İnfaz Korma Memurları, ülkemizin diğer güvenlik birimleri gibi riskli bir görevi icra etmektedir. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Hizmetlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'e göre tutuklu ve hükümlülerin asayişini, eğitimini, disiplinini ve kişisel gelişimini sağlamakla görevli olan personel infaz koruma memurlarıdır.

Hükümlü ve tutuklularla yakından ilgilenen, sadece mesleklerini değil mesleklerinin yanında diğer birçok görevi de ifa eden infaz koruma memurları, acil ve olağanüstü durumlarda nöbet sistemi dahilinde çözüm üretmeye çalışmakta kurum bünyesindeki tüm sorunlara gerekli müdahaleyi gerçekleştirmektedir.

Güvenlik işi icra etmelerine rağmen infaz koruma memurları, ülkemizin diğer güvenlik birimleriyle aynı özlük haklarına sahip değillerdir.

İnfaz ve Koruma Memurlarının ücret ve özlük hakları ceza ve tutukevlerinde görev yapan diğer memurlardan oldukça geridedir. Bu aksaklığı düzeltmek hem zor koşullarda fedakarca görev yapan infaz ve koruma memurlarının hakkını teslim etmek hem de kurumlarda çalışma barışını sağlamak anlamına gelecektir.

Kanun teklifi ile infaz ve koruma memurlarının ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması amaçlanmaktadır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/71965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli (I) Sayılı ''Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler'' cetvelinin ''1-Genel İdare ve Hizmetler Sınıfı'' bölümünün (g) bendine ''helal akreditasyon uzmanları'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''Ceza İnfaz ve Koruma Memurları'' ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.