Hava Durumu

Liselerde 27 Maddede Yıl Sonu İş Ve İşlemleri

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri, Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yapılacak yıl sonu iş ve işlemleri için 27 maddede kılavuz yayımladı.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:58
https://www.kamuajans.com/
Liselerde 27 Maddede Yıl Sonu İş Ve İşlemleri

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında 2020-2021eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri, Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze ve uzaktaneğitim yapılarak yürütülmüştür. Söz konusu eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler; öğrenci velilerininyaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göregerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu bağlamda;

1- İlgi (ç) yazımızda belirtildiği üzere ilgi (a) Yönetmelik kapsamında yapılması gereken ikinci dönemsınavlarının 18 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanması, sorumluluk sınavlarının ise 21 Haziran-02 Temmuz2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi,

2- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüzyüze eğitimle yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım veli isteğine bağlı olup bu hususta öğrencileraçısından okula devam zorunluluğu aranmadığından; hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralınınuygulanmaması,

3- Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısızdersi/dersleri olanlardan; yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yılsonu başarı puanı 50ve daha yukarı olan ancak yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ilealt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin buderslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlanması,

4- İlgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyılsonu itibarıyla herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına birinci ve ikinci dönem ortak, seçmeli vemeslek/alan/dal derslerine dair ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamında e-Okul/e-Mesem sistemiüzerinde yapılan veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince öğrencilerin birinci dönemderslerine ait veri girişlerinin “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıfİşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından, ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise“e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021II. Dönem” ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,

5- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran vetercihleri doğrultusunda sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyenöğrenciler için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışmasıve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sistemine herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ilgili ders öğretmenlerive/veya okul yöneticilerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıfİşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından kontrol edilerek tespit edilen veri girişlerininivedilikle sistemden silinmesi, birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Notİşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranındankontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,

6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran vetercihleri doğrultusunda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrenciler için;2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeriölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince“e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021II. Dönem” ekranından kontrol edilerek doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bukapsamdaki öğrencilerin birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise ayrıca “e-Okul Kurum İşlemleri / Notİşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranındankontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,

7- Evde ve/veya hastanede eğitim alan öğrenciler hariç olmak üzere hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıföğrencilerinden; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim veTerbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış Haftalık Ders Çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dalderslerinin birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme vedeğerlendirme uygulamalarına dair e-Okul sisteminde herhangi bir veri girişi yapılmaması nedeniyle ilgiliders/derslerden dönem puanı oluşmamış durumda olan öğrencilerin ilgili ders/derslere ait dönem puanının 0 (sıfır)olarak kabul edilerek, öğrencilerin dönem ve yılsonu başarı puanı hesaplamalarında aritmetik ortalamaya dâhiledilmesi,

8- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına 9, 10 ve 11. sınıf seviyesinde ikinci dönemde okul/program

ve/veya alan/dal değişikliği yaparak nakil ve geçişleri yapılan öğrencilerin veli isteğine bakılmaksızın ikinci

dönem esas alınarak iş ve işlemlerinin tamamlanması,

9- İlgi (a) Yönetmelik ile ilgi (b) Yönerge hükümleri gereğince eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılması

gereken kurul toplantılarından öğretmenler kurulunun 30 Haziran-01 Temmuz 2021 tarihlerinde Covid-19 Salgını

nedeniyle okul ortamında bir toplantı hâlinde yapılamaması durumunda; “okul birinciliği” ile “disiplin

cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi” hususları başta olmak üzere eğitim kurumlarınca önemli

görülen diğer konuların okul yönetimi, öğretmenler ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla video konferans ya da

telekonferans gibi dijital platformlarda yapılmak suretiyle görüşülerek kararlaştırılması, toplantıda dile getirilen

görüşler ile alınan kararların tutanak altına alınarak yöneticiler tarafından süresi içinde, öğretmenler tarafından ise

eylül ayında yapılacak öğretmenler kurulu kararları ile birlikte imzalanması sağlanacaktır. Yine bu kapsamda ilgi

(a), (b) ve (c) mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken diğer kurul ve zümre toplantılarının ise;

normalleşme süreci dikkate alınarak takvimine göre gerçekleştirilmesi, Covid-19 Salgını nedeniyle okul ortamında

bir toplantı hâlinde yapılamaması durumunda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem başında

gerçekleştirilecek kurul ve zümre toplantıları ile birleştirilerek yapılması,

10- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ilgi (a) Yönetmeliğin “Değişim programı kapsamındaki

öğrencilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 28 inci maddesi kapsamında yurtdışına giden ve hâlen e-Okul sisteminde

“Yurtdışına çıktı (Kültürler Arası Değişim Programı - OÖKY Md.28)” olarak pasif durumda kayıtlı görünmeye

devam eden öğrencilerden;

a) Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yurt dışından dönmüş

olanların yurt dışında gördükleri eğitimlerine ilişkin belgelerini ibraz ederek 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sınıf

seviyesini gösteren denklik belgelerini temin etmeleri koşuluyla e-Okul sisteminde hem birinci hem de ikinci

dönem puanlarının bulunmaması durumu esas alınarak 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere

bütün derslerden başarılı sayılmaları,

b) Sınıf atlatma işlemleri tamamlanana kadar e-Okul sisteminde pasif durumda bırakılmaları, sınıf atlatma

işlemlerinin tamamlanmasından sonra 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına dair sınıf seviyelerini gösterir denklik

belgelerinin bir örneğini kayıtlı oldukları okul yöneticilerine teslim etmeleri ve ilgili okul müdürlüklerince “e-Okul

Öğrenci İşlemleri / Denklik İşlemleri” ekranı üzerinden doğru ve eksiksiz bir şekilde kayıt edilmeleri,

c) Sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına dair sınıf

seviyelerini gösterir denklik belgelerinin bir örneğini kayıtlı oldukları okul yöneticilerine teslim etmeyen öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına dair verilen denklik belgesinde yurt dışına ayrılırken kayıtlı

olduğu okuldaki sınıf seviyesine karar verilenlerin, ilgili okul müdürlüklerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Bilgi

Giriş İşlemleri / Sınıf Değişikliği Talep” ekranı üzerinden bir alt sınıf için sınıf değişikliği talebi girilmek suretiyle

kayıtlarının bir alt sınıfa alınması,

11- İlgi (a) Yönetmeliğin “Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve

nakilleri” başlıklı 27 nci maddesi ile “Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları” başlıklı 29 uncu maddesinin

dördüncü fıkrası kapsamındaki öğrencilerden; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yurt dışından

dönmüş ve denklik işlemleri yapılarak kayıtlı olduğu okulda eğitimine devam etmeye başlamış öğrenciler

yurtdışında eğitim gördükleri birinci dönem puanlarına ilişkin transkript belgesinin bir örneğini kayıtlı oldukları

okul müdürlüğüne teslim etmeleri durumunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları

kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış Haftalık Ders Çizelgelerinde tanımlı ortak, 

seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri ile teslim ettikleri transkript belgesindeki dersler hakkında okul yöneticilerince

gerekli karşılaştırma/kontroller yapılarak uyumlu olan birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin “e-Okul Kurum

İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I.

Dönem” ekranından; ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri /

Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından ilgili ders

öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin

ivedilikle tamamlanması,

12- İlgi (a) Yönetmeliğin “Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve

nakilleri” başlıklı 27 nci maddesi, “Değişim programı kapsamındaki öğrencilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 28

inci maddesi ile “Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası

kapsamındaki öğrencilere dair bu yazının 10 ve 11 inci maddelerinde detaylarına yer verildiği şekilde gerekli

işlemler yapılarak e-Okul sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra öğrencilerin okul yöneticilerine bir

örneğini teslim etmiş oldukları denklik belgelerinde yer alan ve yurtdışında eğitim gördükleri geçmiş yıllara ait

100’lük not sistemine göre hesaplanmış yılsonu başarı puanı bulunan öğrenciler ile ilgi (a) Yönetmeliğin “Yabancı

uyruklu öğrencilerin kayıtları” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olup Bakanlığımız

"Yabancı Öğrenci Bilgi Sistemi (YOBİS)"nde kayıtlı olarak geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin

geçmiş yıllara ait 100’lük not sistemine göre hesaplanmış yılsonu başarı puanlarını gösteren karne ve/veya

transkript belgesini temin edip kayıtlı oldukları okul yönetimlerine bir örneğini teslim eden öğrencilerin geçmiş

yıllara ait e-Okul sisteminde yer almayan yılsonu başarı puanlarının, ilgili okul müdürlüklerince “e-Okul Kurum

İşlemleri / Sorumluluk-Tasdikname / Yıl Sonu Başarı Puanları” ekranı üzerinden e-Okul sistemine kayıtlarının

yapılması,

13- Açık öğretim kurumlarında birinci dönem öğrenim görüp ikinci dönemde tasdikname belgesi almak

suretiyle denklik işlemleri yapılarak örgün eğitim kurumlarına nakil ve geçiş yapan öğrencilerin; açık öğretim

kurumlarından almış oldukları tasdikname belgelerindeki geçmiş yıllara ait ders notlarının “e-Okul Kurum

İşlemleri / Sorumluluk-Tasdikname / Önceki Sınıflarında Aldığı Dersler” ekranından, 2020-2021 eğitim ve

öğretim yılı birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders

Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından, ikinci dönem derslerine ait

veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not

İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince kontrol edilerek

varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,

14- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu sınıf atlatma işlemleri kapsamında; hazırlık, 9, 10, 11 ve 12.

sınıf öğrencilerinden ilgi (a) Yönetmeliğin “Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme” başlıklı 38 inci

maddesi hükümleri çerçevesinde; 37 nci maddesi hükümlerine göre 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci

döneminde ortaöğretim kurumları arasında kurum türü/program ve/veya alan/dal değişikliği yaparak nakil ve geçiş

yapan öğrencilerin, nakil işlemleri nedeniyle üzerlerinde tanımlı derslerle ilgili muafiyet ve sorumluluklarının

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu

Başkanlığınca onaylanmış Haftalık Ders Çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri dikkate

alınmak suretiyle aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre gerçekleştirilmesi,

15- İlgi (a) Yönetmeliğin “Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 ıncı

maddesi kapsamındaki hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden; birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe

dersinden yılsonu puanlarına göre 50'nin altında puan alarak başarısız olanların sorumlu olarak 9. sınıfa

geçişlerinin sağlanması,

16- İlgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci maddesi ikinci fıkrasının (a) bendinde sözü edilen “ikinci dönemin… son iki haftası içerisinde” yapılması gereken

sorumluluk sınavlarının ilgi (ç) yazımızda belirtilen tarihlerde yapılması, “Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9

uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 ıncı maddesi kapsamında ders yılının ilk haftası içinde yapılması gereken ve birinci

yabancı dil dersi ile Türkçe dersinden yılsonu puanı itibarıyla başarısız olan öğrencilerin girmesi gereken yeterlilik

sınavlarının, sorumluluğu bulunan öğrencilere ve velilerine duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler

alınarak sorumluluk sınavlarıyla aynı tarihler arasında gerçekleştirilmesi ve sorumluluk sınavlarının başarı

kriterine göre değerlendirilmesi,

17- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp birinci yabancı dil dersi ve/veya

Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, ilgi (a)

Yönetmelikte belirtilen sorumluluk sınavları sayısınca ve bu sınavlar ile aynı tarihlerde uygulanması ve

sorumluluk sınavlarının başarı kriterlerine göre değerlendirilmesi,

18- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin; bu derslerin ilgili tüm

konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın

birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulmaları ve sorumlulukları kalkana kadar

girecekleri sorumluluk sınavlarında yukarıda belirtildiği şekilde sorumlu tutulması,

19- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan ve başarısız oldukları derslerden

oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları

kapsamına dâhil edilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerin 9, 10 ve 11. sınıf seviyesindeki geçmiş eğitim ve öğretim

yıllarına ait sorumluluk sınav sonuçları hâlihazırda okul yöneticilerinin kullanımına aktif olan "e-Okul Kurum

İşlemleri / Sorumluluk-Tasdikname / Sorumluluk ve OYS Puanları" ekranı üzerinden sisteme girilebilmekte olup

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşan 12. sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının ise yılsonu

sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra bahsi geçen ekrandan sisteme girilmesi,

20- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra durumları hâlen

"Mezun Edilmemiş" olarak görünecek olan öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşacak 12.

sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının sisteme girilmesi neticesinde mezun olabilecek duruma gelecek

olan öğrencilerin diploma/mezuniyet işlemlerinin ilgili okul yönetimlerince gerekli bilgi kontrol işlemleri

yapıldıktan sonra "e-Okul Kurum İşlemleri / Diploma İşlemleri / Beklemeli ve Mezun Edilmemiş Öğrenci

Mezuniyeti" ekranı üzerinden yapılması,

21- 12. sınıf öğrencilerinden ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre; mezun olanlara uzaktan eğitim

derslerinin sona ereceği 02 Temmuz 2021 tarihi esas alınarak, doğrudan veya yılsonu başarı puanına göre mezun

duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı olmaları ve

sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomalarının düzenlenmesi,

22- 02 Temmuz 2021 tarihi esas alınmak suretiyle okul birinciliği başta olmak üzere yılsonunda

öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemlerin süresi içinde tamamlanarak e-Okul sistemine

işlenmesi ve mağduriyete yol açılmaması,

23- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde e-Okul sistemine ders puanı girişi unutulan

veya hatalı/eksik puan girişi yapılan öğrencilerin birinci dönem derslerine ait puanlarının “e-Okul Kurum İşlemleri

/ Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem”

ekranından; ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu

Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından ilgili ders öğretmenleri

ve/veya okul yöneticilerince kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle

tamamlanması, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerince kontrol edilerek gerekli düzeltme işlemlerinin ivedilikle

tamamlanması,

24- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında öğrenim

gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği hâlde stajlarını eksik yapan veya hiç

yapamayanların muaf sayılarak yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınması,

mesleki eğitim merkezi programında öğrenim görenler de dâhil olmak üzere işletmelerde beceri eğitiminin uzaktan

eğitim derslerinin sona ereceği 02 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla tamamlanması, beceri sınavının da sorumluluk

sınavları döneminde yapılması, ayrıca beceri eğitimi tamamlayarak mezun durumdaki öğrencilerin sigorta

giriş-çıkış iş ve işlemlerinin 02 Temmuz 2021 tarihinden sonra tamamlanması,

25- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin başarı durumu; öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı

olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirileceğinden

mevzuatı çerçevesinde düzenlenecek olan karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımının dijital ortamda gerçekleştirilmesi, dijital ortamda dağıtımı yapılan belgeleri matbu olarak almak isteyenler ile

mezunlar için düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulması,

26- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu sınıf atlatma

işlemlerinin tamamlanabilmesi için en az bir dönem puanına sahip olmaları gerektiğinden 2020-2021 eğitim ve

öğretim yılı birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve

değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sisteminde herhangi bir veri girişi yapılmamış olan öğrenciler

için okul yöneticilerince ilgili öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmeleri

gerektiği yönünde öğrenci velilerine ivedilikle gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda

olan öğrencilerin, birinci ve/veya ikinci dönem derslerine ait gerekli veri girişleri yapılmadığı takdirde 2020-2021

eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu

Başkanlığınca onaylanmış Haftalık Ders Çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri dikkate

alınmak suretiyle üzerlerinde tanımlı olan tüm derslerden sorumlu olacak şekilde bir üst sınıfa geçmiş sayılması,

27- 2020-2021 ders yılı sonu işlemleri, ikinci dönem ile sorumluluk sınavlarına ilişkin tereddüt edilen

diğer hususlara http://ogm.meb.gov.tr adresindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden ulaşılabilineceğinin

ilgililere bildirilmesi hususunda, bilgilendirme yapıldı. 

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.