Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim yoluyla birlikte yürütüldüğü dikkate alınarak özel eğitim okul yöneticileri ile bünyesinde özel eğitim sinifi bulunan okul yöneticilerince haftalık ders çizelgelerinin oluşturularak öğretmenlere tebliğ etmeleri ve e-Okul sistemine girmeleri, bilim ve sanat merkezi yöneticilerinin de haftalık ders çizelgelerini oluşturarak öğretmenlere tebliğ etmeleri ve e-Bilsem sistemine girilmesi gerekmektedir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özellikleri ve öğrencilerin yüksek yararı dikkate alınarak özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenlerin (aynı sınıfa giren branş ve özel eğitim öğretmeni dahil) idare tarafından okul ve/veya sınıf türünün haftalık ders çizelgesine uygun olarak ücret onayı alınmış ve kendilerine tebliğ edilen ders programları doğrultusunda EBA üzerinden canlı ders veya diğer çevrimiçi platformlar ile öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlaması gerekmektedir. Öğretmenler ekteki formu okul idarelerine sunarak eğitimlerini denetime açık hale getirecek ve il/ilçe düzeyinde ücret onayları alınarak ek ders ödemeleri yapılabilecektir. Çeşitli sebeplerden kendilerine tebliğ edilen ders sayısı kadar ders yapamayan öğretmenlerin de kendilerine tebliğ edilen ders programı dikkate alınarak maaş ve ek ders ücretinden yararlandırılması sağlanacaktır. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü tebliğ edilen haftalık ders çizelgesindeki derslere yönelik EBA üzerinden canlı ders veya diğer iletişim kanallarıyla ders yapamayan öğretmenler için gerekli tedbirlerin alınması ve öğrencilerin eğitime erişimlerinin sağlanması gerekmektedir. Haftalık olarak okul idaresinin belirleyeceği günlerde öğretmenlerin ders defterleri okul yönetimince kontrol edilecek ve onaylanacaktır.

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı özel yetenekli öğrencilerin uzaktan eğitim programları örgün eğitim kurumlarındaki ders saatleri ile çakışmadan BİLSEM yöneticilerince hazırlanacak ve dersler telefon, e-posta veya çevrimiçi platformlar vb. iletişim yollarıyla yapılacaktır. Öğretmenler planlarını ve ekteki formu BİLSEM idarelerine sunarak eğitimleri denetime açık hâle getirecek ve il/ilçe düzeyinde ücret onayları alınarak ek ders ödemeleri yapılabilecektir. Ücret onayı olmadan plansız, ders defteri doldurulmamış ve yapılmamış canlı dersler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Cumartesi ve pazar günleri rutin müfredat kapsamında okutulan derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okutulan derslerin ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunacaklar ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında ilgi (a) Kararın 10. maddesinde kendileri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılacaktır. Eğitimin çoğunlukla uzaktan sürdürüldüğü bu süreçte öğrencilerimizin akademik gelişim çalışmaları ile birlikte sosyal duygusal ve kariyer gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesi amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda eğitim kurumları tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı için hazırlanan okul rehberlik ve psikolojik danışma programlarında yer alan süreç içindeki şartlara uygun ve işlevsel olduğu düşünülen çalışmaların imkânlar çerçevesinde telefon, e-posta veya çevrimiçi platformlar gibi uygun olabilecek iletişim yolları aracılığıyla yürütülmesi; Rehber öğretmen psikolojik danışman tarafından öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaç duyabileceği konulara ilişkin bilgilendirici içeriklerin hazırlanarak okul yöneticileri, sinif rehber öğretmenleri ve öğretmenler aracılığı ile içeriklerin tüm öğrenci ve ailelere ulaştırılmasının sağlanması gerekmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin yapılan çalışmalarda e-Rehberlik Sistemi "Rehberlik Hizmetleri Veri Girişi” ekranlarının kullanılması gerekmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin yapılan çalışmalar da haftalık olarak planlı bir şekilde okul idaresince onaylanacaktır.

Okul idareleri tarafından öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılan ücretli öğretmen görevlendirilme teklifleri ivedi şekilde gerçekleştirilecektir. Yüz yüze eğitim yapılan okullarımızda idare tarafından yeterli sayıda nöbetçi öğretmen görevlendirilecek, bu öğretmenlere nöbet ücreti ödemesi yapılacaktır. Planlama, hazırlık, şube/sinif rehber öğretmenliği ücretleri ilgi (a) karar dahilinde ödenecektir. Kulüp çalışmaları ve destek eğitim odalarına öğretmen görevlendirmesi ikinci bir talimata kadar yapılmayacaktır.

Bu çerçevede öğretmenlerin maaş ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemlerin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Mehmet Nezir GÜL
Bakan a. Genel Müdür