Bilindiği üzere hakkında birçok yargı kararının bulunduğu 1709 Şube Müdürlüğü atamaları konusu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından tek dosyada birleştirilerek kesin ve son karar verilmiştir. Bu dosyada birleştirilen genel iptal kararları ve birçok bireysel dava kararı incelendiğinde ortak ve en temel iptal gerekçesini dolaylı ya da dolaysız olarak mülakatların oluşturduğu görülmektedir.

Yaptığımız incelemede 1709 şube müdürlüğü kadrosuna yapılan tüm atama işlemlerinin ve o atama sürecinde yapılan tüm mülakatların Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.02.2015 tarihli ve E:2014/955, K:2015/341 sayılı kararıyla genel anlamda iptal edildiğini gördük. Bu karar Danıştay’a taşınmış ve Danıştay 2. Dairesinin 15.10.2015 tarihli ve E:2015/3097, K:2015/8038 sayılı kararıyla da onanmıştır. Böylelikle 1709 şube müdürlüğü kadrosuna yapılan atamaların tümü Danıştay kararıyla iptal edilmiştir.  

Son olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, tek dosyada birleştirdiği 1709 Şube Müdürlüğü Atamalarının tamamını 17.02.2020 tarihli ve E:2020/4, K:2020/14 sayılı kararıyla son ve kesin olarak iptal etmiştir.

Bu dosyada birleştirilen kararların, dolayısıyla da Danıştay İDDK’nın son kararının gerekçeleri bir bütün olarak incelendiğinde iptale dayanak teşkil eden en temel gerekçenin mülakatların sakatlığı konusu olduğu görülecektir. Bir başka ifadeyle kararın diğer gerekçelerinin de aslında mülakatların sakatlığından hareketle hukuksuz sonuçlar doğurduğu görülmektedir.

Promosyonda son 3 gün! Tam 23 bin TL... Promosyonda son 3 gün! Tam 23 bin TL...

Nitekim  Danıştay İDDK tarafından birleştirilmiş dosyada yer alan İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 28/11/2016 tarih ve E:2016/207, K:2016/2023 sayılı Kararının gerekçelerinden biri olan “Bu durumda, sözlü sınav işlemleri ve bu sınavlarda alınan neticelere göre atama yapılmasının bütünlük arz eden bir sistem içinde yapıldığı dikkate alındığında, söz konusu Yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulmuş olmasının, liyakat ilkesine aykırı olan bu sistem çerçevesinde gerçekleştirilip, dava konusu atamalara esas teşkil eden sözlü sınav işlemlerini de sakatladığı, …. işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.” şeklindeki gerekçe de tüm mülakatların sakatlığını vurgulamış, Danıştay İDDK’da bu önemli konuyu dosyasına alarak altını çizmiştir. 

Dolayısıyla 1709 Şube Müdürlüğü konusunda tüm iptal kararlarının dolaylı ya da dolaysız olarak en temel gerekçesi olan, bir başka ifadeyle bütün hukuki tartışmaların ana kaynağını oluşturan mülakatların sakatlığı konusu, Danıştay İDDK’nın bu son ve kesin kararıyla bir kez daha tescillenmiş olmaktadır. Nitekim öncelikle kamu vicdanında kabul görmeyen mülakatların, tüm yargı kararlarında görüldüğü üzere hukuk aleminde de kabul görmediği açıktır.

Hal böyleyken kamuoyuna yeni yansıyan Danıştay İDDK’nın 17/02/2020 tarihli ve E: 2020/4, K: 2020/14 sayılı kararından sonra mülakatların sakatlığı durumu düzeltilmeden yapılacak olası tüm işlemler, yine hukuksal sakatlık üzerine bina edilmiş olacak ve yeni davaların konusu olacaktır.

 

Bu nedenle hukuksal açıdan nızasız, tartışmasız ve sorunsuz köklü bir çözüm isteniyorsa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1709 şube müdürlüğü kadrosu için yapılan tüm mülakatların yenilenerek bu yeni puanların aritmetik ortalamasına göre de atama işlemlerinin yapılmasının en doğru yöntem olacağını düşünmekteyiz.
 

Av. Ece Rukiye KALAY