2020 Yılı Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınav Kılavuzu

2020 Yılı Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınav Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Buna göre Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınav Dönemleri: Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık belli oldu.

EĞİTİM PERSONELİ 12.03.2020, 11:35 12.03.2020, 12:27
2020 Yılı Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınav Kılavuzu
Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavı, “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre, 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”nda belirtilen alan ve dallarda (Ek-1 Tablo) belge başvurusu yapan adaylara yönelik yapılan teorik sınavları kapsamaktadır.

Kalfalık/Ustalık belgelendirme başvurusu;


Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında yapılmakta olan belgelendirme başvuruları, adaylar 
tarafından MEM müdürlüklerine yapılır.
Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik başvurularının MEM müdürlüklerine sınav döneminin başlangıcından en az bir ay öncesine kadar yapılması gerekmektedir.

Adaylar, tekrar sınava girebilmek için yeni sınav döneminden en az bir ay önce dilekçe ile MEM 
müdürlüklerine başvurmak zorundadır.
Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavı; 

Belge başvurusu yapan adaylardan, başvurusu MEM müdürlükleri tarafından kabul edilen tüm adaylar (tutuklu ve hükümlüler hariç) e-sınav başvurusu yapabileceklerdir.

e-Sınavlarda, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü 
işlem elektronik ortamda yapılmaktadır.

Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavı Genel Müdürlük tarafından e-sınav salonu açılan merkezlerde, 
“e-MESEM” üzerinden onaylanan başvurular dikkate alınarak belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır.

Adayların Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavlarına katılabilmeleri için; aday bilgilerinin doğru ve 
eksiksiz olarak, sınav takviminde belirtilen başvuru/onay tarihleri arasında e-MESEM üzerinden, MEM müdürlükleri tarafından sistemde tanımlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.

Adaylar, kayıtlı oldukları ve başvurularının onaylandığı MEM müdürlüklerinin bulunduğu ilde esınava katılacaklardır. 
Mazereti nedeniyle e-sınava giremeyen adaylar hakkında, “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre işlem yapılır.

Sisteme girilen adaylara ait fotoğraflar, T.C. İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü) ile paylaşılacağından, fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması gerekmektedir. Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması zorunludur.

Teorik e-sınavlar; alan/dalların, alan ortak dersleri ile dal derslerindeki öğrenme kazanımlarından, çoktan seçmeli olarak hazırlanacak toplam 50 soru üzerinden tek oturumda yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, bir sonraki sınav dönemi için kabul edilir.e-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a. “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme 
İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre yapılan başvurunun MEM müdürlükleri tarafından kabul edilmiş olması,

b. Adayın e-sınav ücretini yatırmış olması.

c. Adayın bilgilerinin e-MESEM üzerinden onaylanmış olması,

ç. e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden randevu tanımlanmış olması,

d. e-Sınav başvurusu yapılacak dönem için daha önce aynı dönemde e-sınava katılmamış olması,

e. Adayın tutuklu ve hükümlülük hâlinin bulunmaması.

e-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ

Adaylar, 2019/2020 yılında her sınav dönemi için ayrı olmak üzere KDV dâhil 50 (elli) TL e-sınav 
ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendisine ait T.C. kimlik
numarasıyla süresi içerisinde yatıracaklardır. Hatalı olan ya da adayın kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, adayın başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk adaya ait olacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Aday, e-sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra kayıtlı olduğu MEM müdürlüğü 
aracılığı ile yapacaktır. e-Sınav başvurusu yapan adayın bilgileri kayıtlı olduğu MEM müdürlüğü tarafından sisteme işlenecek ve incelenecektir. Başvurusu onaylanan adaylar için, e-sınav randevu sistemi tarafından, sınav takviminde belirtilen tarih aralığı içinde en yakın sınav tarihi ve saati belirlenecektir.

e-Sınav başvurusunda bulunup başvurusu onaylanan adayın, randevu sistemi tarafından belirlenen 
e-sınav tarih ve saatinde sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde aday sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-Sınav uygulamasının Türkçe yapılması esastır, yabancı uyruklu adaylar için tercüman 
görevlendirilmesi yapılmayacaktır.

MEM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. e-Sınav başvuru işlemleri için https://e-mesem.meb.gov.tr adresinden, e-MESEM üzerinden 
aday için başvuru girişini yapmak.

 Tutuklu ve hükümlü adaylar için e-sınav başvuru girişi yapılmayacaktır.

b. Başvuru belgelerini adayın dosyasında saklamak.

c. Adaya ait bilgileri inceleyerek e-sınava başvurusu uygun olanların onay işlemini e-MESEM 
üzerinden yapmak.

ç. e-Sınava girecek olan aday için e-sınav yeri ile kimlik bilgilerinin bulunduğu e-sınav giriş 
belgesini sistemden renkli olarak almak, mühür/kaşeli ve imzalı olarak sınav tarihinden önce adaya imza karşılığı teslim etmek.

Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

d. Sistemden alınan e-sınav giriş belgesini adaylara teslim ederken, sınav esnasında yanında 
bulundurulmaması gereken eşyalar konusunda hazırlanacak olan taahhütnameyi imzalattırmak.

e. e-Sınavın başlama saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınava girecekleri binada hazır 
bulunmaları gerektiğini adaylara duyurmak.

f. Adaya, sınava gelirken fotoğraflı, mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte 
geçerli kimlik belgesini yanında bulundurması ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabileceğini duyurmak.

Geçerli kimlik belgesi:

- Türk vatandaşları için: T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı; nüfus cüzdanı/T.C. kimlik 
kartı, sürücü belgesi ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Yabancı uyruklu adaylar için: geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla 
yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen ve ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belge.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus cüzdanları 
alınan adayların, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı ve mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerini bildirmek.

Bu belgeleri yanında olmayan adayların sınava alınmayacağı ve söz konusu belgeler hariç 
başka hiçbir kimlik belgesinin geçerli sayılmayacağını, adaylara duyurmak.

g. Sınav tamamlandıktan sonra, sınava giren adaylara ait sınav sonuç listesini e-MESEM üzerinden 
alarak adaylara tebliğ etmek.

e-SINAV GİRİŞ BELGESİ

e-Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup belgede adayın salon ve kimlik bilgileri bulunmaktadır. Salon 
bilgilerinde adayın sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alır. Her e-sınav için yeniden düzenlenen fotoğraflı sınav giriş belgesinde “adayın başvurusunun yapıldığı MEM adı, MEM müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe ve dikkat” bölümleri yer almaktadır. Kimlik bilgilerinde adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

e-SINAV UYGULAMASI

a. e-Sınav uygulaması sistemde belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

b. Sınav görevlileri sınav başlamadan önce e-sınav salonunda hazır bulunacaktır. Sınav başlama 
saatinden 15 (on beş) dakika önce sisteme girmeyen görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınav 
saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaktır.

ç. Salon görevlileri adayların kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle getirecektir.

d. Salon görevlileri sınav başlamadan önce adayların kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol 
edecek, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaklardır.

e. Aday, sınava gelirken fotoğraflı, mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli 
kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabilecektir.

Geçerli kimlik belgesi:

- Türk vatandaşları için: T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı; nüfus cüzdanı/T.C. kimlik 
kartı, sürücü belgesi ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Yabancı uyruklu adaylar için: Geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla 
yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen ve ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belge.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus cüzdanları 
alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı ve mühürlü geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir. Bu belgeleri yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Söz konusu belgeler hariç başka hiçbir kimlik belgesi geçerli sayılmayacaktır.

f. Bu kılavuzun 7. Maddesi e bendinde belirtilen belgeler hariç başka hiçbir belge geçerli 
sayılmayacak, ilgili maddede belirtilen belgeleri yanında olmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.

g. Aday, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, 
insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır.

Ayrıca, bu araçlarla salona alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulundurduğunun tespit 
edilmesi durumunda, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında tutanak düzenlenecek ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

ğ. Aday, salon aday yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre oturacaktır. Gerekli kimlik 
kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra adaylara sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilecektir.

h. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar, sınav salonundan çıkan aday olmadığı sürece sınava alınır 
ancak bu adaylara ek süre verilmez. Sınav salonundan çıkan aday olması durumunda sonra gelen adaylar sınava alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten adaylar salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılırlar.

ı. Aday, kendisine ait e-sınav uygulama ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı 
bilgilerini kontrol eder. Adına düzenlenmiş ekran bulunmuyorsa salon başkanını uyarır ve sınava başlamaz.

i. “e-Sınav Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce aday tarafından okunup kabul edildikten 
sonra sınava başlanacaktır.

j. Aday tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.

k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği olup bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

l. Soru sayısı ve sınav süresi adayın kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.

m. Aday, isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavını bitirebilir. Bu durumda e-sınav yazılımı 
adaydan 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren adayların sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.

n. Aday sınava girmediyse salon görevlileri tarafından, salon aday yoklama listesindeki ilgili alana 
“Girmedi” yazılacaktır.

o. Sınav bitiminden sonra:

 Salon görevlileri, adaylara öncelikli olarak salon aday yoklama listesini ve sorulara 
verdikleri cevapları gösteren formu imzalatacaklardır.

 Sınav salonundan ayrılan adaylar, binada bulunan sonuç bilgisayarından sınav sonuçlarını 
öğrenebileceklerdir. Ayrıca, http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak da sınav sonuç bilgilerine ulaşabileceklerdir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde adayın sınava girmesi,

b. Bu kılavuzun 7. Maddesi e bendinde belirtilen geçerli belgelerin ibraz edilmemesi,

c. e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle sınav giriş belgesindekilerin farklı olması ya da geçerli 
kimlik belgesindeki bilgilerle diğer alanlardaki bilgilerinde uyuşmazlık olması,

ç. Adayın, başka bir adaydan ya da dokümandan kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit 
edilmesi,

d. Adayın yerine başkasının sınava girmeye teşebbüs etmesi, sınav uygulamaları süresince ya da 
sonrasında bu fiilin gerçekleştiğinin tespit edilmesi,

e. Sistemdeki fotoğrafı ile geçerli kimlik belgesindeki fotoğrafın uyuşmaması,

f. Adayın, üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar 
(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurması,

g. e-Sınav uygulama cihazlarına ya da merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

ğ. Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin hazırladığı raporlarda/tutanaklarda ya 
da sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, adayın Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi. Salon görevlileri; kopya çektiğini, kendisi yerine başkasının sınava geldiğini tespit ettiği adayları, sınav güvenliği ve sürecini aksatan diğer durumları sistemde yer alan sınav görev raporuna açıklayıcı şekilde yazacaklardır. Sınav görev raporunu, bulunması hâlinde diğer tutanaklar ve sınav evrakını, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere, aynı gün görevli olan bina komisyon başkanına teslim edeceklerdir.

Sınava katılan adaylar, 09/12/2016 tarih 29913 Resmî Gazete yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 
sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine tabiidir ve bu kanun çerçevesinde işlem yapılır.

DEĞERLENDİRME

e-Sınav yazılımı, adaylara sorulan soruları, sorulara verilen cevapları, doğru ve yanlış cevap 
sayılarını sistem veri tabanında muhafaza edecektir. Adayların sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir. Değerlendirme, tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı hesaplamasında;

[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her sorunun puan değeri eşit olup yanlış cevaplar değerlendirme sırasında 
dikkate alınmayacaktır. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar 
verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

e-SINAV İTİRAZLARI

a. Adaylar, sınav sonucuna ve/veya sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların eSınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr 
internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla kendi T.C. kimlik numaraları ile KDV dâhil 20 (yirmi) TL itiraz ücreti yatırarak, e-itiraz modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır. Adaylar, belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

b. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B Maddesi uyarınca sorulara, cevap 
anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların e-sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ya da sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan 
ücretler, adaylara iade edilecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak olup ücret iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca, e-sınav yerleştirme işlemi tamamlanan adaylar da, sınava girmemeleri durumunda ücret iadesi talep edemeyeceklerdir.

ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri; adayların MEB Döner Sermaye İşletmesine 
dilekçe ile başvurmalarını müteakip incelemeler sonucunda yapılacaktır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir. Adaylara bilgilendirmeler kısa mesaj ile yapılır. Bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM (cep telefonu) numarası girilmesi zorunludur.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasında, başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka 
dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

e-SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar, sınav sonuçlarını salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da http://esinav.meb.gov.tr 
internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak öğrenebilecektir. Bu kılavuzda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri geçerlidir. 

SINAV TAKVİMİ

Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınav Dönemleri: Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık

NİSAN 2020 DÖNEMİ

19/03/2020-30/03/2020 : Adaylar tarafından sınav ücretinin yatırılması

19/03/2020-31/03/2020 : Aday başvurularının e-MESEM üzerinden MEM müdürlükleri tarafından onaylanması ve sınav randevularının alınması

19/03/2020-14/04/2020 : Adayların sınav giriş belgelerini başvuruda bulundukları MEM müdürlüklerinden onaylı olarak teslim alması

15/04/2020-05/05/2020 : Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınav Tarihi

HAZİRAN 2020 DÖNEMİ

15/05/2020-21/05/2020 : Adaylar tarafından sınav ücretinin yatırılması

15/05/2020-22/05/2020 : Aday başvurularının e-MESEM üzerinden MEM müdürlükleri tarafından onaylanması ve sınav randevularının alınması

15/05/2020-12/06/2020 : Adayların sınav giriş belgelerini başvuruda bulundukları MEM müdürlüklerinden onaylı olarak teslim alması

15/06/2020-05/07/2020 : Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınav Tarihi

AĞUSTOS 2020 DÖNEMİ 

15/07/2020-21/07/2020 : Adaylar tarafından sınav ücretinin yatırılması

15/07/2020-22/07/2020 : Aday başvurularının e-MESEM üzerinden MEM müdürlükleri tarafından onaylanması ve sınav randevularının alınması

15/07/2020-14/08/2020 : Adayların sınav giriş belgelerini başvuruda bulundukları MEM müdürlüklerinden onaylı olarak teslim alması

15/08/2020-06/09/2020 : Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınav Tarihi

EKİM 2020 DÖNEMİ

16/09/2020-22/09/2020 : Adaylar tarafından sınav ücretinin yatırılması

16/09/2020-23/09/2020 : Aday başvurularının e-MESEM üzerinden MEM müdürlükleri tarafından onaylanması ve sınav randevularının alınması

16/09/2020-14/10/2020 : Adayların sınav giriş belgelerini başvuruda bulundukları MEM müdürlüklerinden onaylı olarak teslim alması

15/10/2020-04/11/2020 : Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınav Tarihi

ARALIK 2020 DÖNEMİ 

16/11/2020-22/11/2020 : Adaylar tarafından sınav ücretinin yatırılması

16/11/2020-23/11/2020 : Aday başvurularının e-MESEM üzerinden MEM müdürlükleri tarafından onaylanması ve sınav randevularının alınması

16/11/2020-14/12/2020 : Adayların sınav giriş belgelerini başvuruda bulundukları MEM müdürlüklerinden onaylı olarak teslim alması

15/12/2020-05/01/2021 : Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınav Tarihi

e-Sınav Sonuçlarının Açıklanması : Adaylar, sınav sonuçlarını salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak öğrenebileceklerdir.
Yorumlar (0)
12
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 34 66
4. Trabzonspor 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Hatayspor 34 53
7. Gaziantep FK 34 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 35 37
17. Başakşehir 34 36
18. Kayserispor 34 35
19. Erzurumspor 35 34
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 32 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 32 73
2. Real Madrid 32 70
3. Barcelona 31 68
4. Sevilla 32 67
5. Real Sociedad 32 50
6. Real Betis 32 49
7. Villarreal 32 49
8. Granada 31 42
9. Osasuna 32 40
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Levante 32 38
12. Celta de Vigo 32 38
13. Cádiz 32 36
14. Valencia 32 35
15. Getafe 32 31
16. Deportivo Alaves 32 30
17. Real Valladolid 31 28
18. Huesca 32 27
19. Elche 32 27
20. Eibar 32 23