Bugünkü Resmi Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 09 Aralık 2020 Tarihli ve 31329 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında çalışan personelin disiplin amirlerini belirleme amacında olan Yönetmelik detaylarına bakalım.

Yüzde 40 zamla unvanlarına göre memur ve emekli maaş tablosu Yüzde 40 zamla unvanlarına göre memur ve emekli maaş tablosu
Resmî Gazete

9 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31329

YÖNETMELİK


SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında çalışan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan memurların disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bakan Yardımcıları, kendisine bağlı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapan tüm memurların en üst disiplin amiridir.

(3) Diğer kamu kurumlarından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında geçici görevlendirilen memurlar ile kadrolarının bulunduğu birimlerden farklı birimlere görevlendirilen memurların disiplin amirleri, geçici olarak görevlendirildiği birimdeki Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen disiplin amirleridir. Başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin disiplin amirleri ise geçici olarak görevlendirildiği kurumun ilgili birimindeki disiplin amirleridir.

(4) Disiplin soruşturmasına konu fiil veya eylemin gerçekleştiği tarihten sonra ilgili memurun görev yerinin değişmesi halinde disiplin cezası önerisi, yeni görev yerindeki disiplin amirleri veya disiplin kurulu tarafından karara bağlanır.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

EKLER