Amirinden izin almadığı halde diğer işçilere sanki izinliymiş gibi hareket edip, İş Kanununun 25. Maddesine aykırı davranışlarla işverenin güvenini sarstığını değerlendirilerek işverenin geçerli feshini haklı bulmuştur. İşçinin söz konusu kararı temyizi üzerine Yargıtayca, yerel mahkeme kararı bozulmuştur. Şöyle ki;

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 02/03/2015 tarihli, 2015/547 esas, 2015/8538 karar sayılı kararında,

'…dosya içerisinde yer alan tutanaklar ve tanık beyanları uyarınca davacının 20/09/2013 tarihinde 12.30-22.30 vardiyasında çalışması gerekirken aynı gün 07.00-17.00 vardiyasına geldiği, bu sebeple davacının devamsızlığının olmadığı, sonuçta davacının o gün mesaiye geldiği ve çalıştığı, davalı tanıklarının da davacının ehliyet kursuna gittiğini beyan ettiği bu şekilde davacı işçinin işyerinde olumsuzluklara yol açtığının kanıtlanamadığı ve feshin haklı ya da geçerli nedene dayanmadığının anlaşıldığı…'değerlendirilerek yerel mahkeme kararı bozulmuştur.

Özetle, Yüksek Mahkeme işçinin farklı vardiyaya giderek çalışmasını devamsızlık olarak kabul etmemiş, sebebe binaen gelemese dahi farklı vardiya da gelmesini mesaiye gelme saymış ve bu durumunda işyerinde herhangi bir olumsuzluğa da yol açmadığını değerlendirmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, ispat yükü işverendedir.İşveren tarafından işyerinde bir olumsuzluğa yol açtığı iddia ediliyorsa işverenin bu iddiasını somut olarak kanıtlaması gerekir.

Kaynak : SGK Rehberi