Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/52) 30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

30 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31350

TEBLİĞ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4518) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4518)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/52)

MADDE 1 – 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (şş) bendinde yer alan "2018" ibaresi "2019" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.