e-Okul Ücret Girişleri Yazısı

e-Okul Ücret Girişleri Yazısı

Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından e-Okul Ücret Girişleri konusunda 10.10.2016 tarihli 36077160-405.01-E.11062145 sayılı resmi yazı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin Altıncı Bölümünde Ücretsiz veya Bursu Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler hükmü şöyle:

<br />

ALTINCI BÖLÜM<br />

<br type="_moz" />

Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler<br />

<br type="_moz" />

Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı ile dağılımı<br />

<br type="_moz" />

MADDE 57 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir.<br />

<br type="_moz" />

(2) Aynı kuruma, birinci fıkrada sayılanların başvurusu kurumun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Birinci fıkrada sayılan öğrenci veya kursiyerlerden kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır.<br />

<br type="_moz" />

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu olmaması veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları 58 inci maddeye uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır.

<br />

Bunun mümkün olmaması hâlinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenir.

<br />

(4) Kurumun bir bölüme başvurusunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır.

<br />

(5) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır.

<br />

Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvurusu

<br />

MADDE 58 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda ücretsiz (Mülga ibare:RG-3/7/2016- 29761) (...) okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır.

<br />

(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklardan, ayrıca Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların mensubu olduğu kurumdan alınacak harp veya vazife malulü olduğunu gösterir belge

istenir.

<br />

(3) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak başvurur.

<br />

(4) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Öğrenci ve kursiyere ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kanuni faizi ile birlikte ödettirilir.

<br />

(5) Ücretsiz okumak üzere başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları birinci fıkraya uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır.<br />

<br />

Değerlendirme kurulu

<br />

MADDE 59 – (1) Kurumlarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla değerlendirme kurulu oluşturulur.

<br />

(2) Değerlendirme kurulu, kurum müdürünün başkanlığında iki eğitim personelinden oluşur.

<br />

(3) Değerlendirme kurulu, dönem başlamadan toplanır ve “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Başvuruları Değerlendirme Formu”na (EK-8) göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerleri tespit ederek ilgililere duyurur.

<br />

(4) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.

<br />

Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin ücretlerinin iadesi

<br />

MADDE 60 – (1) Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) okullarda öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde; diğer kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. (Mülga cümle:RG-5/7/2014-29051) (…)

<br />

(2) Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar.

<br />

Ücretsiz okuma süresi

<br />

MADDE 61 – (1) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir. (Ek cümleler:RG-3/7/2016-29761) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları bünyesinde açılan özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde destek eğitimi gören engelli bireyin ücretsiz okuma süresi kurumdan ilişiği kesilene kadar devam eder. Engelli bireyin kuruma devam etmediği ay için kurumca belirlenecek başka bir engelli birey ücretsiz okuma hakkından faydalandırılır.

<br />

(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocukları, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.

<br />

Burs verilme şartları ve oranı<br />

<br />

MADDE 62 – (1) Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız olarak burs verilebilir. Kurumlar, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınav yapmak istemeleri durumunda bu sınavlardan sınav ücreti alamazlar.

<br />

(2) Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim müdürlüğüne bilgi vererek uygular.

<br />

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında burslu öğrenci/kursiyere maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenemez.

<br />

(4) Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı veya sayısı kurumca belirlenir. Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacakların oranının dışında tutulur.

<br />

(5) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci veya kursiyerler başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilemez.

<br />

(6) (Ek:RG-12/4/2016-29682) Kurumlar bu madde kapsamında valiliklerden aldıkları izinler doğrultusunda burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında sınav yapabilir. Kurumlar valilik izni ile bursluluk sınavlarının duyurusunu yapabilir.

<br />

(7) (Ek:RG-12/4/2016-29682) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adlî veyahut idarî soruşturma bulunan kurumlar bursluluk sınavı yapamaz, araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik düzenleyemezler.

<br />

Burs verilme şekli ve süresi

<br />

MADDE 63 – (1) Okullarda öğrencilere;

<br />

a) Bir yıllık öğrenim ücretinin bir kısmının veya tamamının karşılanması,

b) Öğrenimi süresince öğrenim ücretinin karşılanması,

c) Bir yıllık kırtasiye masrafının karşılanması,

ç) Bakanlığın resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık ve benzeri şekillerde burs verilebilir.

<br />

(2) Okullar dışındaki diğer kurumlarca öğrenci veya kursiyerlere;

<br />

a) Öğrenim ücretinin karşılanması,

b) Kırtasiye masrafının karşılanması,

c) Bakanlığın resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık ve benzeri şekillerde burs verilebilir.

<br />

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarında burslu okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.<br />

<br />

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin burslu, ücretsiz ve eğitim öğretim destekli ücret bilgi girişleri yapılacaktır. Öğrencilerin veri girişlerinin 10 Ekim 2016 - 11 Kasım 2016 tarihleri arasında e-Okul Modülü üzerinden Kurum İşlemleri altında - Bilgi Girişi İşlemleri - Özel Öğretim Burs ve Ücret Bilgileri ekranından yapılması gerekmektedir.<br />

<br />

Veri girişi yapılırken Ücret Bilgileri ekranında görünen Toplam Ücret, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ücretlerin İlanı Başlığı altındaki 54'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ilan edilen ücretten fazla olamaz.<br />

<br />

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ücretlerin İlanı Başlığı altındaki 54'üncü maddesi şöyle:<br />

<br />

Ücretlerin ilanı

<br />

MADDE 54 – (1) Ücretler aşağıda belirtilen esaslara göre ilan edilir.

<br />

a) Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek diğer indirimler belirtilir. Öğrenci ve kursiyerlere; (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) takviye kursu, yemek, servis, pansiyon, etüt ve benzeri hizmetleri verecek

kurumlar, bu hizmetler için alacakları ücretleri de aynı tarihlerde ayrıca tespit ve ilan ederler. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439 ) Temel liseler hafta sonu lise ve dengi okul mezunlarına yönelik eğitim verecekleri bilim grubu için alacakları ücretleri de aynı tarihlerde ayrıca tespit ve ilan ederler.

<br />

b) Bu Yönetmelikte belirtilenlerin dışında öğrenci ve kursiyerlerden, bağış ve yardım da dâhil olmak üzere hiçbir ad altında ücret alınamaz.<br />

<br />

c) Kurumlar, ücretlerini ilan etmeden önce öğrenci ve kursiyerlerden ücret tahsil edemez.

<br />

ç) Kurumlar ücret ilanlarını, Millî Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne verir ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asar.

<br />

Mayıs ayından sonra açılan kurumlar ise bu işlemi kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yaparlar.

<br />

d) Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilirler ancak, ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemezler.

<br />

(2) Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alır.<br />

<br />

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Eğitim ve Öğretim Desteği Ek Madde 2 (Ek-RG-5/7/2014-29051)'nin 7'inci fıkrasında (7) (Değişik:RG-23/7/2015-29423) Bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği verilen okullar ile ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez.'' ibaresi yer almaktadır.<br />

<br />

Veri girişleri yapılırken burslu öğrencilerle birlikte ücretsiz öğrenci girişleri de yapılacak olup Ücret Bilgileri ekranında görünen Kalan Ücret bölümüne veli ile yapılan yıllık sözleşme ücretinden teşvik ücreti çıkarıldıktan sonraki kalan ücret girilecektir. Ücret Bilgileri ekranındaki Toplam Ücret ise; eğitim ve öğretim desteği ücreti ile destek dışında velinin okula ödeyeceği ücretin toplamıdır.<br />

<strong ><a href="http://kamuajans.com"><br />

KamuAjans.com</a></strong> - Özel Haber

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.