Kamuajans.com – Ilgide (a)'da kayıtlı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik ilave Tedbirler ile ilgili olarak idari izin işlemlerinin yürütülme esasları ilgi (b) sayılı yazımızda;

Il ve Ilçe Müdürleri, Birim Başkanları, Müdür ve Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Şefler idari izin kapsamından hariç tutularak Valilik ve ilçelerimizde Kaymakamlıklarca onaylanacak listeler esas alınarak yürütüleceği,

Kurumlarda görevli engelli personelden hangilerinin esnek çalışmaya tabi tutulup hangilerinin idari izinli olacağına dair Makam Oluru Kurum amirlerinin teklif ve değerlendirmeleri doğrultusunda Illerde Valilik Makamınca, ilçelerde Kaymakamlık Makamınca onaylanacağı,

Onay listelerinin idari izinli olanlar dışında kalan personel esas alınarak 1 (bir) er gün ara ile idari izinli sayılacağı bildirilmişti.

Ancak; 02/10/2020 tarihi itibarıyla personellerin hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan esnek çalışma uygulanan personelin görevine dönmesi ve esnek çalışmanın iptal edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Muammer EROL