2021 Yılı Cemâziyelevvel Ayı Ne Zaman Başlayacak? Cemâziyelevvel Ayı İbadetleri Nelerdir?

Müslümanlar bazı ibadetlerini HİCRİ AYLARa göre yaptıklarından dolayı bu ayları takip etmek ve bunları yaşamımıza geçirmek önemlidir. Bu aylardan olanCemaziyelevvel veya Cemaziyelula ayı önemli aylarımızdan biridir.

Dini Günler ve Bilgiler 14.02.2021, 22:55 14.02.2021, 22:56


Cemaziyelevvel veya Cemaziyelula ayı (Arapça: جمادی‌الاول), hicrî kameri ayların beşincisidir. Cemazi sözcüğü, kuru ve sert toprak anlamına gelir ve bu yaz ayında toprak kuruduğu için bu adla anılır. Bu yıl 5 Aralık 2021 tarihinde başlayacak 3 Ocak 2022 tarihinde sona erecek Cemaziyelevvel Ayı'nın anlam ve önemi büyüktür. Cemaziyelevvel Ayı'na yakışır şekilde ibadet etmek isteyenler için yapılması gereken ibadetleri araştırdık.

Yılın beşinci ve altıncı ayları olmalarından dolayı cumâdelûlâya cumâdâ hamse, cumâdelâhireye cumâdâ sitte de denilmiştir. Cumâdâ “soğuk” ve “kurak” anlamlarına gelir.

Cemaziyelevvel veya Cemaziyelula ayı (Arapça: جمادی‌الاول), hicrî kameri ayların beşincisidir. Cemazi sözcüğü, kuru ve sert toprak anlamına gelir ve bu yaz ayında toprak kuruduğu için bu adla anılır. Türkçe’de cemâdilûlâ ve cemâdilâhire, daha yaygın olarak da cemâziyelevvel ve cemâziyelâhir şekillerinde kullanılan iki ayın Arapça’daki asıl adları cumâdelûlâ (جمادى الأولى) ve cumâdelâhiredir (جمادى الآخرة).

Eskiden cemâziyelevvel câ (جا), cemâziyelâhir (ج) şeklinde kısaltılırdı. Osmanlıca vesikalarda bu iki ayın kısaltması “cemâzeyn” (جماذين) olarak yapılır, ulûfe dağıtımında ise rebîülâhirle birlikte “recec” (رجج) veya “recâc” (رجاج) şeklinde ifade edilirdi. Bu ay aynı zamanda “büyük tövbe ayı” olarak da bilinir. 2021 Yılı Cemâziyelevvel Ayı 5 Aralık 2021 tarihinde başlayacak 3 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

Birinci Gün

1- Mirza Şirazi'nin tenbakuyu (tütün) boykot hükmünü vermesi (h. 1309)
2- Araştırmacı ve mütercim Muhammed İbrahim Ayeti’nin vefatı (h. 1384)

İkinci Gün

1- İranlı Şii şairlerden Mecduddin Kesayi Mervezi’nin vefatı (h. 391)
2- Ali Ekber Nehavendi’nin vefatı (h. 1369)
3- Seyyid Cafer Şahrudi’nin vefatı (h. 1393)

Üçüncü Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Hüccet Kuh Kemeri’nin vefatı (h. 1372)
2- Ayetullah Hasan Safi İsfahani’nin vefatı (h. 1416)

Dördüncü Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Taki eş-Şia’nın vefatı (h. 1431)

Beşinci Gün

1- Hz. Zeyneb-i Kübra’nın (s.a) kutlu doğumu (h. 5)
2- Ayetullah Ebu’l Hasan Şirazi’nin vefatı (h. 1421)

Altıncı Gün

1- Mute savaşı (h. 7)

Yedinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz yirmibeşinci günü

Sekizinci Gün

1- Ayetullah Hacı Kerbasi’nin vefatı (h. 1262)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Hansari’nin vefatı (h. 1313)

Dokuzuncu Gün

1- Şehid-i Evvel’in şehadeti (h. 786)
2- Molla Sadra Şirazi’nin doğum günü (h. 980)
3- Haydar Ali Muhakkik’in vefatı (h. 1421)

Onuncu Gün

1- Cemel savaşı (h. 36)
2- Ayetullah Mirza Ali Ekber Nukani’nin vefatı (h. 1370)

Onbirinci Gün

1- Hacı Nasıruddin Tusi’nin veladeti (h. 597)
2- Hasan b. Muhammed Sekakini’nin şehadeti (h. 744)

Onikinci Gün

1- Hz. Resulullah’ın (s.a.a) babası Abdullah b. Abdulmuttalib’in vefatı
2- Ayetullah Abdurrahim Rabbani Şirazi’nin vefatı/şehadeti (h. 1402)
3- Ayetullah Seyyid İsmail Sadr’ın vefatı (h. 1338)

Onüçüncü Gün

1- Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) şehadeti (h. 11)

Ondördüncü Gün

Hicri kameri takvimin yüz otuzikinci günü

Onbeşinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Ali Han Kebir’in doğum günü (h. 1052)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan Şirazi’nin (Mirza müceddid) doğum günü (h. 1230)

Onaltıncı Gün

Hicri kameri takvimin yüz otuzdördüncü günü

Onyedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Şah Abdulazimi’nin veladeti (h. 1285)

Onsekizinci Gün

1- Zulkarneyn’in kutlu doğumu 
2- Ayetullah Seyyid İsmail İsfahani’nin vefatı (h. 1420)

Ondokuzuncu Gün

1- Muhammed Kasım Ordubadi’nin veladeti (h. 1274)

Yirminci Gün

1- Fahru’l Muhakkikin Hilli’nin veladeti (h. 682)
2- Mirza Bahauddin Fazıl Nuri’nin vefatı (h. 1343)

Yirmibirinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz otuzdokuzuncu günü

Yirmiikinci Gün

1- Seyyid Mecduddin Gazi’nin vefatı (h. 1406)
2- Ayetullah Muhammed Taki Behcet’in vefatı (h. 1430)

Yirmiüçüncü Gün

1- Ömer b. Hattab’in hilafeti zamanında Kirman’ın fethi (h. 24)
2- İbn Şazan Nişaburi’nin vefatı (h. 376)
3- Şah Abbas Safavi’nin vefatı (h. 1038)
4- Mirza Nasrullah Meliki’l Mütekellimin’in Kaçar şahı Muhammed Ali Şah’ın emriyle öldürülmesi (h. 1326)
5- Ayetullah Mirza Ali Ağa Şirazi’nin vefatı (h. 1375)
6- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır es-Sadr ve Seyyide Bintu’l Huda Sadr’ın şehadeti (h. 1400)

Yirmidördüncü Gün

1- Ayetullah Mirza Ali Ağa Şirazi’nin vefatı (h. 1375)
2- Ayetullah Hacı Ağa Hasan Kumi’nin vefatı (h. 1428)

Yirmibeşinci Gün

1- Muaviye b. Yezid’in ölümü (h. 64)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır İmami’nin vefatı (h. 1428)
3- Ayetullah Mirza Muhammed Feyz Kumi’nn vefatı (h. 1370)

Yirmialtıncı Gün

Ayetullah Mirza Naini’nin vefatı (h. 1355)

Yirmiyedinci Gün

Abdulmuttalib’in (a.s) vefatı

Yirmisekizinci Gün

Ayetullah Seyyid Rıza Sadr’ın vefatı (h. 1415)

Yirmidokuzuncu Gün

İmam Mehdi’nin (a.f) ikinci naibi Muhammed b. Osman’ın vefatı (h. 305)
Ayetullah Ali Al-i İshak’ın doğum günü (h. 1358)

Otuzuncu Gün

Ayetullah Ali Asgar Kerbasçiyan’ın vefatı (h. 1424)

Yeni Ay Görüldüğünde Okunacak Dua

“Birinci veya ikinci günleri aya bakarak şu duayı okumak sünneti şeriftir”

هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَميِنَ

“Hilalü hayrin ve ruşdin amentü billahillezii halegake velhamdülillahi rabbil alemiin”

Manası: Hayır ve hidayet ayı(hilali)olasın. Ey hilal seni yaratan Hz.Allah’a iman ettim. Ve alemlerin rabbi olan Hz.Allah’a hamd olsun. (Ebul-Faruk KS Hazretleri buyurmuşlardır )

Bu dua’dan evvel şunlar okunur. 1 defa tekbir getirilir ve sonra bu dua 3 veya daha fazla okunur. Bu duayı okuyan kimsenin çocuğunun çoluğunun dinini diyanetini Cenabı Hak kendisi muhafaza eder.

Ve maddi ve manevi faydası vardır ve sünneti seniyyedir. Dünyada ve ahirette sıkıntı görmez; yeni ayı gözetlemek sünneti şerifedir.
Veya Hilâl görülünce üç kez tekbir ve tehlilden sonra üç kez şöyle demeli: Sonra da: şöyle dua etmelidir.

“Hilâle hayrin ve rüşdin! Amentü billâhillezî halekake. (3 kere)

Elhamdü lillâhillezî zehebe bişehrin keza ve cae bişehrin keza. (Ebu Davud)

Allahümme ahlilhü aleyna bil-emal ve’l-imani vesselâmeti vesselam.”

Anlamı: “Ey hayır ve salah hilâli? Seni yaratan Allahü Teâlâ’ya iman ettim. Şu ayı götürüp bu ayı getiren Yüce Allah’a hamd olsun, Allah’ım! Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selâmet ve selâmla bulundur.”

Ayın Başında ve Sonunda Fatiha ve Mülk Sureleri Okunmalıdır

Hilali görünce veya o gece, evvelinde ve sonunda Fatiha-i şerife ile beraber süre-i mülk (tebareke) okunmalıdır. Mülk suresi 30 ayettir. Her ayeti ayın bir gününe tekabül eder. Bu okunduğu zaman o kişiyi Cenabı Hak o ay içerisinde her türlü kazadan ve beladan muhafaza eder, hatta çoluğunu çocuğunu bile süfliyatın ve cinlerin tasallutundan muhafaza eder.

Bu Ayın Zikri Şu Şekildedir: Sübbûhun kuddûsün bu ay bitene kadar bu tesbih yapılır. Ay ihya edilir.

Bu Ayın Namazları

Cemâziyelevvel ayının 21. gecesi

Bu gecenin ihyası niyetiyle 2 rekat dahi kılınsa gece ihya olunur. (bu gece namaz haricinde amenarrasulu bile okunsa gece ihya olunmuş sayılır.)

Rivayeti: Bu gece ekseri Evliyaullah’a manevi miraç nasip olduğu için o gecenin ihyası icap eder.

Cemâziyelevvel ayının 27. gecesi  2 kere 4 rekatlık nafile namaz kılınır

Fatihadan sonra 1 kere vedduha suresi okunur.(bilmeyen ihlas suresini okur.) 

Yorumlar (0)
8
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19