CTE Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yazısı üzerine, izinli sayılma süresinin 31 Ocak'tan itibaren 2 ay süreyle daha uzatıldığını belirtti.

Genel Müdür Bakan a. Hakim Yunus Alkaç imzalı resmi yazıda ''yüksek bulaşıcılığı nedeniyle COVID-19 pandemisi, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Pandemi sürecinde, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde insan hareketliliğinin fazla olması, ayrıca ceza infaz kurumlarının toplu olarak yaşanılan yerler olmasından dolayı bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde öze önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu kapsada uygulamada hayata geçirilen pek çok tedbirin yanı sıra mevzuatta da salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla bir çok yeni düzenleme yapılmıştır.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a 7242 Sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. maddede belirtilen; (Ek: 14/4/2020-7242/53 md.) ''(5) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve 106'ncı madde veya diğer kanunlar uyarınca denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31/5/2020 tarihine kadar izinli sayılır. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere üç kez uzatılabilir. Bu fıkra uyarınca izinli sayılanlar hakkında 95 ve 97'nci madde hükümleri uygulanır.'' hükmü doğrultusunda, yasanın yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihinden 30/11/2020 tarihine kadar açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin COVID-19 izinleri 2 aylık süreler ile 3 defa uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklaması

CovID-19 pandemi sürecinde tedbir ve önlemlere devam edilmesinin önemine istinaden; 7256 Sayılı Kanun'un 31'inci maddesi ile ''13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un geçici 9'uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ''üç kez'' ibaresi ''yedi kez'' ve altıncı fıkrasında yer alan ''31/12/2020'' ibaresi ''31/7/2021'' şeklinde değiştirilmiştir.'' yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı'nın 26/11/2020 tarih ve 13588366-149-E.1989 sayılı yazısı ile COVID-19 pandemisi sebebi ile 7256 Sayılı Kanun'un 31'inci maddesi ile değişiklik yapılan 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca izinli sayılan hükümlüler hakkında 30/11/2020 tarihinde sona erecek izin sürelerinin 2 ay süreyle daha uzatılmasının uygun olacağı şeklinde önerisi doğrultusunda, yasa kapsamında yer alan hükümlülerin izin sürelerinin, Bakanlığımızın 27/11/2020 tarihli ve 57551099-207.01-E.7329/136013 sayılı yazısına istinaden 30/11/2020 tarihinden itibaren 2 ay süre ile daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 21/01/2021 tarih ve 13588366-149-57 sayılı yazısı ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riski ve tehlikenin tamamen ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 ay süre ile tekrar uzatılmasına dair öneride bulunmuştur.

Bu kapsamda; ceza infaz kurumlarında olası pozitif vaka sayılarının artmasının önüne geçilebilmesi amacıyla 7256 Sayılı Kanunun 31'inci maddesi ile değişiklik yapılan 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesinde belirtilen ''...Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere yedi kez uzatılabilir...'' hükmü göz önünde bulundurularak 25/01/2021 tarihli Bakanlık Olur'u ile COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle daha uzatılması uygun görülmüştür.

Konu hakkında bilgi edinilmesini, gereğince işlem ifasını, yazının ceza infaz kurumlarına ve denetimli serbestlik müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.'' denilmiştir.