KamuAjans.Com-Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2017 Yılı İsteğe Bağlı Personel Atama Planlamasına İlişkin Duyurusu yayımlandı. İşte başvuruda aranacak şartlar.

Hakimlik Savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik Savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 61447256-903.02
Konu : 2017 Yılı İsteğe Bağlı Personel Atama Planlaması

.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik müdürlüğü personelinin kurumlara dengeli dağılımını temin etmek, açıktan atamaları planlamak, atanma taleplerini değerlendirerek talepler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce uzun zamandır yürütülen Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmaları sonuçlandırılmıştır. 2017 yılı isteğe bağlı yer değişiklikleri (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) NAS üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Ancak kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları da taleplerini sistem üzerinden göndereceklerdir. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır.
NAS’ın işleyiş sistemi ve bu kapsamda atanma talebinde bulunacak personel ve ilgili birimlerin yapması gereken iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.
A- Sistemin İşleyişi ve Genel Esaslar;
1. NAS’ta atamalar, personelin hizmet puanı ve tercih sırasına göre yapılacaktır. Ülke genelindeki ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri, kurumun bulunduğu ilin gelişmişlik düzeyi, sosyoekonomik durumu, ulaşım imkânları, personel tarafından tercih edilme düzeyi gibi kriterler göz önünde bulundurularak üç bölgeye ve her bir bölge kendi içinde dört kısma ayrılmış, her bir kısım için ayrı bir puan belirlenmiştir.
2. Bunun yanında ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin farklı özellikleri ve ayrı çalışma koşulları da dikkate alınarak farklı türdeki kurumlar için farklı puanlar belirlenerek bir personelin bir yıl için hak ettiği puan belirlenmekte ve bu puanın personelin çalıştığı toplam hizmet süresi (yıl olarak) ile çarpılması suretiyle atamaya esas toplam puanı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmakta ve her yıl otomatik olarak güncellenmektedir.
3. Bölge ve kısımları gösterir tablo ile hangi kurumun hangi bölge ve kısımda yer aldığını, hangi kurum türüne ilaveten kaç puan verildiğini gösteren tablolar yazı ekinde (EK-1, EK-2, EK-3) sunulmuştur.
4. Sistem aynı yeri tercih edenler arasında puanı yüksek olanı tercih etmek suretiyle yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Atama talebinde bulunanların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla tercihlerin sıralamasına, hizmet süresine ve doğum tarihine göre yerleştirme yapılacaktır.
5. Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı her bir unvan için ayrı ayrı o kurum için tahsis edilen atamaya esas norm sayısına göre belirlenecektir.
6. Atamaya esas normlar ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü mevcuduna, denetimli serbestlik müdürlüklerinde dosya sayısına göre belirlenmekte ve bu parametrelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bir kuruma atamaya esas norm sıfır olarak tanımlanmış olsa bile sistem karşılıklı tercihleri değerlendirmek suretiyle bir kurumdan başka bir kuruma ataması yapılan personelin yerine yerleştirme yapabilmekte olup norm sayısına bağlı olmaksızın toplamda beş tercihi aşmamak üzere istenilen herhangi bir kurum tercih edilebilecektir. Bu sistem sayesinde bir kuruma, belirlenen norm sayısına ilave olarak, o kurumdan başka kuruma ataması yapılan personel sayısı kadar fazla personelin ataması gerçekleşebilecektir. Atamaya esas normlar atama sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır.
7. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelden sadece infaz ve koruma memuru, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen unvanlı personel bulundukları yer veya başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edebileceklerdir.
8. Ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik müdürlüklerini talep eden infaz ve koruma memurlarının dört yıllık lisans mezunu olmaları zorunlu olup, bu şartı taşımayan infaz ve koruma memurlarının talepte bulunmamaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan infaz ve koruma memurları ile yukarıda belirtilen unvanlar dışında denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih eden personelin ataması gerçekleşmeyecektir.
9. Aynı komisyona bağlı ceza infaz kurumları arasında puan sistemine dayalı olarak atama yapılmayacağından komisyon içi atanma talebinde bulunulmayacaktır. Bu kapsamdaki talepler işleme konulmayacaktır. Ancak bulunduğu ceza infaz kurumundan aynı komisyon yargı çevresinde bulunan denetimli serbestlik müdürlüğü tercih edilebilecektir.
10. Tercih sırasında denetimli serbestlik müdürlüklerine son derece sınırlı sayıda atama yapılacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
11. Atama nedeniyle çok sayıda personel eksikliği oluşup kurumda yürütülen hizmetlerin zafiyete uğramamasını teminen, belli kurumlarda ve unvanlarda o kurumdan başka bir kuruma ataması yapılabilecek en fazla personel sayısını belirlemeye yönelik kota uygulaması yapılacaktır. Kota uygulanan kurumlarda belli bir unvanda belirlenen kota sayısından fazla personelin ataması sistemsel olarak gerçekleşmeyecektir. Hangi kurumda, hangi unvanda, hangi sayıda kota bulunduğu atama sonuçlarının ilanı ile duyurulacaktır.
12. İnfaz ve koruma memuru ile infaz ve koruma başmemuru unvanındaki erkek personel müstakil kadın kapalı ve kadın açık ceza infaz kurumlarını tercih edemeyecektir. Bu unvanlardaki erkek personelin müstakil kadın kapalı ve kadın açık ceza infaz kurumlarına atamaları yapılmayacaktır. Ayrıca kadın personel müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarını tercih etmeyecektir. Talepte bulunması ve atamasının yapılması halinde ataması iptal edilecektir.
13. Vekâleten belirli bir görevi yürütmekte olan personelin asıl unvanı üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Bu kapsamda başvuru yapmakta sorun yaşayan personelin Genel Müdürlüğümüz ile irtibata geçmesi gerekmektedir.
14. Görev yaptığı komisyon yetki çevresi içerisinde 15 yıllık görev süresini tamamlayan infaz ve koruma başmemuru ve saymanlar için rotasyon uygulaması devam edecektir. Zorunlu atamaya tabi infaz ve koruma başmemuru ve saymanlar (bulunduğu yerde 15 yıllık görev süresini tamamlayanlar) da bu kararname kapsamında talepte bulunabileceklerdir. Ataması gerçekleştirilenler yeniden rotasyon kapsamına alınmayacaktır. Rotasyon kapsamında bulunup da bu kararname kapsamında talepte bulunmayanlar, ileri bir tarihte yapılacak kararname ile atanacaklardır.
15. Sözleşmeli personelin atamaları, atanma talep edilen yerde boş pozisyon bulunmasına bağlıdır.
16. Aile bütünlüğünün bozulmaması için yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de kurum personeli olan eşlerin eş durumlarının tespit edilebilmesi bakımından her ikisinin de tercihte bulunmaları gerekmektedir. Sistem puanı düşük olan eşin puanına göre yerleştirme yapacaktır. Atanamayan eş sistem yerleştirmesi tamamlandıktan sonra atanan eşin bulunduğu yere atanacaktır. Eşlerden yalnızca puanı yüksek olanın talepte bulunup da talep ettiği yere yerleşmesi halinde diğer eşin ataması yapılmayacaktır.
17. Eşlerin birbirlerine tabi olmasında sırasıyla; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele göre belirlenerek değerlendirilecektir. Personelin atanma talep ettiği yerde sözleşmeli statüde bulunan eşi için boş pozisyon olmaması nedeniyle eşinin kendi atandığı yere yerleştirilememesi durumunda bu atama iptal edilecektir.
18. Sistem üzerinden yapılan tercihlerin Genel Müdürlüğümüz atama ekranına ulaşmasından sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek, atama gerçekleştikten sonra atama işleminden feragat talepleri kabul edilmeyecektir. Bu itibarla tercihlerin özenli bir biçimde yapılması ve sisteme işlenmesi önem arz etmektedir.
19. Sistem üzerinden en fazla beş tercih yapılabilecektir. Tercihlerde beş yer belirtme mecburiyeti bulunmamaktadır. Denetimli serbestlik müdürlüğü için yapılan tercihler hariç olmak üzere komisyon içi tercih yapılmayacaktır. Komisyon içi bir kurumun tercih edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Tercihlerin sistem üzerinden nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları ekran çıktıları ile birlikte gösteren doküman ilan ekinde yer almaktadır. (EK-4)
B- Mahallinde Yapılması Gereken İşlemler;
1. NAS, UYAP’ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yaptığından; öncelikle UYAP kayıtlarının komisyonlar, ilgililer ve kurum personel birimlerince kontrol edilerek, personelin özlük bilgilerinin (daha önce çalıştığı kurumlar da dahil olmak üzere ayrılış ve başlayış tarihleri, öğrenim bilgileri, aile fert bilgileri, personelin eşlerinin görev yaptığı kurum ve unvan bilgileri, telefon ve adres bilgileri, e-posta adresleri, geçici görev bilgileri, teknisyen branş bilgileri, ceza bilgileri ve eksik bulunan tüm bilgilerin) güncellenmesi ve eksik olan verilerin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilecektir. Bu itibarla atanma talebinde bulunacak personelin kendi özlük ekranları ile ilgili bilgileri kontrol etmesi sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.
2. Atanma talebinde bulunacak personelin; UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/CTE Atanma Talep Formunu kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve varsa dayanak belgelerini eklemek suretiyle komisyon atamalı personelin 15-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında, bakanlık atamalı personelden kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç diğer personelin 15-23 Mayıs 2017 tarihleri arasında, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının ise 24-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında UYAP üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi belirtilen tarihler dışında yapılan talepler dikkate alınmayacaktır. Atanma Talep Formunun bir çıktısı alınarak imzalanıp kurumun personel biriminde muhafaza edilecektir.
3. UYAP şifresi olmayan personel, kurumlarında bulunan UYAP-Bilgi İşlem Birimi aracılığı ile şifre talep formu doldurarak UYAP şifrelerini temin edecektir. UYAP şifresi olmadan atanmak için tercihte bulunulamayacağından, kurumda bulunan UYAP-Bilgi İşlem Biriminin bu yöndeki talepleri gecikmeksizin karşılayarak mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
C- Başvuruda Aranacak Şartlar;
1. İsteğe bağlı olarak atanabilmek için;
a- 01 Ağustos 2017 tarihi itibariyle görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde 2 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak, (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak, askerlik, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)
b- Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
Şartlarını birlikte taşımak gerekmektedir.
2. Hizmet gereği atananların isteğe bağlı olarak atanma talebinde bulunabilmeleri için;
a- 01 Ağustos 2017 tarihi itibariyle atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapmış olmak, (önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına atanmak isteyenlerde sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlanması gerekmektedir.)
b- Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adli ve idari soruşturması veya ceza davası bulunmamak,
c- Son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
Şartlarını birlikte taşımak gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumu müdürlükleri ile denetimli serbestlik müdürlükleri personeline tebliğini rica ederim.


Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER

1) EK-1 (Bölge ve Kısımları Gösterir Tablo),
2) EK-2 (KurumTiplerinin Puanlarını Gösterir Tablo),
3) EK-3A (Kurumların Bulundukları Bölge ve Kısımları Gösterir Tablolar),
4) EK-3B (Kurumların Bulundukları Bölge ve Kısımları Gösterir Tablolar),
5) EK-4 (Tercih Usul ve Esasları).