KamuAjans.Com-Bakanlığımızca düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Elektronik Sınav (e-Sınav) uygulamaları ilgi (a) Yönerge ile ilgi (b) Kılavuz doğrultusunda 27 il merkezinde açılan e-Sınav salonlarında gerçekleştirilmeye devam etmektedir. e-Sınav uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında kademeli olarak diğer illerimizde de e-Sınav salonu kurulum işlemleri ve alt yapı çalışmaları da hızla devam etmektedir.

Bakan Özer: Amaçları öğretmenlerimizin bu haktan yararlanmasını engellemekti Bakan Özer: Amaçları öğretmenlerimizin bu haktan yararlanmasını engellemekti
Bilindiği üzere ilgi (c) Kanunun 12 ridi maddesinin birinci fıkrasında yer alan "17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci vt sekizinci fıkraları ile zorunlu öğretim kapsamında öğrenim gören öğrenciler hgrk 10 uncu maddesi hükümleri Bakanlıkça yapılan merkezî sınavlar hakkında da uygulam." hükmüne bağlı olarak, Bakanlığımızca yapılan sınavlarda kopya çeken, kopya çektirilmesine imkan sağlayan, başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan adayların sınavları iptal edilmekte ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Bakanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvurmamaktadır. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilerek kendisine sağlanan hakların geri alınması gerekmektedir.

Bakanlığımızca yapılmakta olan e-Sınav uygulamalarında yukarıda bahsedilen durumlarla ilgili olarak bazı görevlilerin;

1)e-Sınava katılacak olan adayların sınav salonuna alınmadan önce yapılması gereken kimlik kontrolü işlemlerinde gerekli özeni göstermedikleri, adayların sadece kimlik belgesi ve sınav giriş belgesindeki bilgileri ve fotoğrafları karşılaştırdıkları, ancak kimlik belgesi ve sınav giriş belgesinde bulunan fotoğraf ile sınava gelen adayın benzerliğini kontrol etmedikleri, ayrıca adaylara ait sınav giriş belgesinde kurs müdürlükleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine ait mühürlerin ve imzaların eksik olup olmadığını yeterince incelemedikleri,

2)Fotoğraf bulunmayan kimlik belgesi ile gelen adayları sınava aldıkları,

3)Adayın sınav giriş belgesindeki fotoğrafı ile sınavını gerçekleştirileceği tablet/ bilgisayarda bulunan fotoğrafın aynı olup olmadığını kontrol etmedikleri,

4)Sınav öncesinde, sınav esnasında veya sınav bitiminde görevlilerce yapılan kontrollerde gerçek aday yerine bir başkasının sınava girdiğine dair kesin kanaat oluştuğu halde sınav görev raporunda ve/veya tutulan tutanaklarda muğlak ifadeler kullanıldığı (joker aday olduğıı düşünülmektedir, joker aday şüphesi taşımaktadır ve benzeri ifadeler gibi),

5)Gerçek aday yerine başka birisinin sınava geldiğinin tespit edildiği durumlarda emniyet birimlerine haber verilmediği ya da geç haber verildiği,

tespit edilmiştir.

Tüm kontroller yapılmasına rağmen sınava gelen kişinin gerçek aday olup olmadığı konusunda tereddüde düşüldüğü durumlarda;

1)Şüphe edilen adaydan kimlik belgesinin alınarak kimlikte yer alan bilgilerin (doğum tarihi, doğum yeri, köyü, mahallesi, anne adı, baba adı, kan grubu, kimliğin veriliş tarihi, kimliğin verildiği yer ve benzeri gibi) sözlü olarak sorulması,

2)Adayın giriş belgesinde yer alan bilgilerin (kurs adı, kursun ili, kaçıncı kez sınava girdiği ve benzeri gibi) sözlü olarak sorulması,
3)İlk 2 maddede yer alan sorulara rağmen hâlen emin olunamıyor ise adaya verilen boş bir kağıda “Kimliğimde ve sınav giriş belgemdeki fotoğraf il^bilgilerin tarafına ait olduğunu beyan ederim." ifadesi yazdırılarak imza attıniması,

4)Joker aday olduğundan şüphenden adayın ön cepheden fotoğrafının çekilmesi,

5)Şüphe edilip joker aday olduğu emin olunamayan adayın sınava alınarak bu durumun sınav görev raporunda belirtilerek adaya ait el yazısı ve fotoğraf ile diğer belgelerin tutanağa eklenmesi gerekmektedir.

e-Sınav salonlarında kopya çeken, kopya çektirilmesine imkan sağlayan, başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan adayların tespit edilmesi ile ilgili olarak e-Sınav bina komisyonunca ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki gibidir.

A)e-Sınav bina komisyonunun yapması gereken işlemler;

1)Joker aday olarak tabir edilen kişilefin tespiti durumunda ivedi bir şekilde emniyet birimlerine haber verilmesi,

2)Joker aday durumunun detaylı bir şekilde (joker aday olduğunun nasıl tespit edildiği ve benzeri gibi) tutanak altına alınması,

3)Joker adayların komisyona sundukları her türlü belgenin muhafaza edilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüğün^ iletilmek üzere tutanağa eklenmesi,

4)Joker aday olduğu tespit edilen ve kopya çeken adayın/adayların uygulama ve izleme sorumlusu görevlisi tarafından sistem üzerinde “Joker Aday” ve “Kopya Çekti” seçeneklerinin işaretlenmesi gerekmektedir.

B)İl/İlçe millî eğitim müdürlüklerinin yapması gereken işlemler ;

1)Joker aday durumunun ivedi bir şekilde belgeleriyle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilerek 6764 sayılı ilgi (c) Kanunun 12 nci maddesindeki düzenlemeye dayalı olarak 6114 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulması,

2)Sınava girecek adayın yerine başkasının girdiğini belirtir sınav görev raporunun diğer belgeler (sınav giriş belgesi, kimlik belgesi, tutanak, görüntü ve benzeri gibi) ile birlikte taratılarak Doküman Yönetim Sistemi üzerinden;
I-) Bilgi için; Genel Müdürlüğümüze ,

II-) Gereği için; Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayan adaylar ile başkası yerine sınava giren ve kopya çeken kişilerin Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri elektronik ve yazılı sınavlarına adayın girdiği sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle girişinin ve başvurularının engellenmesi ve takibi yapılmak üzere Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğüne ve bu adaylann Bakanlığımızca yapılan tüm sınavlara adayın girdiği sınavtarihinden itibaren 2 yıl süreyle girişinin ve başvurularının engellenmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ivedilikle gönderilmesi,

3)e-Sınav salonlarında görevli personel tarafından tutulan tutanak ve sınav görev raporlarında; sınava gelen kişinin joker aday olup olmadığı konusunda kesin hüküm içermeyen, sadece şüphe duyulduğuna dair ifadeler (joker aday olduğu düşünülmektedir, joker aday olduğundan şüphe edilmektedir ve benzeri ifadeler gibi) bulunuyorsa Bakanlığımız ilgili birimlerine bilgi verilmeden önce konu hakkında işlem tesis etmek için Valiliğinizce inceleme başlatılması ve yapılan inceleme sonucuna göre aday hakkında işlem yapılmak üzere Bakanlığımız ilgili birimlerine bilgi verilmesi,

4)Joker aday olarak tespit edilen ve sistem üzerinde "Joker Aday" seçeneği işaretlenen, ancak konu ile ilgili sınav evrakları (adaya ait sınav giriş belgesi, kimlik belgesi, görüntü, tutanaklar ve benzeri gibi) Bakanlığımız birimlerine gönderilmeyen evrakların eski tarihli olsa bile adaylar hakkında idari yönden işlem tesis edilmek üzere 2.maddede yer alan maddelere göre Doküman Yönetim Sistemi üzerinden Bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderilmesi,

5)e-Smav oturumlarında görevlendirilen personelin, sınava gelen adayların kimlik kontrolünde izleyeceği adımlar ile ilgili bilgilendirme broşürü hazırlanması ve görevlilerin sınav öncesinde ve sınav esnasında görebileceği yerlerde bulundurulması,

6)e-Sınav salonlarında sınava girecek adayların sınav öncesinde görebileceği yerlere "başkası yerine sınava giren, kendi yerine başkasının sınava girmelpi sağlayan adaylar ile kopya çeken" adaylar hakkında uygulanacak cezai hükümleri içeren duyuruların asılması,

7)e-Sınav salonlarında yaşanılan ve yargıya intikal eden durumlarla ilgili tüm sınav evrakının ve dijital kayıtların yargı süreci tamamlanana kadar muhafaza edilmesi,

8)e-Sınav salonlarında bir başkasının yerine sınavagirme, kopya çekme, çektirme ve benzeri olayları gerçekleştiren adaylar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarınca Kabahatler Kanunu veya farklı kanunlara dayalı işlem yapılmadı hâlinde 6114 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi yönünde Valiliğinizce müdahil olunması hususunda gereği yapılmalıdır.