebilecek herhangi bir işte çalışmaktan korumak için kabul edilmiştir.<br />

<strong>1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu</strong>

 <br />

Millî Eğitim Temel Kanunu’nun Temel İlkelerinden “Fırsat ve İmkan Eşitliği” ilkesinde: Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanacağı, maddî imkanlardan yoksun başarılı öğrencilere en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılacağı ve özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınacağına ilişkin düzenlemeler çocukların eğitim hakkını gerçekleştirebilmeleri için yapılmış düzenlemelerdir.<br />

<strong>222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu</strong>

 <br />

Okulların Arsa ve Arazi İşleri bölümünde <strong>okul</strong> binalarının sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından elverişli bir mahalde olmasının göz önünde bulundurulacağı,  meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunmasının zorunlu olduğu belirlenmiştir.<br />

 <br />

 <br />

<strong>Millî Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği</strong>

 <br />

Yönetmelikte okulda çalışan personelin görev yetki ve sorumlulukları bölümünde okul ve öğrenci güvenliği, öğrenci sağlığı ve sağlık hizmetleri ile ilgili yönetici, öğretmen, sağlık personeli, gece bekçisi ve diğer yardımcı personelin görevleri belirtilmiştir. Olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, aşırı sıcak veya soğuk gibi durumlarda önlemler alınması gerektiği belirtilmiştir. Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’na, okul güvenliğini ilgilendiren görevler verilmiştir. Öğrenci Sağlığı ve Okul Güvenliği, Okul-Çevre İlişkileri, Binanın Kullanılması, Mutfak ve Yemek Odası, İçme Suyu ve Deposu ve Oyun Yeri konusunda okul güvenliği ve öğrenci sağlığı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.<br />

<strong>Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği</strong>

 <br />

Ortaöğretim Kurumlarının Ödül ve Disipline ilişkin düzenlenmiş bölümlerinde “Öğrencilerin Korunması” na ilişkin hükümlere yer verilmiş olup; yönetici ve öğretmenlere öğrencilerin güvenliği için veli veya ailelerle işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almaları istenmektedir.<br />

<strong>Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği</strong>

 <br />

Bu yönetmelikle; resmî, özel ilköğretim, ortaöğretim okul ve kurumlarında ders programlarının yanında öğrencide güven, sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarının usul ve esaslarını düzenlenmiştir.<br />

Yönetmeliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.” hükmüyle öğrencilerin sosyalleşip, topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri sağlanarak, suç teşkil edecek olay ve davranışlardan uzaklaştırılması hedeflenmektedir.<br />

<strong>Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği</strong>

 <br />

Milli Eğitim temel Kanunu ile tanınan eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul/kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin resmî okul/kurumlarda taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak için gerekli usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Öğrenci güvenliği ile ilgili olarak; İhtiyaç hâllerinde; emniyet müdürlüğü/jandarma komutanlığı ile iş birliği yapılarak okul servis aracı sürücülerine, uyacakları kurallar ve gösterecekleri davranışlar konusunda eğitim ve öğretim yılı başında ve uygun görülen diğer zamanlarda kurs ve seminer verilebileceği belirtilmiştir.<br />

<strong>Millî Eğitim Bakanlığı “Taşımalı İlköğretim” 2007/53 Nolu Genelge</strong>

 <br />

Genelgede okul servis araçlarının da eğitim-öğretimin bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle, öğrencilerin olumsuz etkilenmelerini önlemek amacıyla, araç sürücüleri, refakatçiler ile yükleniciler öğretim yılı başında ve ihtiyaç duyulduğunda eğitime alınacakları, öğrenci servis araçlarının “İçişleri Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen özelliklere uygun olmasına ve servis araçlarının trafik içerisinde sürekli denetimleri yapılarak kurallara uymaları üzerinde durulmaktadır.<br />

<strong>Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği</strong>

 <br />

Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, bu yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmaktır.<br />

<strong>Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik</strong>

 <br />

Yönetmelik kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.<br />

Okul ve öğrenci güvenliği açısından “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” e göre her okulda yangın söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi, ilkyardım ekibi kurulması ve itfaiye teşkilatı bulunan yerlerde yangın vb. durumlarda yardımlaşma ve işbirliği için protokol yapılması gerektiği belirtilmektedir. Yönetmelikte özellikle yangın merdiveninin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılmayacağı, yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolandığı depo binalarının yangına en az 120 dakika dayanıklı olması gerektiği ve bu yönetmelikte belirtilen şartlar ihlal edildiğinde yapıya kısmen veya tamamen kullanım izni verilmeyeceği belirtilmektedir.<br />

                                          

<strong>MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi</strong>

Yönetmelikte; Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluş ile okul ve kurumlarının her türlü bina, tesis, araç, gereç, malzeme, her tip motorlu araç vb. yangına karşı korunmasından gerekli önleyici tedbirlerin alınmasından, yangın malzemesi ve yangın cihazlarının faal bir halde bulundurulmasından, yangın ekiplerinin teşkil edilip eğitilmesinden, çıkan yangının başlangıç anında söndürülmesinden, yangının büyümemesi için gerekli tedbirlerin alınmasından ve bunlara ait planların yapılmasından genel müdür, bağımsız daire başkanları ile kurum amirleri, millî eğitim müdürleri ve okul müdürleri (Binayı kullanan birimlerin yetkili amirleri) sorumludurlar denilmektedir.<br />

<strong>Okul-Aile Birliği Yönetmeliği</strong>

Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde;  öğrencileri Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılap ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere; okulda uyulması gereken kurallar, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi, ailede okulda ve çevrede öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimi ve öğretmenlerine yardımcı olmaları konusunda Okul-Aile Birliği’ne okul güvenliği ile ilgili sorumluluklar verilmektedir.<br />

<strong>Millî Eğitim Bakanlığı’nın Güvenliği Artırılmış Eğitim Ortamlarını Sağlamak İçin Çıkardığı Genelgeler:</strong>

 <br />

- 18.10.1995 tarih ve 2701 sayı ile 81 nolu genelge,<br />

- 10.11.2003 tarih ve 3164 sayı ile 91 nolu genelge,<br />

- 14.10.2005 tarih ve 4344 sayı ile 95 nolu genelge,<br />

- 14.03.2006 tarih ve 3164 sayı ile 22 nolu “Öğrencilerimizin Zararlı Madde Kullanımı ve Şiddet Gibi Risklerden Korunması” genelgesi<br />

- 1324 sayı 2006/26 nolu “Okullarda Şiddetin Önlenmesi” genelgesi,<br />

- 24.09.2007 tarih ve 2007/72 nolu “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” genelgesi,<br />

- 21.09.2009 tarih ve 2009/09 nolu “Okullarda Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması” genelgesi.<br />

<strong>MEB ve İçişleri Bakanlığı Arasında, “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” Genelgesi</strong>

 <br />

MEB ve İçişleri Bakanlığı arasında “güvenliği artırılmış eğitim ortamlarının sağlanmasına ilişkin hükümler içeren okullarda koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesine yönelik bir işbirliği protokolü 20.09.2007 tarihinde yapılmıştır. Protokole göre, okulun yakın ve uzak çevresindeki önlemler olarak, öğrencileri şiddet içeren eylemlere karşı korumak, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korumak, okulların yakın çevresinde bulunan umuma açık yerler ile park, bahçelere yönelik denetimlerin yapılması ve zararlı elektronik oyunların olumsuz etkilerine yönelik tedbirler ile okul servis araçlarının denetimlerinin arttırılması amaçlanmıştır.<br />

<strong>Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni (17 Şubat 2009/20 Nolu Genelge)</strong>

 <br />

Genelgede örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğrencilerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yüksek seviyede tutulması ve eğitimde hedeflenen kaliteye erişebilmesi, okul binalarının fizikî yapılarından ve çevreden kaynaklanan olumsuz sağlık şartlarının iyileştirilmesi koruyucu tedbirlerin alınmasına bağlı olduğu ve bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm öğretim kurumlarının ortak kullanım alanlarının temizliği konusunda yapılacak işler ve bütün okul/kurumların beyaz bayrak alacak hale getirilmesi amacıyla eksikliklerin giderilmesi gerektiği,  “Beyaz Bayrak Denetim Formu”nda okullarda tespit edilen eksikliklerin Bakanlık ve mahallî imkânlarla giderilmesi ve bu eksikliklerin giderilip, giderilmediği konusunda gerekli kontrollerin yapılarak sağlıklı bir alt yapı oluşturulması gerektiği ifade edilmektedir.<br />

<strong>Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları (17 Nisan 2007/33 Nolu Genelge)</strong>

 <br />

Öğrenci ve kursiyerlerin güvenli ve sağlıklı beslenme bilinci kazanmalarına katkı sağlamak, olabilecek gıda zehirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıklar ile şişmanlığı önlemek amacıyla; öğrenci ve kursiyerlerimiz ile çalışanların, gıda güvenliği konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla bu genelge yayınlanmıştır. Genelgede Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının (özel eğitim kurumları dahil) bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerin gıda güvenliği ile teknik ve hijyenik şartları belirtilerek bunların uygulanması ve denetimi istenmektedir.<br />

<strong>Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği</strong>

 <br />

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinin programlanması, beden eğitimi ve spor faaliyetleri esaslarının tespit edilmesi, okullar arası spor yarışmalarının yürütülmesi, yarışmalara ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçların sağlanması, beden eğitimi ve spor çalışmalarını yapacak kişiler ile spor faaliyetlerine katılacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemek için hazırlanmıştır.<br />

<strong>Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı</strong>

 <br />

Bu talimatın amacı: MEB merkez ve taşra teşkilatında meydana gelebilecek her türlü casusluk; sabotaj vs. yıkıcı faaliyetlere, yangınlara karşı personel evrak, bina, tesis, araç ve gerecin güvenliğinin sağlanması ve gereken önlemlerin alınması için genel esasları ve prensipleri belirlemektir.<br />

<strong>MEB ve Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığı Arasında “Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İşbirliği Protokolü” ve “Öğrencilerde Sosyal Güvenlik Bilincini Oluşturmaya ve Geliştirmeye Yönelik İşbirliği Protokolü”</strong>

 <br />

Protokol; MEB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 06.10.2009 tarihinde “Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İşbirliği Protokolü” ile “Öğrencilerde Sosyal Güvenlik Bilincini Oluşturmaya ve Geliştirmeye Yönelik İşbirliği Protokolü” iş sağlığı ve güvenliği bilincinin okullarda yerleşmesi ve bu alandaki boşluğu gidermek için yapılmıştır.<br />

<strong>MEB ile Sağlık Bakanlığı Arasında “Okullarda Uygulanacak Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü”</strong>

 <br />

MEB ve Sağlık Bakanlığı arasında “okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması” amacıyla okullarda uygulanacak “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” 05.06.2015 tarihinde yenilenmiştir.<br />

 <br />

<strong>MEB ile Sağlık Bakanlığı Arasında “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü”</strong>

 <br />

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” 29.09.2006 tarihinde yapılmıştır. Protokol çerçevesinde, etkinlikleri İl Sağlık Müdürlükleri ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri yürütmektedir. Protokole göre, okulun çevresi dahil sağlığı olumsuz olarak etkileyen her türlü etmenin denetimi ile okulda çalışanların ve öğrencilerin sağlıklarının en üst düzeye çıkarılması amaçlanmaktadır.<br />

<strong>Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan “Beslenme Dostu Okul Projesi”</strong>

 <br />

29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete ’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının Okullarda Obezite İle Mücadele Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması başlığı kapsamında, Beslenme Dostu Okul Projesi ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması ve bu alanda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.<br />

<br />

Okul Güvenliği Konusunda Genel Açıklamalar için <a href="http://aydin.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/04052344_okul_guvenligi.docx">tıklayınız.</a><br />

<br />

Aydın İl MEM 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.