Danıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca, 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir) Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek.

k) Tercihen Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

l) Tercihen Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

m) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) Sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.

n) Tercihen Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS), Linux Foundation Certified Engineer (LFCE), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek.

o) Tercihen Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek.

p) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak.

2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (JAVA) (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.

b) J2EE mimarisinde çalışan proje veya projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

c) XML işleme (XSLT, XSD) konusunda tecrübe sahibi olmak.

d) UML tecrübesine sahip olmak.

e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak ve tasarım kalıplarını etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak.

f) RDBMS veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve ileri seviyede SQL bilgisine, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak.

g) ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

h) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak.

i) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak.

j) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak.

k) SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahip olmak.

l) Versiyonlama araçlarından (GIT, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak.

m) Java Swing tecrübesine sahip olmak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacaktır Çevre ve Şehircilik Bakanlığında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacaktır

n) JUnit test frameworkünde tecrübe sahibi olmak.

o) Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe sahibi olmak.

p) Tercihen Web Frameworklerinin (Spring, Struts, Vaadin, JSF vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

r) Tercihen Oracle Certified Associate (OCA) ve/veya Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak.

3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.

b) NodeJS ortamında yazılım geliştirmiş ve tecrübe sahibi olmak.

c) Mikro servis mimarisi, REST web servis, GraphQL, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d) Kurumsal yazılım geliştirme süreçleri ve .NET teknolojileri (ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, Entity Framework ve LINQ) hakkında bilgi sahibi olmak.

e) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

f) Jquery Ajax Teknolojileri, CSS3, HTML5, XHTML gibi web teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) Güncel web tarayıcıları ile uyumlu responsive tasarımlar yapabilmek için Bootstrap CSS framework konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

h) Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak.

i) MS SQL , Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az birinde uygulama geliştirmiş ve SQL konusunda ileri seviye tecrübe ve bilgi sahip olmak.

j) UML konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak.

k) Kaynak kod kontrol yönetim araçlarından (TFS, GIT, SVN vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

l) Sürekli entegrasyon/Sürekli dağıtım (CI/CD) konularında bilgi sahibi olmak.

m) Microsoft IIS, Apache ve NGINX gibi web sunucularından en az birinde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

n) Tercihen mikro frontend konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

o) Tercihen konteyner (LXC, Docker vb.) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

p) Tercihen güvenli yazılım geliştirme metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

r) Tercihen web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başkanlığımızın www.danistay.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra istenilen belgelerle beraber 12/07/2021 – 30/07/2021 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü (Dumlupınar Bulvarı No: 149 Eskişehir Yolu 10. Km Çankaya/Ankara) adresine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnız bir pozisyon için başvurabilirler.

III- İSTENİLEN BELGELER

a) www.danistay.gov.tr’de yer alan başvuru formu (fotoğraflı).

b) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya buna denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi.

d) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği).

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge.

f) Genel şartların (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).

g) Genel şartların (e) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler).

h) Başvurulacak pozisyon için belirtilen Özel Şartlar’a ilişkin belge ve sertifikalar.

i) Öz geçmiş (Detaylı).

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu şekilde Kurumumuzu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

IV- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının %70'i ile geçerli yabancı dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak her bir pozisyonun 10 katı aday, sözlü sınava çağırılacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılacaktır.)

b) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI- SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü sınav yeri ve zamanı www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.

b) Sözlü sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek belirlenecektir.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 5 (beş) olarak belirlenmiştir.

b) Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. (www.danistay.gov.tr)

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza elden veya posta yoluyla ulaştırmaları istenilecektir.

d) Ataması yapılacak adayların, yapılacak tebligattan itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

e) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş gün içinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılır.

f) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

g) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri derhal feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII - ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (Ocak-Temmuz 2021 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 8.089,31 TL'nin) aşağıda belirtilen cetvelde her bir grup için belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.