İl /İlçe Emrinde Olan Öğretmene Kesilen İlave Tazminatına KDK'nın Kararı

Kamuajans.com – İl /İlçe emrinde olan teknik öğretmenin kesilen İlave Tazminatın adına tahakkuk ettirilen kamu zararı işleminin iptal edilmesi ve ek eğitim öğretim tazminatının ödenmeye devam etmesi talebi hakkında kamu denetçiliği tavsiye kararı

EĞİTİM PERSONELİ 08.04.2021, 21:11
İl /İlçe Emrinde Olan Öğretmene Kesilen İlave Tazminatına KDK'nın Kararı

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 1. Başvuran, başvurusunda; 2015 Şubat Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirme döneminde  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 11/İlçe Emri Uygulaması kapsamında norm kadro yetersizliğinden e Milli Eğitim Müdürlüğü emrine Metal Teknolojisi Öğretmeni olarak atandığını ancak bulunduğu şehirde açık norm kadro olmadığından beş yıldır geçici görevlendirmeyle Metal İşleri Öğretmeni olarak şu an görev yaptığı mesleki Eğitim Merkezinde branşına ait derslere girmek suretiyle fiilen görevini yaptığını, Milli Eğitim Müdürlüğünün 19.10.2020 tarihli ve 39307281-855.01-E.15052714 sayılı yazıları ve eki ile "Devlet Memurlarına Ödenen Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" doğrultusunda kadrosunun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde olması gerekçesiyle kurumu tarafından maaşına sehven ilave ek tazminat ödemesinin yansıtıldığını, bu yersiz ödemeden dolayı 15.10.2020 tarihli 2020/22677 Alacak Takip Dosya No'lu, içeriği 6.833,60 TL kamu zararı oluştuğunu gösteren Borç Bildirim Belgesinin 19 Ekim 2020 tarihinde tarafına tebliğ edildiğini ayrıca 15 Ekim 2020 tarihi itibarıyla maaşından ilave eğitim öğretim tazminatının da kesildiğini, bu duruma itiraz ettiğini ancak itirazının reddedildiğini belirterek, 15.10.2015 tarihinden geçerli geriye dönük adına tahakkuk ettirilen 6.833,60 TL kamu zararı işleminin iptal edilmesini ve maaşından kesilen ilave eğitim öğretim tazminatının ödenmeye devam edilmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI 2. Başvuruya konu iddia hakkında istenen bilgi ve belge talep yazımıza istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen cevabi yazı ve eklerinde özetle;

Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda norm kadro fazlası

2.1. Başvuranın 02/03/2015 tarihinden beri öğretmen olarak görev yaptığı,

2.2. Başvuranin, 6.833,60 TL tutarında oluşan kamu zararının iptali ve maaşından kesilen ilave eğitim öğretim tazminatının ödenmeye devam etmesi talebini içeren 22/10/2020 tarihli dilekçesi ile Müdürlüğü başvuruda bulunduğu ve tarafina 05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ile Bakanlığa bağlı Ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atananlara, atandıkları branşa ve gördükleri yükseköğrenim sürelerine göre %4 ile %15 arasında değişen oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatının ayrıca ödeneceğinin hüküm altına alındığı ve bu çerçevede, ilgilinin kadrosunun, il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde olması dolayısıyla, Ek V Sayılı Cetvelde sayılan "Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atananlara" şartını taşımadığından itirazı yönünde herhangi bir işlem yapılamayacağının bildirildiği, ifade edilmektedir.

III. İLGİLİ MEVZUAT 3. Anayasa'nın "Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması" başlıklı 13 üncü maddesinde; "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük

"Çalışma hakkı ve ödevi" başlıklı 49 uncu maddesinde; "Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tebirleri alır."

"Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı" başlıklı 74 üncü maddesinde; "Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler.",

4.6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun “Kurumun görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.",

5. 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın “Bazı özel durumlara ilişkin esaslar” başlıklı 4 üncü maddesinin (1) bendinde; ") Eğitim-Öğretim Tazminatı, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen kadrosunda fiilen öğretmenlik yapanlar ve bu kadroda olup cezaevi okullarında çalışanlar ile bunlardan okul müdürü, okul müdür başyardımcısı, okul müdür yardımcisi, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenlere ödenir."

Eğitim Öğretim Tazminatı başlıklı cetvelin 2. Fıkrasında; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez."

6. 11/05/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 160 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; "III sayılı Cetvelin "A. Eğitim Oğretim Tazminatı" bölümünün (II) nci sırasında öngörülen ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanabilmek için; - Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Smifina dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunmak, - V sayılı Cetvelde sayılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olmak, - Söz konusu okul ve kurumlarda görev yapmak, - Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere branşlarında fiilen derse girmek, şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir. Bu dört şartı bir arada taşıyan öğretmenlere, branşlarına ve öğrenim durumlarına göre, III sayılı Cetvelin (A-11/a, b, c, d, e) sıralarında belirtilen ilave eğitim öğretim tazminatları ödenecektir."

7. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Kamu zararı" başlıklı 71 inci maddesinde; "Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasit, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Kamu zararının belirlenmesinde; a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, e)İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, esas alınır. (Değişik üçüncü fikra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış, sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir. (Değişik son fikra:

25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararının, bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden tahsiline ilişkin usül ve esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

düzenlemeleri yer almaktadır.

IV. KAMU DENETÇİSİ SN. SADETTİN KALKAN'IN KAMU BAŞDENETÇİSİNE ÖNERİSİ 8. Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Başvuranın iddiaları, İdarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek hazırlanan Tavsiye Karar Önerisi Kamu Başdenetçisi'ne sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme 9. Başvuran özetle, norm kadro yetersizliğinde l li Eğitim Müdürlüğü emrine Metal Teknolojisi Öğretmeni olarak atandığını geçici görevlendirmeyle de Metal İşleri Öğretmeni olarak

Mesleki Eğitim Merkezinde branşına ait derslere girmek suretiyle fiilen görevini yaptığını, kadrosunun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde olması gerekçesiyle kurumu tarafından maaşına sehven ilave ek tazminat ödemesinin yansıtıldığını, bu nedenle 6.833,60 TL kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle anılan parayı geri ödemesi gerektiğini belirterek, 15.10.2015 tarihinden geçerli geriye dönük adına tahakkuk ettirilen 6.833,60 TL kamu zararı işleminin iptal edilmesi ve maaşından kesilen ilave eğitim öğretim tazminatının ödenmeye devam edilmesi talebiyle Kurumumuza başvuruda bulunmuştur.

10. İdare ise başvuranın talebini, kadrosunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde olması dolayısıyla, Ek V Sayılı Cetvelde sayılan "Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atananlara" şartını taşımadığı gerekçesi ile uygun görmemiştir.

Başvuranın adına tahakkuk ettirilen 6.833,60 TL kamu zararı işleminin iptal edilmesi talebi değerlendirildiğinde;

11. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararında; idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyani veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın hatalı ödedigi meblağı her zaman geri alabilecegi, bunun dışında kalan hallerde hatalı ödemelerin istirdadının ise, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi içinde olanaklı olduğu ve bu süre geçtikten sonra istirdat edilemeyeceği belirtilmiş olup; anılan kararın gerekçesinde iyi niyet kuralı üzerinde de durularak idarenin sakat ve dolayısıyla hukuka aykırı işlemine, idare edilenlerin gerçek dışı beyanı veya hilesi neden olmuşsa ya da geri alınan idari işlem yok denilecek kadar sakatlık taşımakta ise, hatalı işlemde idare edilenin kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata bulunmaktaysa ve idareyi bu konuda haberdar etmemişse, memurun iyi niyetinden söz etmeye olanak bulunmadığı ve bu işlemlere dayanılarak yapılan ödemeler için süre düşünülemeyeceği, bu ödemelerin her zaman geri alınabileceği; ancak bunun dışındaki hatalı ödemeler için memurun iyi niyetinin istikrar ve kanunilik kadar önemli bir kural olduğu ve bu nedenle yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki hatalı ödemelerin ancak dava süresi içinde geri alınabileceği vurgulanmıştır. Yapılan ödemenin her zaman geri alınabilmesi olanağını tanıyan "Açık hata" halinin ise; yapılan ödemede, ödemenin muhatabı olan kişinin (idare edilenin) kolayca anlayabileceği kadar açık bir hatanın mevcudiyetini ifade ettiği kabul edilmektedir. Uygulamada bu çoğu kez ilgili mevzuata aykırı bir şekilde ve hiç gereği yokken yapılan ödemeler şeklinde ortaya çıkmaktadır. (Danıştay 2. Dairesi 2012 / 8229 Esas 2012 / 9842 Karar)

12. İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 3.İdare Dava Dairesinin 2019/179 E. 2019/357 K. sayılı benzer nitelikli kararında; "...Uyuşmazlık bu çerçevede değerlendirildiğinde, davacıya yapılan ödemenin hatalı olduğunun basit bir incelemeyle değil, Maliye Bakanlığından gelen bir yazının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkarıldığı hususu dikkate alındığında, bu ödeme işleminin yok hükmünde olduğundan veya açık hatayla ya da ilgilinin gerçek dışı beyanı ve hilesiyle tesis edildiğinden söz etmeye olanak yoktur. Bu haliyle söz konusu ödemeler ancak ödendikleri tarihten itibaren altmış günlük genel dava açma süresi içinde geri alınabileceğinden, bu süre geçtikten sonra geri alınması hukuka aykırı olup, istinaf başvurusuna konu karar sonuç itibarıyla yerindedir..."

13. Başvuru içeriği, idareden gelen cevap ve ekindeki belgeler ile benzer nitelikli yargı kararlarında öngörülen tespitler dikkate alındığında; başvurandan 5 yıl geriye dönük istenen ödemelerin dayanağının hukuki olabilmesi için öncelikle bu ödemelerle oluşan kamu zararının tespiti gerekmektedir. Bu kapsamda, 5018 sayılı Kanuna bakıldığında kamu zararı: kamu görevlilerinin kasit, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, islem, evlem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artisa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlanmaktadır. Elbette ki; idare yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın hatalı ödediği meblağı her zaman geri alabilecek ancak bunun dışında kalan hallerde hatalı ödemelerin istirdadının ise, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi içinde olanaklı olduğu ve bu süre geçtikten sonra istirdat edilemeyeceği gerek Danıştay kararında gerekse ilk derece mahkeme kararlarında açıkça belirtilmektedir.

14. Somut olayda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 8/10/2020 tarihli ve 14431577 sayılı yazısı ile yersiz yapıldığı iddia edilen ödemeyi fark ettikleri, ancak başvurandan kaynaklı herhangi bir kasıt, kusur veya ihmalin tespitinden bahsedilmediği dolayısıyla yukarıda özetlenen Danıştay kararında hatalı ödemelerin istirdadının, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi içinde olanaklı olduğu ve bu süre geçtikten sonra istirdat edilemeyeceği kuralı gereğince; başvurana, Ekim 2015 - Eylül 2020 tarihleri arasında (yersiz) ek ödemelerin yapıldığı, ek ödemelerin iadesine ilişkin yazının ise 19/10/2020 tarihinde başvurana tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Buna göre, dava açma süresi (60 gün) geçtikten sonra, Ekim 2015- Ağustos 2020 tarihleri arasındaki yersiz ödendiği iddia olunan ek ödemelerin ilgilisinden talep edilemeyeceği görülmektedir.

Başvuranın ek eğitim öğretim tazminatının ödenmeye devam edilmesi talebi değerlendirildiğinde ise;

15. Ilgili mevzuat hükümlerinin incelenmesinden; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunan personelden V sayılı Cetvelde sayılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış ve söz konusu okul ve kurumlarda görev yapan, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık

Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere branşlarında fiilen derse girenlere ilave eğitim öğretim tazminatının verilebileceği anlaşılmıştır.

16. Başvuranın öğretmen unvanlı kadroda bulunduğu ve fiilen derslere girdiği dolayısıyla söz konusu okulda görev yaptığı açık olmakla beraber İdare kişinin bu okula atanmamış olması nedeniyle şartların hepsini taşımamasını gerekçe göstererek bu ödemeyi yapmamaktadır. Hâlbuki Anayasanın Ücrette adalet sağlanması başlıklı 55 inci maddesinde "Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır" hükmü düzenlenmiş olup, bu kapsamda da ortaya konulmuş olan emek karşılığında hak edilen ücretin idare tarafından ilgili kişiye ödenmesi aynı zamanda sosyal devlet ilkesinin bir sonucudur. Ayrıca ek özel hizmet tazminatının ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olma şartında yapılan atamanın geçici görevlendirme şeklinde olmasının sorun teşkil edeceğine dair herhangi bir açık hüküm de bulunmamaktadır.

17. Kurumumuzca yapılan değerlendirmede, başvurandan rücu edilen ek ödemelerin, yargı kararları dikkate alınarak idare tarafından başvurana iade edilmesi ve başvuranın geçici görevlendirme ile görevlendirildiği okulda fiili olarak derslere girdiği müddetçe ek eğitim öğretim tazminatının tarafına ödenmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme 18. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirmede, şikâyet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ve gerekçeli olarak kurumumuza gönderdiği, bu anlamda "kararların gerekçeli olması", "kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi" ve "makul sürede karar verme" ilkelerine uygun hareket ettiği, ancak, başvuru sahibine verdiği cevapta idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvurabileceğini göstermediği bu nedenle de karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, idarenin bahse konu ilkeye de uygun davranması önerilmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 19. 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Bolu İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN KABULÜNE;

Başvurandan rücu edilen ek ödemelerin, idare tarafından başvurana iade edilmesi ve başvuranın geçici görevlendirme ile görevlendirildiği okulda fiili olarak derslere girdiği müddetçe ek eğitim öğretim

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (0)
11
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23