Kamuajans.com - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Mayıs 2017 Tarihli ve 30075 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Maliye Bakanlığından memur vergi dilimi hakkında açıklama! Gelir vergisi dilimleri artırılacak Maliye Bakanlığından memur vergi dilimi hakkında açıklama! Gelir vergisi dilimleri artırılacak
Resmî Gazete

24 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Sayı : 30075

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (j) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, kimyager, fizikçi, istatistikçi, tabip, biyolog, psikolog, çözümleyici, programcı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, muhasebeci, tekniker, koruma ve güvenlik şefi, şef, sayman unvanlarında veya en az lisans düzeyinde mesleki veya teknik öğrenimle ihraz edilen unvanlara ilişkin bu fıkrada sayılmayan diğer kadrolarda en az iki yıl bulunmuş olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru, ayniyat memuru, veznedar, santral memuru, teknisyen, odyolog, laborant, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, hemşire, kütüphaneci, mutemet veya şoför unvanlarında en az iki yıl görev yapmış olmak ve dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az beş yıl, iki yıllık yüksekokul mezunlarının en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef veya daha üst düzeyde unvanlı kadrolarda en az bir yıl görev yapmış olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Bir yılı programcı unvanında olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

d) Sayman, Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bakanlık teşkilatında memur, anbar memuru, santral memuru, ayniyat memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, mutemet veya şoför unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,

e) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar eğitimi aldığına dair sertifikaya sahip olmak veya öğrenim süresi içerisinde bilgisayar dersi aldığını belgelemek ya da Bakanlık tarafından verilen bilgisayar eğitimini almış olmak,

f) Memur, anbar memuru, santral memuru, ayniyat memuru, veznedar, mutemet kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, hizmetli olarak çalışıyor olmak,

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, hizmetli olarak çalışıyor olmak,

4) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
şartları aranır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “unvan değişikliği sınavında” ibaresi “yazılı ve sözlü sınavda” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (a) bendine “kütüphaneci”  ibaresinden sonra gelmek üzere “, grafiker, mimar, diyetisyen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle Bakanlık internet sitesinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde, PDB’ye yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtirazlar PDB tarafından beş iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı; şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasında yer alan “Şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Görevde yükselme yazılı sınavında yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “itirazların sınav kurulunca değerlendirildiği son günü müteakip” ibaresi, “başarı sıralamasının kesinleşmesini müteakip” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve PDB tarafından beş işgünü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fırkasında yer alan “değerlendirilir” ibaresi, “karara bağlanır” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna “İtiraz edilmeyen veya itiraz edilip karara bağlanan başarı sıralaması, ilan edilmesiyle birlikte kesinleşir.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/3/2014

28941

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/11/2014

29183