MEB'den Yüz Yüze Eğitim ve Sınav Uygulamaları Hakkında Açıklama

Kamuajans.com – Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Bakanlığımızca yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri planlanmış ve yürütülmüştür.

EĞİTİM PERSONELİ 02.03.2021, 21:32 03.03.2021, 10:13
MEB'den Yüz Yüze Eğitim  ve Sınav Uygulamaları Hakkında Açıklama

01.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında alınan kararlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Bu kapsamda iller, düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılmıştır. Yapılan bu sınıflandırma neticesinde Bakanlığımıza bağlı örgün ortaöğretim kurumlarında ilgi (a) Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı EK 3 üncü maddesi kapsamı ile ilgi (c) Kılavuz hükümleri çerçevesinde yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.

Genel esaslar;

a) Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dişi saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalan hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılacak, okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere ilgi (c) Kılavuz hükümlerine göre gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

b) Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek olup bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek ve ihtiyaç olması durumunda seyreltilmiş sinf uygulamasına gidilecektir.

c) Ortaöğretim kurumları yönetimlerince, yüz yüze eğitim için gruplara ayrılan şubelerden, her bir grubun haftanın hangi iki günü okula geleceği eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacaktır. Eğitim kurumlarında derslik ve eklentilerin periyodik olarak kapsamlı şekilde genel temizliği yapılacaktır. Yüz yüze eğitim için belirlenen günlerde; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında günde en fazla 10 ders saati, diğer ortaöğretim kurumlarında ise günde 8 ders saati, her ders saati süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca oğle arası uygulamasının yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa süresi eğitim kurumu yönetimince belirlenecektir.

ç) Eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim, 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlamış olup hazırlık ve planlamalarını yapamadıklan için belirtilen tarihte yüz yüze eğitime başlayamayan eğitim kurumları en geç 08 Mart 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak şekilde gerekli hazırlık ve planlamalarını tamamlayacaktır.

d) Ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitimde; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 56 sayılı Kararı uyarınca kabul edilen Haftalık Ders Çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden, öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlar da dikkate alınarak, okul yönetimince belirlenenler, yüz yüze eğitim, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecektir.

e) Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup bu hususta devam zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak eğitim kurumunun öğrencileri takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli 

önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecektir.

f) Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak, bu çervede Eğitim Bilişim Aği (EBA) üzerinden gerçekleştirilen uygulamalar, canlı sinif uygulamaları ile EBA TV üzerinden yürütülen eğitimi takip edecekler ve eğitim kurumlarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme sınavlarına katılacaklardır.

g) Seyreltilmiş sinif uygulaması sonucunda ihtiyaca bağlı olarak, eğitim kurumu yönetimlerince yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim, senkron/eş zamanlı şekilde yürütülecek, ayrıca ihtiyaç oluşması durumunda geçici öğretmen görevlendirmesi, ücretli öğretmen görevlendirilmesi ile uzaktan eğitim kapsamında sinif şube birleştirmesi yapılabilecektir.

9) "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği" ile "Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında taşıma hizmeti veren araçlarda hijyen koşullarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak ve araçlardaki oturma düzeni Öğrencilerin birbirleriyle temasını asgariye indirecek şekilde planlanacaktır.

b) "Taşıma Yoluyla Egitime Erişim Yönetmeliği hükümleri kapsamında taşınan öğrencilere yemek hizmeti verilebilmesi için il ilçe hıfzıssıhha kurullarından olumlu görüş alınması, yemek hizmeti verilmesi halinde yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir.

1) Okullarda bulunan kantin, yemekhane ve diğer gıda isletmelerinde, Bakanlığımız 2020/8 No lu "Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gida Işletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi" konulu Genelgesi. Strateji Gelistirme Baskanliginin 18.10.2020 tarihli ve 15021892 sayılı yazısı ile ilgi (c) Kılavuz hükümleri doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kantin ve yemek hizmetleri verilebilecektir.

1. Ülke genelinde;

a) Tüm illerimizde ortaöğretim kurumlarının 12. sınıflarda yüz yüze eğitime 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanmıştır.

b) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumlanı değerlendirilerek 08 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacaktır.

c) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimine tüm illerde 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanacaktır.

c) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı liselerin alan dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olan 112020-2021 Eğitim ve Öğretim Yili Ikinci Dönem Çerçeve Oğretim Programı kullanılacaktır. Söz konusu çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımlar yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacaktır. Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve ders saatleri "meslek.eba.gov.tr internet adresinde, Anadolu imam hatip liseleri için 23.02.2021 tarih ve 21146381 sayılı yazı "dogm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanmıştır.

d) Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacaktır. Ancak okul pansiyonlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla okula erişim sorunu olan öğrencilere öncelik verilecek olup gereken salgın tedbirlerinin alınmasında hassasiyet gösterilecektir. Yüz yüze eğitimin olmadığı günlerde pansiyonlarda gerekli tedbirler alınarak aksaklığa meydan verilmeyecektir.

e) Yüz yüze planlanmayan dersler ile yüz yüze seyreltilmiş olarak uygulanan derslerin kalan kısımları uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacaklardır.

f) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim siniflarında haftada 5 (beş) gün, günde 6 ders saati, her bir ders saati 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi 10 dakika olacak şekilde ve ogle arası dinlenme süresi verilmeden yüz yüze eğitim yapılacaktır. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan egitim yoluyla tamamlanacaktır. Bilim ve sanat merkezleri de programları dâhilinde yüz yüze eğitime geçeceklerdir. Yüz yüze eğitime veli dilekçesi ile katılmayacak olan bilim ve sanat merkezleri öğrencilerinin destek eğitimleri, BİLSEM yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir. Kaynaştırma bütünleştirme 

yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin bulunduğu ilin risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan başlayacaktır.

c) Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacaktır. Sınavların takvimi; 08 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde egitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak, egitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak, birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart 2021 Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart 2021 Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacaktır.

g) 12.02.2021 tarihli. E-83203306-10.03-20619760 sayıh ve "Ortaöğretim Kurumlarında ikinci Dönem Yüz Yüze Eğitim ve Diğer Uygulamalar konulu yazımızın; 8 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri, 9 uncu maddesinin (a) ve (c) bentleri, 10 uncu, 12 nci, 14 üncü ve 15 inci maddelerinin aynen uygulanmasına devam edilecektir.

h) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 08-26 Mart 2021 tarihleri arasında, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarım 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacaklardır.

Wilce hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaöğretim kurumları haftanın 2 (iki) günü yüz yüze eğitim yapılabilecektir. Barınma ihtiyacı olan öğrenciler gerekli tedbirler alınması kaydıyla ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre okul pansiyonlarında kalabileceklerdir.

i) Resmi eğitim kurumlarında 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarında 8 ve 12. sınıflara yönelik takviye kursları yüz yüze devam edecektir.

2. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde;

a) Ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime devam edilecektir.

b) 12. sınıflarda ise yüz yüze eğitime seyreltilmiş sinif uygulaması ile devam edilecek olup bu kapsamda verilecek dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16 en fazla 24 saat olacak şekilde egitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacaktır.

3. Düşük ve orta riskli illerde: -

a) Ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında haftada iki gün, günde 8 saat ve seyreltilmiş sinf uygulaması şeklinde yüz yüzeceğitim uygulanacaktır. 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçlar da dikkate alınarak haftada en az 16 en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacaktır.

b) Mesleki ve Teknik Egitim Genel Müdürlügüne bağlı eğitim kurumlarının 9, 10 ve 11. sınıflarında haftada 2 gün, seyreltilmiş sınıflarda yapılacak yüz yüze eğitimlerde, meslek derslerindeki uygulama kazanımlarına öncelik verilecektir.

c) Din Oğretimi Genel Müdürlü güne bagli eğitim kurumlarının, ders saati okul yönetimlerince belirlenmek üzere, yüz yüze yapılacak eğitimlerde, ortak derslerin yanında 9 ve 10. sınıflarında Kur'an-ı Kerim ve Arapça, 11. sınıflarında Kur'an-ı Kerim ile Hitabet ve Mesleki Uygulama derslerine yer verilecektir. 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecektir.

Illerimizde salgın riskinin farklılık arz etmesi durumunda Covid-19 Salgini ile ilgili tedbirler dikkate alınarak il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle yapacakları değerlendirmeler doğrultusunda yüz yüze eğitime başlayacak ortaögretim kurumlarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitim saatleri ile pansiyonlara ilişkin hususlar Valiliklerce alınacak kararlar doğrultusunda belirlenecektir. Oğrenci, veli ve okul yönetimlerimizin konu ile ilgili olarak zamanında bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK

Bakan

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 29 53
5. Altınordu 30 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Tuzlaspor 30 44
9. Ümraniye 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 29 31
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 29 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 30 48
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23