Devlet Arşivleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 27 Haziran 2019 Tarihli ve 30814 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Memur maaş farkları yatmaya başladı! 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları hesaplara yatırılmaya başladı. Memur maaş farkları yatmaya başladı! 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları hesaplara yatırılmaya başladı.
27 Haziran 2019 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30814

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Devlet Arşivleri Başkanlığından:

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Devlet Arşivleri Başkanlığında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Devlet Arşivleri Başkanlığında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacaktan kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu hükümleri ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısmdan aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Devlet Arşivleri Başkanını,

ç) Başkanlık: Devlet Arşivleri Başkanlığını,

d) Birim: Başkanlık teşkilatı hizmet birimlerini,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından görevde yükselme smavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet gruplan: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı gruplan,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel tatil ve hafta sonu tatili hariç diğer günleri,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

i) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar ve hizmet

gruplan aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube müdürü.

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri.

b) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk müşaviri.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu:

1) Çözümleyici.

ç) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu:

1) Araştırmacı, uzman ve sivil savunma uzmanı.

d) İdari hizmetler grubu:

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, koruma ve güvenlik görevlisi ile şoför.

e) Destek hizmetleri grubu:

1) Hizmetli, aşçı, kaloriferci ve bahçıvan.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, avukat, programcı, tekniker ve teknisyen.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak,

b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı ve/veya sözlü sınavlarında başarılı olmak,

gerekir.

(2) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda ayrıca, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, Başkanlıkta en az altı ay çalışmış olmak gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) nci alt bendi, (c) veya (ç) bentlerinde yer alan kadro unvanları ya da mühendis unvanlı kadroda en az iki yıl çalışmış olmak,

b) Araştırmacı, sivil savunma uzmanı veya uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef veya koruma ve güvenlik amiri olarak en az iki yıl, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

ç) Koruma ve güvenlik amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartlan taşımak,

3) En az iki yıl koruma ve güvenlik şefi ya da dört yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

d) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Kanunda belirtilen diğer şartlan taşımak,

3) En az üç yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

e) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

3) En az iki güncel bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (D) düzeyinde başarılı olmak,

5) Programcı olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

g) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkça ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak veya örgün eğitim kuramlarında en az iki dönem bilgisayar eğitimi aldığım belgelemiş olmak,

3) Destek hizmetleri grubu kadrolarında en az dört yıl çalışmış olmak, ğ) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Destek hizmetleri grubu kadrolarında en az dört yıl çalışmış olmak,

h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Gerekli sürücü belgesine sahip olmak,

3) Destek hizmetleri grubu kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak, ı) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Kanunda belirtilen diğer şartlan taşımak,

3) Destek hizmetleri grubu kadrolannda en az iki yıl çalışmış olmak, gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar MADDE 8- (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki özel şartlar

aranır:

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokullann ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokullann bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk bölümlerden mezun olmak,

2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (D) düzeyinde başanlı olmak,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim kuramlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Lise veya dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 9- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama izni alınan boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az otuz gün önce Başkanlıkça kurumsal internet sitesinden duyurulur.

(2) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.

(3) Diğer kuramların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz.

(4) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinde aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde birimine başvuruda bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunmaları ve sınava katılmaları mümkündür.

(5) Birimler, başvuru formlarım son başvuru tarihini izleyen üç iş günü içinde Başkanlığa gönderir. Başkanlıkça yapılan inceleme sonucunda aranan şartları taşıyan adaylar, kurumsal internet sitesinden ilan edilir.

(6) Aday listesine üç iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş günü içinde karara bağlanır.

Sınav Kurulu

MADDE 10- (1) Sınav Kurulu; Başkanın başkanlığında, başkan yardımcıları ve daire başkanlan arasından Başkan tarafından belirlenecek toplam beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Smav Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Smav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katıldığının tespit edilmesi halinde, bu durumdaki başkan, üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler arasından görevlendirme yapılır.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11- (1) Smav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavlarım yapmak veya yaptırmak.

b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınavlarını yapmak.

c) Yazılı smav usulünü ve konu başlıklarını belirlemek, smav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

ç) Sınava katılmaya hak kazananları ve smav sonuçlarım ilan etmek.

d) Konuların ağırlığına göre yazılı smav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek.

e) İtirazları sonuçlandırmak.

f) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Yazılı smav

MADDE 12- (1) Yazılı smav, Başkanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kuramlarından birine yaptırılabilir. Yazılı smav usulü smav duyurusunda belirtilir.

(2) Yazılı smav konulan, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava girecek personel için yazılı smav başarı puanı en az altmış (60) olarak uygulanır.

(4) Kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, smav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartlan taşımadığı daha sonra saptananlara! smavlan geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atanmış olanların ataması iptal edilir. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır. Ayrıca bu fiillerden disiplin suçunu gerektirenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 13- (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katma kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Yüz (100) üzerinden en az yetmiş (70) puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14- (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başan puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

e) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Sınava giren personel, sınav sonuçlarına karşı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15- (1) Unvan değişikliği sınavı, bu Yönetmeliğin yazılı sınavlara ilişkin hükümlerine göre yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Başkanlık personeli başvurabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği smavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara atanabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavları; kazanarak ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalannda, başansız olanların sınav belgeleri dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar, dava açılanların ise sınav belgeleri dava sonuçlanıncaya kadar, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca saklanır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 17- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başan sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç bir ay içinde atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeplerle atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralaması listesinin kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başan sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başansız olanlar veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklanndan herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 18- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile bu kapsamda atanacak personele ilişkin sekretarya işlemleri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 19- (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler veya alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme sınavına tabidir. Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla, atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartlan taşıyanlar, aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya daha alt görevdeki kadrolara sınavsız atanabilirler.

(2) Doktora öğrenimi yapmış olanlar, uzman veya aynı düzeydeki görevlere ya da daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

(3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri unvanlı kadroya yapılacak olan atamalarda sınav şartı aranmaz.

Çeşitli hükümler

MADDE 20- (1) Başkanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılan kadrolara atanmış olanlar; bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın atanacakları kadro için belirlenen öğrenim şartına ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olmaları ve ayrıca ilgili mevzuata da uygunluk taşımaları kaydıyla, Başkanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilir.

(2) Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce görev yapılan kadrolar ile bu kadrolarla aynı düzey veya alt görevdeki kadrolara; görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olunması kaydıyla atama yapılabilir.

(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlarda daha önce görev yapanların aynı unvana tekrar atanmalarında sınav şartı ile alt görev şartı ve süresi aranmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslanna Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Eğitim şartı istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibanyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Arşivleri Başkanı yürütür.