Çekmeköy Belediyesi bünyesine 15 zabıta memuru dahil edecek. Başvurular 7 Aralık 2018 tarihinde sona erecek. KPSS puanlarına göre sıralandıktan sonra her bir derece boş kadronun 5 katı kadar sayıda zabıta adayı sözlü sınava çağrılacak. Çekmeköy Belediyesine başvuran zabıta adaylarından sözlü sınava girmeye hak kazananlar 11 Aralık 2018 tarihinde belediyenin resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Zabıta memuru alımı yapılacağı Çekmeköy Belediyesi tarafından ilan edilmişti. Zabıta kadrosu için başvurular 3 Aralık 2018 itibariyle kabul edilmeye başlandı. Zabıta adaylarının, istenilen belgelerle birlikte, 7 Aralık 2018 tarihine kadar Çekmeköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurular sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 11 Aralık'ta belediyenin internet adresinde (www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir.

Çekmeköy Belediyesi zabıta memuru alımı yapacağını ilan etmesiyle beraber zabıta memuru adayları başvuru şartlarını ve detaylarını araştırmaya başladı. Zabıta Memuru kadroları için başvuruda bulunabilmek için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekiyor.

Belediye tarafından yayınlanan ilanla başvuruları 3-7 Aralık 2018 tarihleri arasında kabul edilecek olan 15 zabıta memuru istihdam edileceği açıklanmıştı. Zabıta memuru alımı için gerekli başvuru şartları ve başvuru şekli haber detayımızda sizlere aktarılmaktadır.

Belediyeye alımı gerçekleştirilecek olan 15 zabıta memuru personeli için başvuruda bulunmak isteyen adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olan adaylar, Çekmeköy belediyesi zabıta memuru iş başvurusu için 3-7 Aralık 2018 tarihleri arasında müracaat edebilirler.

Çekmeköy Belediyesi zabıta alımı başvuruları için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmama şartı aranıyor. Başvuruda bulunmak için KPSS93 puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekiyor. 

Personel alımları için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalıştırılmak üzere, 10 önlisans ve 5 ortaöğretim mezunu olmak üzere istihdamı sağlanacak kadrolu zabıta memuru başvuruları için müracaat tarihleri 3-7 Aralık 2018. 

Alınacak zabıta memurlarından 5 kişilik kadro Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi, Harita, Harita Kadastro/Harita ve Kadastro, Harita Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak şartı ile alınacak. 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Çekmeköy Belediyesinin boş Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Genel Şartları:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları:

1. İlan edilen Zabıta Memuru kadroları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Y önetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

3. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan veyawww.cekmekoy.bel.tradresi üzerinden temin edilebilecektir.)

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

ç) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, (Kurumumuzdan temin edilebilecektir.)

f) 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 
g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

İbraz etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (sadece iş günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Çekmeköy Belediyesi Hizmet Binası Merkez Mh. Piri Reis Cd. No:5 Çekmeköy /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında bulunan işyeri hekimi odasında yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, Belediyemiz tarafından, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday (belirtilen her bir derece için 25 olmak üzere toplamda 75 kişi) sözlü sınava çağılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 11.12.2018 tarihinde Belediyemizin internet adresinde (www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.