Kamuajans.com - Yıllık izinlerin birleştirilmesi veya yıllık izinlerin sonraki yıla devredilmesi olarak da bilinen düzenlemeye göre, memura birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilmektedir.

Yıllık izin

1982 Anayasası, ücretli yıllık izin haklarının ve şartlarının kanunla düzenleneceğine hükmetmiş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurların izin haklarını düzenlenmiştir.

Kanunda yer alan düzenlemeye göre;

-Hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanların 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanların ise 30 gün yıllık izin hakkı vardır.

-Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre parça parça kullanılabilir.

-Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada kullanılabilir.

-İçinde bulunulan yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yılların kullanılmayan izin süreleri düşer.

Yıllık izinlerin birleştirilerek kullanılması

Devlet memurlarına, birbirini izleyen iki yılın izni bir arada da kullandırılabilir.

En çok iki yıla ait izin hakkı birleştirilerek kullanılabildiğinden; içinde bulunulan takvim yılı ve bir önceki yıla ait izinlerle birleşebileceği gibi, içinde bulunulan takvim yılına ait izinler de bir sonraki takvim yılının izin süreleriyle birleşebilir.

Bu çerçevede;

-Yıllık izinlerin birleştirilmesi için memurun bu yönde bir talepte bulunmasına gerek yoktur.

-Bir önceki takvim yılına ait yıllık izin hakkının kullanılmayan kısmı, içinde bulunulan takvim yılına ait izin süreleriyle kendiliğinden birleşir.

-Yıllık izinleri birleşmiş olan memur izin kullanmak istediğinde, kullanacağı izinler ilk olarak önceki yıldan aktarılmış olan sürelerden düşülür.

-Yıllık izinleri birleşmiş olan memur, içinde bulunulan takvim yılı sonuna gelindiğinde hala önceki yıldan devretmiş olup kullanılmayan izin süreleri varsa, bu izinleri bir sonraki yılda kullanamaz.

-Memur, içinde bulunulan takvim yılına ait izin sürelerinin tamamını ya da bir kısmını, sadece o takvim yılı içinde veya izleyen takvim yılı içinde kullanabilir.

-Önceki yıldan aktarılan yıllık izin süreleri, içinde bulunulan yılda amirin uygun göreceği zamanlarda parça parça veya tek seferde kullanılabilir.

-Bir sonraki yıla aktarılan ve o yıl içinde de kullanılmadığı için düşen izin (yanan izin) hakkı karşılığında memura herhangi bir ücret ödenmez.  

memurunyeri.com