Danıştay 12. Daire 2016/5842 Esas Numaralı 2019/3456 Karar Numaralı karara göre; refakat raporu sunmasına rağmen ataması iptal edilen personelin açtığı davada, idarenin işlemi iptal edildi.

T.C.

DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No: 2016/5842

Karar No : 2019/3456

Temyiz Eden (Davacı) Vekili :Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

İstemin Konusu: Ankara 9. İdare Mahkemesinin 10/12/2015 tarih ve E:2013/430, K:2015/2114 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava Konusu İstem: KPSS 2012/2 yerleştirmesi ile Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğü emrine yerleşen ve 03.08.2012 tarihli olur ile ataması yapılan davacı tarafından, yasal süresi içinde göreve başlamadığından bahisle atamasının iptal edilmesine ilişkin 22.01.2013 tarih ve P-96348 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Davacının sözleşmeli statüde görev yapmakta iken Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek suretiyle memur olarak atamasının yapıldığı, atama emrinin 09.08.2012 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, davacının refakat izni olduğundan bahisle göreve başlamadığı, 657 sayılı Kanun'un 63. maddesinde yer alan, belge ile ispati mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama halinin iki ayı aştığı hallerde atama işleminin iptal edileceği yönündeki hüküm uyarınca 09.10.2012 tarihine kadar göreve başlamayan davacının atamasının iptal edildiği anlaşıldığından, sözleşmeli statüde görev yapmakta iken ilk atama suretiyle memur olarak atanan davacının yasal süre içerisinde göreve başlamaması nedeniyle 657f sayılı Kanunun 63. maddesi uyarınca atamasının iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları: Davacı tarafından, 657 sayılı Kanun'un 62. maddesinin uygulanması gerektiği, dare Mahkemesinin davacının sözleşmeli personel olarak çalıştığından bahisle 105. maddenin uygulanamayacağını öne sürmekle birlikte özlük hakları bakımından kadrolu personelden farkı olmadığını, davacının DSİ Genel Müdürlüğündeki görevine atanmayı talep ettiği tarihte atama olurunun iptal edilmediğinin de gözönünde bulundurulmadığı ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması: Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin 657 sayılı Kanun'un 62. ve 63. maddelerindeki emredici hükümler uyarınca zorunlu olarak tesis edildiği, idarenin bu konuda takdir hakkı bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakiminin Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay:

Davacının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne bağlı Edirne 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünde sözleşmeli statüde mühendis olarak görev yapmakta iken KPSS 2012/2 yerleştirmeleri sonucu DSİ Genel Müdürlüğü Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğü emrine atandığı, atamaya ilişkin 03.08.2012 tarih ve P-93931 sayılı Olur'un kendisine tebliğinden itibaren 1 gün içinde göreve başlamasının istendiği, davacının davalı idareye 29.11.2012 tarihli dilekçesi ile sürekli ve yakın bakım gerektiren babasına refakat etmek için 14.06.2012-07.09.2012 tarihleri arasında izinli olduğundan bahisle görevine başlayamadığını ve en kısa sürede başlayacağını bildirdiği, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesince davacıya 04.09.2012-04.12.2012 tarihleri arasında refakat raporu verilerek izinli sayıldığı ve görevine başlamadığı, DSİ Genel Müdürlüğü'nün 17.12.2012 tarihli ve 95736 sayılı yazısıyla davacının atamasına esas olmak üzere tasdikli hizmet belgesinin, refakat izin olurunun, hakkında yapılmış ve yapılmakta olan adli, idari soruşturma ve disiplin cezası bulunup bulunmadığı hususlarının sorulduğu, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce grup müdürlüğü bünyesinde başka inşaat mühendisi bulunmadığından davacının hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle görevinden ayrılmasının uygun olmadığının bildirildiği, yasal süre içinde davacının göreve başlamaması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 63. maddesi uyarınca davacının atanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır,

İlgili Mevzuat:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63. maddesinde; "İşe başlamama halinde yapılacak işlem: Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62'nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.

Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62'nci maddedeki süte içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler i olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar" hükmüne, 105. maddesinde; "Memura, aylık ve özlük haklan korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

(.....)

Aynca, memurun

bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükmüne yer verilmektedir.

Hukuki Değerlendirme:

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının bakmakla yükümlü olduğu ve refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek kanser hastası babasına bakabilmek için usulüne uygun 14.06.2012-04.12.2012 tarihlerini kapsayan refakat raporları bulunduğu, 657 sayılı Kanun'un 105. maddesi uyarınca haklı mazeretinin idare tarafından kabul edilmesi gerektiği ayrıca davalı idarenin de 17.12.2012 tarihli ve 95736 sayılı yazısıyla atama yönünde iradesini ortaya koyduğu görülmektedir.

Bu durumda, her ne kadar 22.01.2013 tarihli olurla atama işlemi iptal edilmiş ise de, idarenin atama yönünde iradesini ortaya koyduğu ancak Türkiye Elektrik iletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün davacının atamasına muvafakat vermeyeceğini bildirmesinden sonra davacının 657 saydı Kanun'un 63. maddesi gereği göreve başlamadığım ileri sürerek işlemi tesis ettiği anlaşıldığından, hukuka ve hakkaniyet kurallarına aykırı bulunan işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yönündeki idare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu Ankara 9. İdare Mahkemesinin 10/12/2015 tarih ve E;2013/430, K:2015/2114 sayılı kararının bozulmasına,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 08/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.