İl MEM'den Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri Kılavuzu Duyurusu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri ile ilgili bir duyuru yayınlandı.

EĞİTİM PERSONELİ 16.04.2021, 19:00 16.04.2021, 22:08
İl MEM'den Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri Kılavuzu Duyurusu

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin tespiti ve işlenmesi (Eğitim Kurumu Müdürlüğü); sisteme girişi yapılan öğretmenin ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol/onaylanma işlemleri 19-21 Nisan 2021 tarihleri arasındadır. 1. Aşama olan İl İçi Tercihlerin alınması/onaylanması süreci 22-26 Nisan 2021 tarihleri arasındadır. Yer Değiştirme Sonuçlarının açıklanması (İl MEM) süreci 27-28 Nisan 2021 tarihleri arasındadır. 2. Aşama olan İlçeler Arası Tercihlerin alınması/onaylanması süreci 29 Nisan-3 Mart 2021 tarihleri arasındadır. Yer Değiştirme Sonuçlarının açıklanması ve Valiliğimizce yapılacak İlçe İçi Re'sen* Atama Sonuçlarının açıklanma süreci 7 Mayıs 2021 tarihindedir. Atama Kararnameleri 18 Mayıs 2021 tarihinde gönderilecek. Ayrılma-Başlama İşlemleri 18 Haziran 2021 tarihinden itibarendir.

*Not: II. Aşama sonucunda tercihte bulunmayan ve tercihlerine yerleştirilemeyen öğretmenlerin görev yerleri ilçe içerisinde re’sen Valiliğimizce belirlenecektir.

NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

1-İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz İstanbul İlindeki norm kadro fazlası öğretmenlerinin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır. Yer değiştirmelerde aşağıdaki mevzuatlar esas alınacaktır.

1.1 17/04/2015 tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ogratama_2/ogratama_1.html

1.2 25/10/2016 tarih ve 29899 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/normkadro_1/normkadro_1.html

1.3 Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun Başkanlığının Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/15171949_9_cizelgeveesaslar.pdf

2-İLKELER

Norm kadro fazlası öğretmenlerimizin yer değiştirme işlemlerinde;

2.1 Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarında, norm kadro açığının bulunması gerekmektedir.

2.2 Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde, eğitim kurumlarına ait Bakanlık onaylı en son norm kadro tespit çizelgeleri esas alınacak ve ilçe milli eğitim müdürlükleri emrindeki öğretmenlerimiz de norm kadro fazlası olarak başvuru yapacaklardır.

2.3 Hizmet puanı hesaplanmasında, başvuruların son günü olan 03/05/2021 tarihi esas alınacaktır.

2.4 Norm kadro fazlası öğretmenlerimizin yer değiştirmeleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.

3- GENEL AÇIKLAMALAR

3.1 Norm kadro fazlası öğretmenlerimiz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün (https://istanbul.meb.gov.tr/norm) internet adresinden elektronik olarak başvuru yapacaklardır. Tercihte bulunanların hizmet puanı hesabında başvuruların son günü esas alınacaktır.

3.2 Norm kadro fazlası öğretmenlerimiz öncelikli olarak I. aşamada kadrosunun bulunduğu İlçedeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. Norm kadro fazlası öğretmenlerimiz II. Aşamada ise kadrosunun bulunduğu ilçe ile diğer ilçelerdeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. Norm kadro fazlası öğretmenler başvurularını Müdürlüğümüzün https://istanbul.meb.gov.tr/norm web sayfası üzerindeki modülden kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda 25 tercih belirleyerek yapabileceklerdir. Yer değişikliği işlemleri tercihler doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak olup; hizmet puanı eşitliği halinde öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınacaktır.

3.3 Norm kadro fazlası öğretmenlerden herhangi bir eğitim kurumuna atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri ilçe içerisinde Valiliğimizce hizmet puanı düşük olandan başlayarak (engelli öğretmenler hariç) re’sen belirlenecektir.

3.4 Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerimizden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

3.5 Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilim Sistemleri Bölümü”, ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

3.6 Eğitim Kurumu Müdürlüklerimizce norm kadro fazlası olarak tespiti yapılan öğretmenler Müdürlüğümüz web sayfasındaki modüle (https://istanbul.meb.gov.tr/norm) norm kadro fazlası olarak işlenecek olup, ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrolleri yapıldıktan sonra onay işlemi yapılacaktır.

3.7 Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerimize okul/kurum müdürlüklerince imza karşılığı tebliğ yapılıp istenildiğinde sunulmak üzere eğitim kurumlarında muhafaza edilecektir.

3.8 Aylıksız izinde bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası olanların aylıksız izinlerini 18/06/2021 tarihinde sonlandırıp göreve başlayacaklarını belgelendirmeleri şartıyla başvuru
yapacaklardır.

3.9 Haklarında adli veya idari işlem yapılarak görevlerinden uzaklaştırılan norm kadro fazlası öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

3.10 Münhal ilân edilen eğitim kurumlarına takvim süreci içerisinde yargı kararı, soruşturma, atama iptal, Bakanlık ataması vs. nedenlerle atama yapılması durumunda söz konusu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır.

3.11 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 50. Maddesinin 2. Fıkrasında ‘’Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari
soruşturma sonucunda görev yerleri; il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.’’ Denildiğinden başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu maddenin dikkate alınması gerekmektedir.

3.12 Norm kadro fazlası öğretmenlerimiz yaptıkları tercihlerini gösterir başvuru formunu elektronik ortamda eğitim kurumu müdürlüğüne gönderecektir. Eğitim kurumu müdürü bu
başvuru formunu onaylandıktan sonra elektronik ortamda bir nüshasının öğretmene geri gönderecek, bir örneğini de özlük dosyasında muhafaza edecektir.

3.13 Atamalar gerçekleştikten sonra iptal istekleri kabul edilmeyecektir.

3.14 Bakanlığımızca herhangi bir atama veya yer değiştirme takvimi yayınlanması ya da duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri Valiliğimizce ertelenebilir.

3.15 Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.

4- BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerimizin yer değiştirme işlemlerini etkileyecek;

a) Kimlik bilgileri,
b) Sözleşmeli/Kadrolu görev kaydı,
c) Geçici görevlendirme kaydı,
ç) Hizmet puanını etkileyen hizmet birleştirme kayıtları,
d) Hizmet puanı,
e) Bakanlık atama alanı,
f) Öğrenim bilgileri,
h) Norm kadro fazlası olup olmadığı,

Bilgilerin öğretmen tarafından kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi sağlanacaktır. (Başvurular bittikten sonra eksik/hatalı bilgi nedeniyle puan eksikliği itirazı kabul edilmeyecektir.)

5- BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

5.1 Gerekli şartları taşımadan yapılan başvurular,
5.2 Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle yapılan başvurular,
5.3 Öğretmenin kendisi tarafından yapılmayan başvurular,
5.4 Süresi içinde usule uygun yapılmayan başvurular,
5.5 Alanına uygun olmayan kurum tercihi ile yapılan başvurular,
5.6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, TTK' nın 9 sayılı kararı ekindeki çizelgede belirtilen öğrenim bilgileri şartına uygun olmayan tercihleri ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6- TERCİHLER

6.1 Müdürlüğümüze bağlı resmi eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenlerin yer değiştirmeleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin
53. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde I. aşama İlçe içinde ve II. aşama İlçeler arası olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

6.2 Norm kadro fazlası öğretmenler I. aşamada öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçe içerisindeki ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından en fazla 25 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

6.3 II. aşamada, I.aşamada atanamayan öğretmenler ile başvuruda bulunmayan / bulunamayan öğretmenler il içerisinde ihtiyaç olan eğitim kurumlarından en fazla 25 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

7- EĞİTİM KURUMLARININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER

7.1 Herhangi bir mağduriyete meydan vermemek için bu kılavuz titizlikle okunacaktır.

7.2 Yer değiştirme kılavuzunu tüm öğretmenlere imza karşılığında duyurularak imza sirküsü ve norm kadro fazlası olan öğretmenlere tebliğ-tebellüğ belgesi imzalatılarak daha sonra
istenildiğinde ibraz etmek üzere okulda/kurumda saklanacaktır.

7.3 Diğer eğitim kurumlarında geçici görevlendirilen norm kadro fazlası öğretmenlerimiz başvuru ile ilgili iş ve işlemleri tebliğ dahil kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüğü
tarafından yürütülecektir.

7.4 Atamayı etkileyen bilgilerde hata ve eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizce yapılacaktır.

7.5 Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerimiz ayrılma ve başlama işlemleri yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak, ayrılma başlama tarihleri MEBBİS Atama (Eğitim/Öğretim) Modülü ekranına işlenerek resmi yazı ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir.

7.6 Yer değiştirme işlemleri kişilerin hizmet puanlarına göre yapılacağından eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik başvuru formuna yazılan hizmet puanı ile MEBBİS modülündeki
hizmet puanının aynı olup olmadığının kontrol yapılacaktır.

7.7 Başvuru yapan öğretmenlerin tercihleri kontrol edilerek onay/red işlemi yapılacaktır. Elektronik başvuru formları özlük dosyasında muhafaza edilecektir.

Yorumlar (2)
Pdr seda 3 gün önce
Pandemi surecinde olağanüstü bir durum varken norm fazlası olmak tercih zorunluluğunda birakilmak çok kötü.Veliler öğrenci göndermediği icin sayı düştü okulumda ama normallesme sürecine geçince yine bir rehber öğretmene ihtiyaç olucak o zaman da boşuna öğrencilerimden ayrılmış olucam. Risk alıp tercih yapmadım ama resen atama yapilacagi söylendi.Zamansiz bir atama...
jet mustafa 4 hafta önce
ek hızmet puanı ıptal oldu o durumdakıler de tekrar norm fazlası mı acaba
13
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 35 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Arsenal 36 55
9. Everton 34 55
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 35 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Barcelona 36 76
3. Real Madrid 35 75
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 35 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 35 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 35 29