Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2016 ve 2017 Yıllanın Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısmının İkinci Bölümünde yer alan Eğitim, öğretim ve Bilim 1 hizmet kollarına İlişkin Toplu Sözleşmenin "İLKSAN üyeliği" başlıklı 9 uncu maddesi ile ilgili yargı sürecinden bahisle Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin üçüncü Kısmının İkinci Bölümünde yer alan Eğilim. Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin "İLKSAN üyeliği" başlıklı 27 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 53 üncü maddesinde. "Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir." hükmü, 128 inci maddesinde ise "Devletin, kamu İktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslanna göre yürütmekle yükümlü olduklan kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde, "Bu Kanunun uygulanmasında;...

h) Toplu sözleşme: Bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklanın belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmelen sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi,... ifade eder." hükmü. "Toplu sözleşmenin kapsamı" başlıklı 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında. "Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerlidir " hükmüne yer verilmiştir. Anayasa gereği memurların ve diğer kamu görevlilerinin hak ve yükümlülüklerini yasa ile düzenlenmesi gerekmekledir. Ancak Anayasa, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin saklı olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla memurlann ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal lıakları kapsamına giren hususlarda toplu sözleşme (veya toplu sözleşme hükmünde olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karan) hükümleriyle düzenleme yapılabileceği hususunda kuşku bulunmamakladır.

Anayasa ve 4688 sayılı Kanunda toplu sözleşme (veya toplu sözleşme hükmünde olan Kamu Görevlileri 1 lakem Kurulu Kararının kesin olduğu belirtilmiştir. Toplu sözleşme (veya toplu sözleşme hükmünde olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı) ’nin kesin olması dolayısıyla ilgili tüm kamu idarelerini bağlayan ve uygulanması zorunlu bir hukuk kuralı niteliği taşımaktadır.

Yukarıdaki hükümler vc açıklamalar çerçevesinde. 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin yürürlükte olduğu süre boyunca uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.