MEB'den Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu (Adalet Bakanlığı)

Milli Eğitim Bakanlığı Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personele Yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu yayınlandı.

EĞİTİM PERSONELİ 23.11.2020, 21:30 23.11.2020, 21:59
MEB'den Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu (Adalet Bakanlığı)

Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personele Yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Ankara'da 5 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılacak. Unvan Değişikliği Sınavı saat10.00’da, Görevde Yükselme Sınavı saat14.00’te yapılacak.


SINAV BAŞVURUSU


05 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavlar; 05 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan sınavlara Covid-19 pozitif veya temaslı oldukları için karantinaya alınan adayların hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade etmektedir.

Yapılacak olan bu eşdeğer sınavlara; 05 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan sınavlara Covid-19 
pozitif ya da temaslı oldukları için katılamayan ve bu durumları Adalet Bakanlığınca yapılacak inceleme sonucunda sağlık raporları doğrultusunda tespit edilecek olan adaylar katılacaklardır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini 30/11/2020 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet 
adresinden alabileceklerdir.

SINAV UYGULAMASI

 Adaylar, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik 
belgelerinden birisi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve geçerliliği devam eden Pasaport) ile sınava gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

 Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş 
bulunduracaklardır. Ayrıca sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir. 

 Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, 
insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

 Görevde Yükselme Sınavı 100 soru ve 120 dakika, Unvan Değişikliği Sınavı 80 soru ve 
100 dakika olarak uygulanacaktır. Sınavlarda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan soru kitapçığı kullanılacaktır.

 Sınav soru ve cevap anahtarları 08 Aralık 2020 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve 
www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

 Sınav sonuç bilgileri 05 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve 
www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

 Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan 
aday/adaylar var ise Adalet Bakanlığı tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

 Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin 
getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

 Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket 
içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Değerlendirme, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, 60
 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 Başarı puan hesaplamasında;

[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formül kullanılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına 
sahiptir.

 Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi 
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

 Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline 
karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

 Adayların sınav puanının eşit olması hâlinde, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

İLETİŞİM

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

MEB İletişim Merkezi (MEBİM) 444 0 632- 0 (312) 413 32 47-48 ve 
Adalet Bakanlığı 0 (312) 204 13 60 numaralı telefonlardan bilgi alabileceklerdir.

SINAV İTİRAZLARI

 Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının 
www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Adalet Bakanlığına yapacaklardır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Adalet Bakanlığı tarafından bildirilecektir.

 Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile KDV dâhil 20 TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap 
anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

 Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep 
edemez. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

 Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış 
yatırılan ücretler, adaylara iade edilir. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.

SINAV GRUPLARI

Görevde Yükselme Sınavı grupları

1 Yazı İşleri Müdürü 
2 İdari İşler Müdürü
3 Şef (Merkez)
4 Şef (Bilgi İşlem)
5 Memur
6 Mübaşir

Unvan Değişikliği Sınavı grupları

1 Bilgisayar Mühendisi
2 Bilgisayar Teknisyeni
3 Bilgisayar Teknikeri
4 Elektrik Teknikeri 

SINAV KONULARI

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Görevin Niteliğine İlişkin Alan Bilgisi Konuları (60 Soru)GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (Alan Bilgisi Konu Kapsamı)

1- YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (3 soru) 

BAKANLIK GENELGELERİ (5 soru)

- 11 sayılı CİGM Genelgesi-Bakanlıktan görüş talepleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

- 16/1 sayılı CİGM Genelgesi-Kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve 
esaslar

- 25/1 sayılı CİGM Genelgesi-Resmî yazışmalar

- 28/1 sayılı CİGM Genelgesi- Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve 
iflas dairelerinin kasa ve para denetimi

- 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 
kanunun uygulanması

- 161 sayılı CİGM Genelgesi-Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve 
yakalama emirlerinin UYAP' ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi

- 104/1 sayılı HİGM Genelgesi-Mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsis olunan 
paraların yatırılacağı bankalar ve icmal cetvelleri

- 107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi

- 109 sayılı HİGM Genelgesi-İdari yargıda açılan davalara ilişkin dilekçeler

- 110 sayılı HİGM Genelgesi- Kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabı

- 63/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki konularda uluslararası istinabe taleplerine 
uygulanacak esaslar (ekler hariç)

- 63/3 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki alanda uluslararası adli tebligat işlemleri (ekler hariç)

- 69/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Uluslararası ceza istinabe işlemlerinde adli makamlarımızca 
dikkat edilmesi gereken hususlar (ekler hariç)

- 69/3 sayılı UHDİGM Genelgesi- Cezai konularda uluslararası tebligat (ekler hariç)

- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları 

- 168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları

- 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (4 soru)

- Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)

- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yetkileri Hakkında Kanun

- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu 
ve Görevleri Hakkında Kanun

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve 
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı 
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesi

- Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (3 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (6 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (8 soru)

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. Bölüm 2. Bölüm

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. Bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 
687. maddeleri)

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 
1. ayırım

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. 
bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm

- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5 soru)

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. 
bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 4. kısım; 5. kısım; 6. kısım, 3. kitap, 1. kısım, 2. bölüm, 3. bölüm, 5. bölüm, 2. kısım, 1. bölüm, 3. bölüm; 5. kitap, 2. kısım, 1. bölüm; 6. kitap, 1. kısım, 2. kısım, 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm; 7. kitap 1. Kısım 

KALEM MEVZUATI VE YARGI HARÇLARI (12 soru)

- 492 sayılı Harçlar Kanununun 1. kısmı, 3. kısmı

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve 
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı 
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (6 soru)

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 4. ayırım, 
6. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm, 5. bölüm, 2. ayırım; 4. kısım, 5. bölüm; 5. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm; 7. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 8. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 10. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm

İNFAZ HUKUKU (3 soru)

- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 1. kitabının 1. kısmı, 2. 
kısmının 1. bölümü, 3. bölümü, 4. bölüm (madde 20); 2. kitap, 1. kısım, 1. Bölüm

2-İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ


1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI 
KARARNAMESİ (3 soru)

BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru)

-138/1 sayılı SGB Genelgesi-Kamu zararının takibi ve değerlendirmeye yetkili birimler

- 144/1 sayılı SGB Genelgesi- Mahkemeler bütçesi

- 149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi

-168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları

- 97 sayılı İMİD Genelgesi- Ödenekler

- 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı

- 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (15 soru)

-Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)

- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yetkileri Hakkında Kanun

- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu 
ve Görevleri Hakkında Kanun

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve 
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı 
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve 
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı 
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesi 

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (3 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (7 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (8 soru)

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm, 2. bölüm

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. 
maddeleri)

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 
1. ayırım

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. 
bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm

- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği

BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ (15 soru)

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

- 6245 sayılı Harcırah Kanunu

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ve 103. maddeleri

3-ŞEF (MERKEZ)


1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI 
KARARNAMESİ (10 soru)


BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru)

- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları

- 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmî yazışmalar

- 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 
kanunun uygulanması

- 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı

- 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru)

- Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)

- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yetkileri Hakkında Kanun

- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu 
ve Görevleri Hakkında Kanun 

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (6 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (5 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru)

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri.

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm, 2. Bölüm.

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. 
maddeleri).

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 
1. ayırım.

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. 
bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ (10 soru)

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.

- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.

- 6245 sayılı Harcırah Kanunu

4-ŞEF (BİLGİ İŞLEM)


1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI 
KARARNAMESİ (10 soru)

BAKANLIK GENELGELERİ (5 soru)

- 123 sayılı BİDB Genelgesi- Bilgisayar ve yan donanımları kullanma talimatı

- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları

- 125 sayılı BİDB Genelgesi-Teknik birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları

- 150 sayılı BİDB Genelgesi-SEGBİS

- 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

- 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 
kanunun uygulanması

- 168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru)

- Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü) 

- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yetkileri Hakkında Kanun

- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu 
ve Görevleri Hakkında Kanun

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (14 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve 
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı 
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmeliğin 5. maddesi

- Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (6 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (5 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru)

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. Bölüm. 2. Bölüm.

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. 
maddeleri).

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 
1. ayırım.

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. 
bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

5-MEMUR


1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI 
KARARNAMESİ (8 soru)

BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru)

- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları

- 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmî yazışmalar

- 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 
kanunun uygulanması

- 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru) 

- Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)

- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yetkileri Hakkında Kanun

- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu 
ve Görevleri Hakkında Kanun

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (10 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (8 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (10 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru)

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri.

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm.

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. 
maddeleri).

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 
1. ayırım.

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. 
bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

6-MÜBAŞİR


1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI 
KARARNAMESİ (5 soru)

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ 
İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru)

- Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)

- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yetkileri Hakkında Kanun

- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu 
ve Görevleri Hakkında Kanun

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (10 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve 
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi 

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı 
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmeliğin 5. maddesi

- Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (5 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (10 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu.

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (5 soru)

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri.

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm.

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 
1. ayırım.

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. 
bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

KALEM MEVZUATI (15 soru)

- Bölge Adliye ve Adlî Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve 
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı 
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 


Genel Kültür ve Genel Yetenek Konuları

(Görevde Yükselme Sınavı Tüm Gruplar İçin Ortak 40 Soru) 

a) T.C. Anayasası (10)

1-Genel Esaslar
2-Temel Hak ve Ödevler
3-Devletin Temel Organları

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik (4)

c) Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat (4)

ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat (5)

d) Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar (5)

e) Halkla İlişkiler (4)

f) Etik Davranış İlkeleri (4)


g) Bakanlık Merkez Teşkilatı (1)


ğ) Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri ile Yargı Örgütü (1)


h) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (1)


ı) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1)


UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVIGörevin Niteliğine İlişkin Alan Bilgisi Konuları (48 Soru)


1- BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 

1 Bilgisayar Ağları
2 Programlama
3 Veri Tabanı
4 Algoritma
5 Matematik
6 Donanım
7 İşletim Sistemleri
8 Veri Yapıları
9 Web Teknolojileri
10 Yazılım Mühendisliği 

Toplam 48 soru


2-BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ 

1 Bilgisayar Kullanımı (Windows, Word, Powerpoint, Excel)
2 Algoritma ve Akış Diyagramları
3 Mesleki Gelişim
4 C ve VB Programlama Dilleri
5 Görsel Programlama Dilleri (VB, C#)
6 Veri Tabanları (Sql, Mysql)
7 Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembly
8 Web Tasarımı (CSS, Javascript, html)
9 Grafik ve Animasyon (photoshop, fireworks, flash)
10 İnternet Programcılığı (php, asp) 

Toplam 48 soru


3-BİLGİSAYAR TEKNİKERİ

1 Bilgisayar Donanımı
2 Ofis Yazılımları
3 Görsel Programlama 
4 Ağ Temelleri 
5 Sunucu İşletim Sistemi
6 Grafik ve Animasyon
7 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Toplam 48 soru


4-ELEKTRİK TEKNİKERİ 

1 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
2 Doğru Akım Devre Analizi
3 Elektrik Makineleri
4 Elektrik Tesisleri
5 Aydınlatma ve İç Tesisat
6 Elektrik Enerji Üretimi ve İletimi
7 Enerji Dağılımı
8 Sayısal Elektronik
9 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
10 Ölçme Bilgisi
11 Analog Elektrik
12 AC Devre Analizi
13 Sarım Tekniği
14 Bilgisayar Destekli Tasarım
15 Programlanabilir Denetleyiciler
16 Bakım ve Arıza Bulma 
 
Toplam 48 soru


Genel Kültür ve Genel Yetenek Konuları

(Unvan Değişikliği Sınavı Tüm Gruplar İçin Ortak 32 Soru)

a) T.C. Anayasası (10)

1-Genel Esaslar,
2-Temel Hak ve Ödevler,
3-Devletin Temel Organları, 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik (4)

c) Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat (4)

ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat (4)

d) Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar (4)

e) Halkla İlişkiler (1)

f) Etik Davranış İlkeleri (1)

g) Bakanlık Merkez Teşkilatı (1)

ğ) Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri ile Yargı Örgütü (1)

h) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (1)

ı) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1)
Yorumlar (2)
asdasdasd 3 ay önce
meb görevde yükselme nerde? ünvan değişikliği sınavı açıp görevde yükselme açmamak hangi zihniyete bağlı merak ediyorum açıkçası
levent 3 ay önce
Ne güzel..üç ay sonra sınava gir,üç ay fazla konu çalış..şimdi bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değilmi..üç ay önce sınava girenin önüne geçerse..
8
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Konyaspor 25 31
12. Sivasspor 24 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19