Danıştay Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Ankara'da 22 Aralık 2019 Pazar günü saat 10.00’da yapılacaktır. Adaylara ait sınav giriş belgeleri 16 Aralık 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Okullarda Kaynak Kitap Soruşturması Başlatıldı! Okullarda Kaynak Kitap Soruşturması Başlatıldı!
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları tablodaki gibidir. Sınav konularına ilişkin olarak Danıştay tarafından herhangi bir ders notu yayımlanmayacak olup, ekteki çizelgede yer alan genel konulara ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığının Görevde Yükselme Ders Notları isimli kitabı kaynak olarak belirlenmiştir.(Söz konusu kitabın güncel baskısı olan 28. baskı esas alınarak sorular hazırlanacak olup kitaba ilişkin Devlet Personel Başkanlığınca kitap eki olarak verilen bazı sayfaların revize edilmiş halleri esas alınacak, basılı kitapta yer alan hatalı sayfaların ilgili bölümleri dikkate alınmayacaktır.)

Adaylar bu kitabı Devlet Personel Başkanlığından temin edebileceklerdir. Ayrıca atama 
yapılacak kadronun görev alanı ile ilgili konularda ise ilgili mevzuat metinleri kaynak olarak belirlenmiştir. (Mevzuat metinleri için mevzuat.gov.tr verileri esas alınacaktır.) 

DUYURU

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Aday, sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş 
ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus 
cüzdanları alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin 
pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

Sınav soru ve cevap anahtarları, 24 Aralık 2019 tarihinde www.meb.gov.tr ve 
www.danistay.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. Sınav sonuç bilgileri, 15 Ocak 2019 tarihinde www.meb.gov.tr ve www.danistay.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR

Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan aday/adaylar 
var ise DANIŞTAY tarafından ÖDSGM’ ye bildirilecektir.

Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden 
ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir. Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda sınav komisyonlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.

Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu 
veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir. 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 Sınavda değerlendirme için; [Puan= (Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülleri 
kullanılacaktır.

 Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

 Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile 
belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

 Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 
29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince “Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

 Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632” 
0 (312) 413 32 47- 48

 DANIŞTAY için 0 (312) 253 22 24 
numaralı telefonlardan yararlanabilecektir. 

SINAV İTİRAZLARI

 Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının 
www.meb.gov.tr ve www.danistay.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde DANIŞTAY’a yapacaklardır. DANIŞTAY adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM’ ye gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak DANIŞTAY’a bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

 İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara DANIŞTAY tarafından bildirilecektir.

 Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dahil)
itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile 
yapacaklardır.

 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve 
dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da 
sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ