Resmî Gazete

7 Eylül 2021 SALI

Sayı : 31591

İLKE KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulundan:

BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HAKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI 

MADDE 1- 26/06/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 05/04/2017 tarihli ve 675/2 sayılı ''Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı''nın 4'üncü maddesine (f) bendi olarak, ''Hedef Süre; Soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanmasında gözetilen, ilgilileri için hak doğurmayan, yargısal süreçleri iyileştirmeyi amaçlayan ve ''Soruşturma Kovuşturma ve Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'' hükümlerine göre belirlenen süreleri,'' cümlesi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı İlke Kararının 7'nci maddesine (k) bendi olarak; ''Hedef sürelere uyum, yargılamanın sürümcemede bırakılması, bilirkişi görevlendirme sürecinde ilgili mevzuatta aranan şartlara gösterdiklari hassasiyet, verdikleri kararların isabet oranları, yeterli hukuki gerekçeyi ihtiva edip etmediği gibi konularda kanun yolu mercileri ile müfettişler tarafından yapılan tespitler.'' cümlesi eklenmiştir.

İLKE KARARLARI