Kamuajans.com – Eğitim-Bir-Sen olarak, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak, sigorta bildirim işlemleri nedeniyle kasıt ve ihmalleri bulunmaksızın idari para cezalarına çarptırılan eğitim kurumu yöneticileri için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasını talep ettik.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, “Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102. maddesine istinaden, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102. maddesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın il müdürlüklerince, mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar tarafından beceri eğitimi kapsamında zorunlu staj yapan öğrencilerin işe giriş bildirgesi, kısa vadeli sigorta kolları kapsamında aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgelerinin ilgili maddesindeki süresi içinde verilmemesi nedenleriyle mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yöneticilerine idari para cezaları uygulanmaktadır.
Söz konusu düzenleme nedeniyle, kurum yöneticilerinin kastı veya ihmali olmaksızın, özellikle işten ayrılan öğrencinin veya işletmenin bildirmemesi gibi durumlara bağlı olarak işe başlama ve işten ayrılış bildirgelerinin zamanında verilememesi gibi hâllerde eğitim kurumları yöneticileri on binlerce lirayı bulan idari para cezaları, sigorta prim borçları, gecikme cezası ve gecikme zammı ödemekle karşı karşıya bulunmaktadır.
Yine Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 16.9.2014 tarihli ve 396270 sayılı yazısında, genel müdürlüğe bağlı kurumlarda beceri eğitimi yaptırılacak olması hâlinde ödeme işlemlerinin il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Aynı şekilde, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2013 tarihli ve 3135268 sayılı yazısı ve buna ilişkin web sayfası duyurusunda, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin sosyal güvenlik primlerinin öğrencisi oldukları okul müdürlüklerince genel müdürlük bütçesinden karşılanması gerektiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere, mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarca beceri eğitimi kapsamında zorunlu staj yapan öğrencilerin ücretleri ve sosyal güvenlik primleri ile bu bağlamda işe giriş bildirgesi, kısa vadeli sigorta kolları kapsamında aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgeleri hususunda asıl sorumluluk/yükümlülük il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde olmasına rağmen, eğitim kurumu yöneticileri kendi kusur veya ihmalleri haricinde öğrenci veya işletmeden kaynaklı iş ve işlemler nedeniyle sorumluluk/yükümlülük altına sokulmaktadır.
Eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin, kendi kasıt veya ihmallerinden kaynaklanmayan bu ve benzeri işlemlerden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yasal ve idari düzenleme yapılması için TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunduk.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurumuz için tıklayınız