2021 Yılı Cemâziyelevvel Ayı Ne Zaman?

Müslümanlar bazı ibadetlerini HİCRİ AYLARa göre yaptıklarından dolayı bu ayları takip etmek ve bunları yaşamımıza geçirmek önemlidir. Bu aylardan olanCemaziyelevvel veya Cemaziyelula ayı önemli aylarımızdan biridir.

Dini Günler ve Bilgiler 07.04.2021, 19:34 07.04.2021, 19:34

Cemaziyelevvel veya Cemaziyelula ayı (Arapça: جمادی‌الاول), hicrî kameri ayların beşincisidir. Cemazi sözcüğü, kuru ve sert toprak anlamına gelir ve bu yaz ayında toprak kuruduğu için bu adla anılır. Bu yıl 5 Aralık 2021 tarihinde başlayacak 3 Ocak 2022 tarihinde sona erecek Cemaziyelevvel Ayı'nın anlam ve önemi büyüktür. Cemaziyelevvel Ayı'na yakışır şekilde ibadet etmek isteyenler için yapılması gereken ibadetleri araştırdık.

Yılın beşinci ve altıncı ayları olmalarından dolayı cumâdelûlâya cumâdâ hamse, cumâdelâhireye cumâdâ sitte de denilmiştir. Cumâdâ “soğuk” ve “kurak” anlamlarına gelir.

Cemaziyelevvel veya Cemaziyelula ayı (Arapça: جمادی‌الاول), hicrî kameri ayların beşincisidir. Cemazi sözcüğü, kuru ve sert toprak anlamına gelir ve bu yaz ayında toprak kuruduğu için bu adla anılır. Türkçe’de cemâdilûlâ ve cemâdilâhire, daha yaygın olarak da cemâziyelevvel ve cemâziyelâhir şekillerinde kullanılan iki ayın Arapça’daki asıl adları cumâdelûlâ (جمادى الأولى) ve cumâdelâhiredir (جمادى الآخرة).

Eskiden cemâziyelevvel câ (جا), cemâziyelâhir (ج) şeklinde kısaltılırdı. Osmanlıca vesikalarda bu iki ayın kısaltması “cemâzeyn” (جماذين) olarak yapılır, ulûfe dağıtımında ise rebîülâhirle birlikte “recec” (رجج) veya “recâc” (رجاج) şeklinde ifade edilirdi. Bu ay aynı zamanda “büyük tövbe ayı” olarak da bilinir. 2021 Yılı Cemâziyelevvel Ayı 5 Aralık 2021 tarihinde başlayacak 3 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

Cemâziyelevvel Ayı İbadetleri Nelerdir?

Birinci Gün

1- Mirza Şirazi'nin tenbakuyu (tütün) boykot hükmünü vermesi (h. 1309)
2- Araştırmacı ve mütercim Muhammed İbrahim Ayeti’nin vefatı (h. 1384)

İkinci Gün

1- İranlı Şii şairlerden Mecduddin Kesayi Mervezi’nin vefatı (h. 391)
2- Ali Ekber Nehavendi’nin vefatı (h. 1369)
3- Seyyid Cafer Şahrudi’nin vefatı (h. 1393)

Üçüncü Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Hüccet Kuh Kemeri’nin vefatı (h. 1372)
2- Ayetullah Hasan Safi İsfahani’nin vefatı (h. 1416)

Dördüncü Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Taki eş-Şia’nın vefatı (h. 1431)

Beşinci Gün

1- Hz. Zeyneb-i Kübra’nın (s.a) kutlu doğumu (h. 5)
2- Ayetullah Ebu’l Hasan Şirazi’nin vefatı (h. 1421)

Altıncı Gün

1- Mute savaşı (h. 7)

Yedinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz yirmibeşinci günü

Sekizinci Gün

1- Ayetullah Hacı Kerbasi’nin vefatı (h. 1262)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Hansari’nin vefatı (h. 1313)

Dokuzuncu Gün

1- Şehid-i Evvel’in şehadeti (h. 786)
2- Molla Sadra Şirazi’nin doğum günü (h. 980)
3- Haydar Ali Muhakkik’in vefatı (h. 1421)

Onuncu Gün

1- Cemel savaşı (h. 36)
2- Ayetullah Mirza Ali Ekber Nukani’nin vefatı (h. 1370)

Onbirinci Gün

1- Hacı Nasıruddin Tusi’nin veladeti (h. 597)
2- Hasan b. Muhammed Sekakini’nin şehadeti (h. 744)

Onikinci Gün

1- Hz. Resulullah’ın (s.a.a) babası Abdullah b. Abdulmuttalib’in vefatı
2- Ayetullah Abdurrahim Rabbani Şirazi’nin vefatı/şehadeti (h. 1402)
3- Ayetullah Seyyid İsmail Sadr’ın vefatı (h. 1338)

Onüçüncü Gün

1- Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) şehadeti (h. 11)

Ondördüncü Gün

Hicri kameri takvimin yüz otuzikinci günü

Onbeşinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Ali Han Kebir’in doğum günü (h. 1052)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan Şirazi’nin (Mirza müceddid) doğum günü (h. 1230)

Onaltıncı Gün

Hicri kameri takvimin yüz otuzdördüncü günü

Onyedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Şah Abdulazimi’nin veladeti (h. 1285)

Onsekizinci Gün

1- Zulkarneyn’in kutlu doğumu 
2- Ayetullah Seyyid İsmail İsfahani’nin vefatı (h. 1420)

Ondokuzuncu Gün

1- Muhammed Kasım Ordubadi’nin veladeti (h. 1274)

Yirminci Gün

1- Fahru’l Muhakkikin Hilli’nin veladeti (h. 682)
2- Mirza Bahauddin Fazıl Nuri’nin vefatı (h. 1343)

Yirmibirinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz otuzdokuzuncu günü

Yirmiikinci Gün

1- Seyyid Mecduddin Gazi’nin vefatı (h. 1406)
2- Ayetullah Muhammed Taki Behcet’in vefatı (h. 1430)

Yirmiüçüncü Gün

1- Ömer b. Hattab’in hilafeti zamanında Kirman’ın fethi (h. 24)
2- İbn Şazan Nişaburi’nin vefatı (h. 376)
3- Şah Abbas Safavi’nin vefatı (h. 1038)
4- Mirza Nasrullah Meliki’l Mütekellimin’in Kaçar şahı Muhammed Ali Şah’ın emriyle öldürülmesi (h. 1326)
5- Ayetullah Mirza Ali Ağa Şirazi’nin vefatı (h. 1375)
6- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır es-Sadr ve Seyyide Bintu’l Huda Sadr’ın şehadeti (h. 1400)

Yirmidördüncü Gün

1- Ayetullah Mirza Ali Ağa Şirazi’nin vefatı (h. 1375)
2- Ayetullah Hacı Ağa Hasan Kumi’nin vefatı (h. 1428)

Yirmibeşinci Gün

1- Muaviye b. Yezid’in ölümü (h. 64)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır İmami’nin vefatı (h. 1428)
3- Ayetullah Mirza Muhammed Feyz Kumi’nn vefatı (h. 1370)

Yirmialtıncı Gün

Ayetullah Mirza Naini’nin vefatı (h. 1355)

Yirmiyedinci Gün

Abdulmuttalib’in (a.s) vefatı

Yirmisekizinci Gün

Ayetullah Seyyid Rıza Sadr’ın vefatı (h. 1415)

Yirmidokuzuncu Gün

İmam Mehdi’nin (a.f) ikinci naibi Muhammed b. Osman’ın vefatı (h. 305)
Ayetullah Ali Al-i İshak’ın doğum günü (h. 1358)

Otuzuncu Gün

Ayetullah Ali Asgar Kerbasçiyan’ın vefatı (h. 1424)

Yeni Ay Görüldüğünde Okunacak Dua

“Birinci veya ikinci günleri aya bakarak şu duayı okumak sünneti şeriftir”

هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَميِنَ

“Hilalü hayrin ve ruşdin amentü billahillezii halegake velhamdülillahi rabbil alemiin”

Manası: Hayır ve hidayet ayı(hilali)olasın. Ey hilal seni yaratan Hz.Allah’a iman ettim. Ve alemlerin rabbi olan Hz.Allah’a hamd olsun. (Ebul-Faruk KS Hazretleri buyurmuşlardır )

Bu dua’dan evvel şunlar okunur. 1 defa tekbir getirilir ve sonra bu dua 3 veya daha fazla okunur. Bu duayı okuyan kimsenin çocuğunun çoluğunun dinini diyanetini Cenabı Hak kendisi muhafaza eder.

Ve maddi ve manevi faydası vardır ve sünneti seniyyedir. Dünyada ve ahirette sıkıntı görmez; yeni ayı gözetlemek sünneti şerifedir.
Veya Hilâl görülünce üç kez tekbir ve tehlilden sonra üç kez şöyle demeli: Sonra da: şöyle dua etmelidir.

“Hilâle hayrin ve rüşdin! Amentü billâhillezî halekake. (3 kere)

Elhamdü lillâhillezî zehebe bişehrin keza ve cae bişehrin keza. (Ebu Davud)

Allahümme ahlilhü aleyna bil-emal ve’l-imani vesselâmeti vesselam.”

Anlamı: “Ey hayır ve salah hilâli? Seni yaratan Allahü Teâlâ’ya iman ettim. Şu ayı götürüp bu ayı getiren Yüce Allah’a hamd olsun, Allah’ım! Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selâmet ve selâmla bulundur.”

Ayın Başında ve Sonunda Fatiha ve Mülk Sureleri Okunmalıdır

Hilali görünce veya o gece, evvelinde ve sonunda Fatiha-i şerife ile beraber süre-i mülk (tebareke) okunmalıdır. Mülk suresi 30 ayettir. Her ayeti ayın bir gününe tekabül eder. Bu okunduğu zaman o kişiyi Cenabı Hak o ay içerisinde her türlü kazadan ve beladan muhafaza eder, hatta çoluğunu çocuğunu bile süfliyatın ve cinlerin tasallutundan muhafaza eder.

Bu Ayın Zikri Şu Şekildedir: Sübbûhun kuddûsün bu ay bitene kadar bu tesbih yapılır. Ay ihya edilir.

Bu Ayın Namazları

Cemâziyelevvel ayının 21. gecesi

Bu gecenin ihyası niyetiyle 2 rekat dahi kılınsa gece ihya olunur. (bu gece namaz haricinde amenarrasulu bile okunsa gece ihya olunmuş sayılır.)

Rivayeti: Bu gece ekseri Evliyaullah’a manevi miraç nasip olduğu için o gecenin ihyası icap eder.

Cemâziyelevvel ayının 27. gecesi  2 kere 4 rekatlık nafile namaz kılınır

Fatihadan sonra 1 kere vedduha suresi okunur.(bilmeyen ihlas suresini okur.) 

Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23