BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 85

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Dördüncü Bölümünün başlığı "Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Çevre ve Şehircilik" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği" şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan "Çevrenin korunması, iyileştirilmesi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", çölleşme ve erozyonla mücadele" ibaresi eklenmiş, (e) bendinde yer alan "Denizcilik ve Haberleşme" ibaresi "ve Altyapı" şeklinde değiştirilmiş, (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"p) Toprağın korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla; çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapmak, yaptırmak, bu plan ve projeleri uygulamak,

r) Çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama yapmak, politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

s) Çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında; ağaçlandırma ve ormanla ilgili görevleri yürüten kuramlarla koordinasyon sağlanarak gerekli hallerde orman sınırları dışında özel ağaçlandırma dahil her tür çalışmayı yapmak/yaptırmak, bu maksatla dış mekanlarda kullanılan ağaç veya bitki türlerinin üretimine yönelik fidanlık kurmak/kurdurmak ve bu amaçlar doğrultusunda yatırım yapacak olan gerçek veya tüzel kişileri desteklemek,"

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Çevre ve Şehircilik" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"h) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü,"

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Atom Enerjisi" ibaresi "Eneği, Nükleer ve Maden Araştırma" şeklinde değiştirilmiş ve (m) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 108 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

MADDE 108/A- (1) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Toprağın korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla; havza bütünlüğü esas alınarak çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapmak, yaptırmak, bu plan ve projelerin gerektirdiği etüt ve proje işlerini yürütmek, projeleri uygulamak, uygulanmasını izlemek, kurumlara proje desteği sağlamak, bu iş ve işlemlerle ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak,

b) Çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama yapmak, politika ve stratejiler belirlemek,

c) Çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında; ağaçlandırma ve ormanla ilgili görevleri yürüten kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli hallerde orman sınırlan dışında özel ağaçlandırma dahil her tür çalışmayı yapmak/yaptırmak, bu maksatla dış mekanlarda kullanılan ağaç veya bitki türlerinin üretimine yönelik fidanlık kurmak/kurdurmak ve bu amaçlar doğrultusunda yatırım yapacak olan gerçek veya tüzel kişileri desteklemek,

ç) Üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşlarıyla birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, izleme ve değerlendirme sistemleri kurmak, eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,

d) Görev alanına giren konularda etüt, araştırma, İş tanımı, analiz ve birim fiyat tespiti yapmak, yaptırmak, onaylamak, uygulama esaslanm tespit etmek,

e) Çölleşme ve erozyonla mücadele ile iklim ve çevre amaçlı kullanıma uygun uydu gönderimi veya uydu verilerinin teminine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f) Görev alanına giren konularda ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile kararların ulusal düzeyde uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Dördüncü Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Atıflar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevzuatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan atıflar Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanına yapılan atıflar ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanına yapılmış sayılır.

(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan atamalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yapılmış sayılır."

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 174 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "Hava Yönetimi" ibaresi "Uyum" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "çölleşme ve erozyonla mücadele," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 412 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (ö) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"j) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,"

MADDE 11- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "çevre, kuraklık, çölleşme, diğer" ibaresi "çevre kirliliği, kuraklık, çölleşme ve benzeri sebeplerden kaynaklanan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 419 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 420 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Çevre ve Şehircilik" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 423/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

MADDE 423/B- (1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın hedef ve politikaları doğrultusunda iş modelleri ve yürütülen iş süreçlerine uygun olarak bilişim hedeflerini belirleyerek tasarlamak ve yayımlamak, iş planlarını, mali planlan ve kaynak planlannı hazırlamak, bu hususlarda gerekli bilişim standartlarını tespit etmek,

b) Bilişim çözümlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Bakanlıkça belirlenen eylem planlarında yer alan bilgi teknolojileri ile ilgili stratejilerin Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar nezdinde koordine ederek uygulanmasını sağlamak ve mevzuat oluşturma çalışmalarına katılmak,

c) Bakanlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak, ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışını, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek,

ç) Bakanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve siber güvenliği sağlamak, güvenlik politikaları geliştirmek, güvenlik katmanları oluşturmak,

d) Bilişim çözümlerinin gerektirdiği lojistik, idari ve teknik desteği sağlamak,

e) Bakanlığın internet sayfalan, elektronik imza ve elektronik belge uygulamalan ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

f) Bakanlık mekansal veri altyapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve işlenmesi İle Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü verinin iletilmesi ve temin edilmesi konularında çalışmalar yürütmek,

g) Bakanlık konulanna ait bilgi sistemleri ve teknolojileri, yapay zeka, büyük veri alanlannda uluslararası gelişmeleri izlemek, ülke uygulamalannı ve tecrübelerini paylaşmak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, edinilen tecrübeleri gerekli uygulamalara yansıtmak,

ğ) Bakan tarafindan verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 15-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 430 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onbeşinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Atıflar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevzuatta Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve yöneticisine yapılan atıflar Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ve yöneticisine yapılmış sayılır."

MADDE 17- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ı) bentlerinde yer alan "Çevre ve Şehircilik" ibareleri "Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Onüçüncü Bölümünün başlığı "Göç İdaresi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 158 inci maddesinde yer alan "Genel Müdürlüğünün" ibaresi "Başkanlığının" şeklinde ve "Genel Müdürlüğü" ibaresi "Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 158 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Tanımlar

MADDE 158/A- (1) Bu Bölümde geçen;

a) Bakan: İçişleri Bakanım,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Başkan: Göç İdaresi Başkanın!,

ç) Başkanlık: Göç İdaresi Başkanlığını, ifade eder.

Teşkilat

MADDE 158/B- (1) Başkanlık; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur."

MADDE 21- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 159 uncu maddesinde yer alan "Genel Müdürlüğün" ibareleri "Başkanlığın" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"b) Göç Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek."

MADDE 22- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 mcı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başkan

MADDE 160- (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup Bakana karşı sorumludur.

(2) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Başkanlığı mevzuat hükümlerine, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalara uygun olarak yönetmek.

b) Başkanlığın görev alanına giren hususlarda gerekli mevzuat çalışmalarını yürütmek, belirlenen strateji, amaç ve performans ölçütleri doğrultusunda Başkanlığı yönetmek.

c) Başkanlığın faaliyet ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.

ç) Başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji belirleme çalışmalarını yürütmek, bu amaçla uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılmasını sağlamak.

d) Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

(3) Başkanlığın yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere, iki başkan yardımcısı atanabilir. Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur."

MADDE 23- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 161 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 161- (1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Yabancılar Genel Müdürlüğü.

b) Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü.

c) Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü.

ç) Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü.

d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

e) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.

f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

g) Hukuk Müşavirliği.

ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

h) Özel Kalem Müdürlüğü.

(2) Başkanlığın hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Yabancılar Genel Müdürlüğü:

1) Düzenli göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

2) 5543 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yürütmek.

3) Türkiye'de bulunan vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

4) İlgili mevzuat kapsammda yabancıların sınır kapılarındaki iş ve işlemlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

5) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü:

1) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

2) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

3) Menşe ülkelerle ilgili bilgileri toplamak ve güncellemek.

4) Kabul ve barınma merkezleri ile geçici barınma merkezleri işletmek veya işlettirmek.

5) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin projeleri yürütmek.

7) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

8) İnsan ticareti mağdurları sığınma evleri ile bu kapsamda ihtiyaç duyulabilecek diğer merkezleri işletmek veya işlettirmek.

9) İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek.

10) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü:

1) Düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

2) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek.

3) Türkiye'nin taraf olduğu geri kabul anlaşmalarına ilişkin hükümleri yürütmek.

4) Geri gönderme merkezlerini işletmek veya işlettirmek.

5) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü:

1) Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

2) Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

3) Yabancılara yönelik uyum faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği yapmak.

4) Yabancılara yönelik iletişim merkezinin işletilmesi, koordinasyonu ve denetimini sağlamak.

5) Kurumsal iletişim çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

6) Göç alanında belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.

7) Göç Kurulunun sekretarya hizmetlerini Başkanlık adına yürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek.

8) Göç alanına ilişkin projeleri yürütmek, izlemek ve koordine etmek.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek.

10) Göç alanına ilişkin inceleme, araştırma ve etki analizleri yapmak, yaptırmak ve değerlendirmek.

11) Yıllık göç raporunu hazırlamak ve yayımlamak.

12) Göç alanına ilişkin ulusal ve uluslararası istatistiklerin derlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi çalışmalarını yürütmek.

13) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü:

1) Başkanlığın görev alanıyla ilgili bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve işlettirmek.

2) 6458 sayılı Kanun ve bu Bölüm kapsamındaki kişisel verilerin alınması, korunması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin altyapı iş ve işlemlerini yürütmek.

3) Başkanlık birimleri arasında haberleşmeyi yürütmek, elektronik evrakın kayıt, tasnif ve dağıtımım sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek.

4) Taşıyıcılardan ülkemize giriş-çıkış yapan ve ülkemiz sınırları içerisinde seyahat eden yolculara ve mürettebata ilişkin uluslararası düzeyde standartlan belirlenmiş olan yolcu verilerinin alınması, korunması, saklanması ve kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

5) Başkanlığın bilgi güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek ve gerekli tedbirleri almak.

6) İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli bilişim entegrasyonuna ve veri paylaşımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

7) Başkanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

8) Başkanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

9) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

10) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve sata alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

11) Başkanlığın taşımr ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

12) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

13) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

14) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

15) Kabul ve barınma merkezleri, geri gönderme merkezleri, insan ticareti mağdurları sığınma evleri ve ihtiyaç duyulan diğer merkezlerin temin, yapım, onarım ve tefrişat işlemlerini gerçekleştirmek.

16) Başkanlığın görev alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak.

17) Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

18) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı:

1) Başkanlık teşkilatı ile 6458 sayılı Kanun çerçevesindeki yetkili aracı kurumların her türlü işlem ve faaliyetlerine ilişkin denetim, inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak.

2) Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında istihdam edilen personelin iddia edilen usulsüzlük ve disiplinsizlikleri ile ilgili olarak araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak.

3) Denetime ilişkin standartları belirlemek ve geliştirmek, rehberler hazırlamak.

4) Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının işlem ve faaliyetlerinin hukuka uygun yürütülmesine, verimlilik, etkililik ve tutumluluğun sağlanmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek, yürütülen eğitim ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlamak, personelin yıllık genel hizmet içi eğitim programlarına ve bunların uygulanmasına ilişkin olarak görüş bildirmek.

5) Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, kalkınma planı, stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak incelemeler yapmak ve uygulamada görülen aksaklıklar hakkında öneriler sunmak.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı:

1) Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda diğer ülkeler ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini yürütmek, gerekli bağlantıyı ve koordinasyonu sağlamak, yeni işbirliği alanlarına yönelik çalışmalar yapmak.

2) Başkanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.

3) Başkanlık personelinin yurtdışmda geçici görevlendirilmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

4) Başkanlığın görev alanıyla ilgili ülkeye gelen yabancı heyet ve yetkililerin ziyaretlerini programlamak, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili çalışma yapmak, koordinasyonu sağlamak.

5) Başkanlığın görev alanına giren konularda yabancı ülkelerde gerçekleşen faaliyet ve gelişmeleri İzlemek.

6) Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerde göç konularında görev yapan yetkililerle temasları yürütmek.

7) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

g) Hukuk Müşavirliği:

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

2) Gerekli görülmesi halinde insan ticareti mağduru hakkında açılacak ya da açılan her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılmak.

3) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:

1) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

2) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

h) Özel Kalem Müdürlüğü:

1) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek.

2) Başkanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

3) Başkanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek.

4) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 24- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 162 nci maddesinde yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Başkanlık" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 163 üncü maddesinde yer alan "Genel Müdürlük" ibareleri "Başkanlık" şeklinde, "Genel Müdürlüğün" ibareleri "Başkanlığın" şeklinde, "Genel Müdürlüğe" ibaresi "Başkanlığa" şeklinde ve "Genel Müdürlükçe" ibareleri "Başkanlıkça" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 164 üncü maddesinde yer alan "Genel Müdürlük" ibareleri "Başkanlık" şeklinde ve "Genel Müdürün" ibaresi "Başkanın" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 164 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu

MADDE 164/A- (1) İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu, ilgili İçişleri Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanır.

(2) Kurul insan ticareti suçunu önleme ve bu suçla etkin mücadeleye ilişkin stratejilerin oluşturulması konusunda kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

(3) Kurulun kararlan, kamu kurum ve kuruluşlannca öncelikle değerlendirilir.

(4) Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Göç Araştırmaları Merkezi

MADDE 164/B- (1) Göç alanında bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek, bu gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarını incelemek ve bunlara ilişkin raporlama ve yayın faaliyetlerini yürütmek; göç uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak üzere Göç Araştırmalan Merkezi kurulmuştur.

(2) Göç Araştırmaları Merkezi, göç alanına ilişkin faaliyetler yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşlan, üniversiteler ve üniversitelerde bulunan göç araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.

(3) Göç Araştırmaları Merkezinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İl ve ilçe göç koordinasyon kurulları

MADDE 164/C- (1) Gerekli görülen il ve ilçelerde, il ve ilçe göç koordinasyon kurulları oluşturulabilir. Koordinasyon kurullarının çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 28- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 165 inci maddesinde yer alan "Genel Müdürlüğün" ibaresi "Başkanlığın" şeklinde ve "Genel Müdürlükte" ibaresi "Başkanlıkta" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı maddesinde yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Başkanlık" şeklinde, "Genel Müdürlükte" ibaresi "Başkanlıkta" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(2) Başkanlıkta 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre denetçi ve denetçi yardımcısı istihdam edilir. Bunlar mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcılarına denktir.

(3) Başkan, Başkan Yardımcıları ile Rehberlik ve Denetim Başkanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca sırasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Güvenlik

Kurumu Başkan Yardımcıları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanma denktir."

MADDE 30- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 167 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 167- (1) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, görev alanına giren hizmetleri yürütmek üzere çalışma grupları oluşturulabilir. Gerekli görülmesi halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çalışma gruplarına dahil edilebilir."

MADDE 31- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Onüçüncü Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Göç İdaresi Başkanlığında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Yabancılar Dairesi Başkam, Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı, İnsan Ticareti Mağdurlarım Koruma Dairesi Başkam, Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanı, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı, Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkam, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(2) Mevzuatta Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Göç İdaresi Başkanlığına, Göç İdaresi Genel Müdürüne yapılan atıflar ise Göç İdaresi Başkanma yapılmış sayılır."

MADDE 32- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 211 inci, 220 nci, 242 nci, 332 nci, 472 nci, 473 üncü, 478 inci, 479 uncu, 513 üncü, 553 üncü, 555 inci, 634 üncü, 656 nci ve 798 inci maddelerinde yer alan "Çevre ve Şehircilik" ibareleri "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 261 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Tarım ve Orman" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 270/A maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "iklim ve iklim değişikliğini" ibaresi "Türkiye iklimini" şeklinde ve (d) bendinde yer alan "yapmak veya yaptırmak, iklim değişikliği" ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 792 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Bölüm eklenmiş ve sonraki bölüm numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ELLİBEŞİNCİ BÖLÜM İklim Değişikliği Başkanlığı

Amaç

MADDE 792/A- (1) Bu Bölümün amacı; küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve yeşil kalkınmaya yönelik plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmaları yapmak, gerekli müzakereleri gerçekleştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak üzere kurulan İklim Değişikliği Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 792/B- (1) Bu Bölümün uygulanmasında;

a) Azaltım: Sera gazı emisyonlarını azaltarak ya da sera gazı emisyonlarının veya bileşenlerinin emilimini güçlendirerek iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele etmeyi,

b) Bakan: Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanını,

c) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığını,

ç) Başkan: İklim Değişikliği Başkamın,

d) Başkanlık: İklim Değişikliği Başkanlığını,

e) iklim değişikliği: Karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişikliği,

f) Koordinasyon Kurulu: iklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulunu,

g) Sera gazı: Sera etkisini destekleyen, atmosferde bulunan, en çok ısı enerjisi tutma özelliğine sahip olan ve yerkürenin insan ve diğer canlılar açısından yaşanabilir bir ortalama yüzey sıcaklığına sahip olmasını sağlayan bileşikleri,

ğ) Sera gazı emisyonu: Kızılötesi radyasyonu emen ve yeniden salan, hem tabii hem de beşeri kaynaklı olabilen karbondioksit, metan, diazotoksit, hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar, sülfür hekzaflorid ile Bakanlık tarafından belirlenecek diğer sera gazları ve gaz benzeri atmosfer bileşenlerini,

h) Uyum: Mevcut veya beklenen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemeye veya muhtemel zararları en aza indirmeye ya da ortaya çıkabilecek fırsatlardan yararlanmaya yönelik süreci,

ı) Yeşil kalkınma: Sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile birlikte doğal kaynakların verimli kullanımı ile düşük karbon emisyonunu hedefleyen, çevresel sürdürülebilirliği ve iklim sürdürülebilirliğini odağına alan kalkınma ve gelişmeyi,

ifade eder.

Kuruluş

MADDE 792/C- (1) Bu Bölümde belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığına bağh ve merkezi Ankara'da bulunan iklim Değişikliği Başkanlığı kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 792/Ç- (1) Başkanlık, merkez teşkilatından meydana gelir.

(2) Başkanlığın hizmet birimleri ile bunların çalışma usul ve esasları, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen faaliyet alanı ile görev ve yetkilere uygun olarak Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Başkanlığın görevleri

MADDE 792/D- (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

b) İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol etmek ve raporlamak, sera gazı emisyonlarının azaltımı konusunda sektörel politika belirleme çalışmalarını gerçekleştirmek ve gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak.

c) İklim değişikliği ile ilgili uluslararası müzakere süreçlerini takip etmek.

ç) Uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında ülkemizin yerine getirmekle yükümlü olduğu raporları hazırlamak veya hazırlatmak.

d) Net sıfır emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi ilkesi doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil kalkınma politikalarının belirlenmesi, strateji ve eylem planlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları yaparak Koordinasyon Kuruluna sunmak.

e) Ulusal, yerel ve sektörel iklim değişikliğine uyum ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu alanda eylem planlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

f) İklim değişikliği etkilerinin belirlenmesine yönelik modelleme ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapmak, risk haritaları hazırlamak veya hazırlatmak.

g) Tesis, faaliyet veya sektör seviyesinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, gerekli denetim ve yaptırımları uygulamak.

ğ) Emisyon Ticaret Sistemi başta olmak üzere piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik çalışmalar yapmak, usul ve esasları belirlemek, gerekli denetim ve yaptırımları uygulamak.

h) Emisyon Ticaret Sistemi ile sera gazı izleme raporlama ve doğrulama sistemi ve diğer karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin yönetimini sağlamak.

ı) iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma için gerekli ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarını araştırmak, ilgili paydaşların yararlanması ve kapasite geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, teşvik mekanizmaları ve hibe programları geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

i) İklim değişikliği konusunda teknolojileri ve yenilikçi çözümleri araştırmak ve bu kapsamda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, kavramsal çalışmaları yürütmek, kılavuzlar ve rehber dokümanlar hazırlamak.

j) İklim platformu ve ilişkili çevrimiçi izleme ve değerlendirme sistemleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ulusal koordinasyonunu, izleme ve raporlamasını gerçekleştirmek.

k) Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatmın uyumuna yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek ve izlemek.

1) iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası projeleri hazırlamak ve uygulamak.

m) İklim değişikliği alanında kamuoyunun bilinçlendirmesine yönelik eğitim, kapasite ve farkındalık geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan

MADDE 792/E- (1) Başkan Başkanlığın en üst amiridir.

(2) Başkan bu Bölümde belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Başkan yardımcıları

MADDE 792/F- (1) Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak, Başkan tarafından verilen görevleri yapmak ve gerektiğinde Başkana vekalet etmek üzere iki Başkan Yardımcısı atanabilir.

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu

MADDE 792/G- (1) Koordinasyon Kurulu, iklim değişikliği ile ilgili plan, politika, strateji ve eylemleri belirlemek, izlemek ve değerlendirmekle görevlidir.

(2) Koordinasyon Kurulu; Bakanın başkanlığında, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi, Dışişleri Bakanlığı, Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcıları, Strateji ve Bütçe Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, İklim Değişikliği Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Çevre Ajansı Başkam, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Demeği Başkam, Müstakil Sanayici ve İşadamları Demeği Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olmak üzere yirmiiki üyeden oluşur. Koordinasyon Kumluna Bakanın katılım sağlayamadığı durumlarda İklim Değişikliği Başmüzakerecisi başkanlık eder.

(3) Koordinasyon Kumlunun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

(4) Koordinasyon Kumlu Başkanı, Koordinasyon Kumlu gündeminde görüşülecek konularla ilgili olarak diğer kurumlarm temsilcilerini toplantıya çağırabilir.

(5) Koordinasyon Kumlu, Bakanın çağnsı üzerine her yıl en az iki kez toplamr.

İklim Değişikliği Başmüzakerecisi

MADDE 792/Ğ- (1) Bakanlığın ilgili Bakan Yardımcısı, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası müzakere süreçlerinin yürütülmesinde İklim Değişikliği Başmüzakerecisi olarak görev yapar.

(2) Koordinasyon Kumlu tarafından belirlenen müzakere stratejilerinin

yürütülmesinden İklim Değişikliği Başmüzakerecisi sorumludur.

(3) İklim değişikliği ile ilgili uluslararası toplantı ve görüşmelerde, ilgili Bakanlık ile diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan Türk heyetine İklim Değişikliği Başmüzakerecisi başkanlık eder.

Personel istihdamı

MADDE 792/H- (1) Başkanlıkta 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisini haiz İklim Değişikliği Uzmanı ile İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. İklim Değişikliği Uzmanı ve İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici olarak personel görevlendirilebilir.

(3) Başkanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre yabancı sözleşmeli personel istihdam edilebilir.

(4) Başkan ve Başkan Yardımcıları, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca sırasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına denktir.

Çalışma gruplan

MADDE 792/1- (1) Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlan, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici çalışma grupları oluşturabilir.

Naklen atama

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ihdas edilen İklim Değişikliği Başkanlığına ait memur kadrolarına, 31/12/2022 tarihine kadar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine göre belirlenen atama sayısı sınırı aranmaksızın naklen atama yapılabilir."

MADDE 36- 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Çevre ve Şehircilik" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37- 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü, 8 inci ve 19 uncu maddelerinde yer alan "Çevre ve Şehircilik" ibareleri "Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin "ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI" bölümleri "ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI" olarak, "GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" bölümleri "GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 40- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANI", "GÖÇ İDARESİ BAŞKANI", "GÖÇ İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI" ile "GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANI" satırları, eki (II) sayılı Cetvele "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKAN YARDIMCILARI" satırı eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Tarım ve Orman Bakanlığının mülga Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün kullanımında olan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, demirbaş; bu Genel Müdürlüğe ait yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile veri tabanları ve hizmet sunucuları; bu Genel Müdürlüğün yürüttüğü hizmetlerden doğan borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilmiş sayılır.

b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Uyum Daire Başkanlığında görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi memurlar, kadrolarıyla birlikte İklim Değişikliği Başkanlığına devredilmiş, bu personele ilişkin kadrolar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve İklim Değişikliği Başkanlığı bölümüne eklenmiş sayılır. Bu fıkraya göre devredilen personelden çevre ve şehircilik uzmanı ile çevre ve şehircilik uzman yardımcılarının kadro unvanları, devredildikleri söz konusu Başkanlık için düzenlenen aynı nitelikteki durumlarına uygun kadronun unvanıyla değiştirilmiş sayılır.

c) Kadroları Tarım ve Orman Bakanlığında bulunanlardan anılan Bakanlığın mülga Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi memurlar, kadrolarıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilmiş, bu personele ilişkin kadrolar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Tarım ve Orman Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölümüne eklenmiş sayılır. Bu fıkraya göre devredilen personelden tarım ve orman uzmanı ile tarım ve orman uzman yardımcılarının kadro unvanları, devredildikleri söz konusu Bakanlık için düzenlenen aynı nitelikteki durumlarına uygun kadronun unvanıyla değiştirilmiş sayılır.

(2) Bu maddeye göre devredilen personelin önceki kuramlarında ve/veya kadrolarında geçirdikleri süreler yeni kuramlarında ve/veya kadrolarında geçirilmiş sayılır.

(3) Bu madde kapsamında unvanı veya görev yaptığı birim ya da bakanlığı değişenlerden mali hakları hususunda haklarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulananlar hakkında anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, soranları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

MADDE 41- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 42- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI