Hatalı Verilen Dereceye İstinaden Maaş Yansıyan Miktarın Geriye Dönük Alınabilme Durumu

Hatalı Verilen Dereceye İstinaden Maaş Yansıyan Miktarın Geriye Dönük Alınabilme Durumu

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 10903426-45.03-E.2405830 sayılı Kamu Zararı konulu 3 Şubat 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Başkan Mehmet Fatih Leblebici imzalı resmi yazıda, ''31 Ocak 2020 tarihli ve 18867085-903.99-E.2212770 sayılı yazının incelenmesinden; 657 sayılı Kanunun 36. maddesi kapsamında Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Mezunlarına ilave 1. derece verilmiş olduğu, ancak diplomaların incelenmesi sonucu Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi diplomasının gerekli koşulu sağlamadığı anlaşıldığından verilen derecenin geri alındığı belirtilerek, ödenen meblağın geri alınıp alınmayacağı konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71. maddesinin (g) fıkrasında kamu zararı; "mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması" olarak tarif edilmiştir.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte ise kamu zararı; "Mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasından doğan zarar" olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin "Kamu zararının tespiti ve bildirilmesi" başlıklı 7. maddesinde;

(1)Kamu zararları 6 ncı maddede belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle;

a) Kontrol, denetim veya inceleme,

b) Sayıştay'ca kesin hükme bağlama,

c) Yargılama, sonucunda tespit edilir." hükmü getirilmiştir.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kamu zararının tespiti ve tahsilinde zamanaşımı" başlıklı 19. maddesinde "Kamu zararından doğan alacaklarda zamanaşımı süresi, zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, on yıldır. Zamanaşımı süresi, 17 nci maddede kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihi takip eden mali yılın başında işlemeye başlar ve onuncu yılın sonunda biter." hükmü gereği kamu zararından doğan alacaklarda zamanaşımı süresi, zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, on yıldır.

Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 1973/14 sayılı kararı gereğince; "İdarenin, hatalı terfi veya intibak işlemine dayanarak ödediği meblağın istirdadına bir mahkeme kararına lüzum olmadan karar verebileceği; yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın ödediği meblağı her zaman geri alabileceği ancak belirtilen bu istisnalar dışında kalan durumlarda yapılan ödemelerin; ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 günlük dava açma süresi içinde geri istenebileceği, 60 günlük süre geçtikten sonra geri almanın mümkün olmayacağı" hükme bağlanmıştır.

Öte yandan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 05.12.1984 tarih ve E.1982/13,387, K.1984/997 sayılı kararı ile Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 1973/14 sayılı kararının idare tarafından yapılan bütün ödemelere uygulanması halinde, idarenin haksız iktisap kurallarından hiçbir zaman yararlanamaması ve memurların yapmış oldukları bütün hatalı ödemelerin idare tarafından gerek ödeme yapılan kişilerden gerekse ödemeyi yapandan geri alamaması gibi bir sonuç doğuracağı ve bunun da idareyi işlemez duruma getireceği gerekçesiyle savunulamayacağına karar vermiştir.

İlgili hükümler değerlendirildiğinde; sehven yapılmış bir ödemenin geri istenmesinde Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kamu zararının tespiti ve tahsilinde zamanaşımı" başlıklı 19. maddesinde belirtilen zamanaşımı süresinin dikkate alınarak, zamanaşımına uğramamış olan alacağın tahsili mümkündür.'' denilmiştir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.