​2021 Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme (Başvaiz, Uzmanvaiz, Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, Ku'ran Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi, Başmüezzin) Sınavı Duyurusu Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan kadrolara kurum içi naklen atama yapılmak üzere Başkanlığımız personeline yönelik sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava, MBSTS puan sırası esas alınarak her bir unvan için belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı aday çağrılacaktır. 

Din Hizmetleri Sınıfına, Taşra Teşkilatı için 100 Başvaiz, 300 Uzman Vaiz, 150 Başimam-Hatip, 250 Uzman İmam-Hatip, 100 Kur'an Kursu Başöğreticisi, 250 Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi, 50 Başmüezzin alınacak.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

4. Başkanlığımızca 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) herhangi birinden en az 50 (elli) puan almış olmak,

5. Son 3 yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

Başvaiz 

a. Uzman vaiz olarak 4 yıl çalışmış olmak,
b. İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Uzman vaiz 

Vaiz olarak 6 yıl çalışmış olmak

Başimamhatip

a. Uzman imam-hatip olarak 4 yıl çalışmış olmak,
b. Hafız olmak,
c. Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak

Uzman imamhatip

a. İmam-hatip olarak 6 yıl çalışmış olmak,
b. Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kurusunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Kuran kursu başöğreticisi

a. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
b. Kur’an kursu uzman öğreticisi olarak 4 yıl çalışmış olmak,
c. Hafız olmak,
d. Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

15 Ekim Cuma Hutbesi "Mübarek Gece Mevlid-i Nebi" 15 Ekim Cuma Hutbesi "Mübarek Gece Mevlid-i Nebi"

Kuran kursu uzman öğreticisi

a. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
b. Kur’an kursu öğreticisi olarak 6 yıl çalışmış olmak,
c. Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

Başmüezzin

a. Müezzin-kayyım olarak 8 yıl çalışmış olmak,
b. Hafız olmak,
c. Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak. 

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 06.09.2021 - 20.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” yapılacaktır.

2. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ ve ZAMANI

1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınav konuları:

a. Vaiz unvanı kariyer basamakları için;

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet (30 puan),

d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).

b. Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarının kariyer basamakları için;

1) Kur’an-ı Kerim (70 puan),

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),

3) Hitabet (KKÖ ve İH için) - Ezan ve ikamet (MK için) (10 puan)

3. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

4. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

IV. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralamasında öncelikle sınav puanı, eşitlik halinde sırasıyla MBSTS puanı, hizmet süresinin fazla olması ve doğum tarihinin önce olması dikkate alınacaktır.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri yedek olarak sıralanacaktır.

V. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

2. İtirazlar, 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

VI. ATAMA İŞLEMLERİ

1. Atamalar başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

VII. DİĞER HUSUSLAR

1. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaylardan ayrıca belge talep edebilecektir.

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve MüezzinKayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Faks : (0312) 2858572

e-posta : [email protected]