Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi. Ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Resmî Gazete

31 Ağustos 2021 SALI

Sayı : 31584

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4423

Ekli "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye İllerinde Yaşanan Orman Yangınları Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

ANTALYA, MUĞLA, ADANA, MERSİN VE OSMANİYE İLLERİNDE YAŞANAN ORMAN YANGINLARI NEDENİYLE ZARAR GÖREN TÜKETİCİLERİN ELEKTRİK TÜKETİMLERİNE İLİŞKİN TAHSİLATLARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar; Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yaşanan orman yangınlarının etkilerini azaltmak üzere, elektrik tüketimlerine yönelik tahsilatların ertelenmesine dair iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; orman yangınları dolayısıyla Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde afet ilanı öncesinde elektrik tüketim aboneliği bulunan tüketicilerin, 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ilgili bölgelerin görevli tedarik şirketlerinden düzenlemeye esas tarifeler üzerinden temin ettikleri elektrik enerjisine ilişkin tüketim tahsilatlarını kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin tüketimleri bu Kararın kapsamı dışındadır.

Uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 3- (1) Aşağıda belirtilen tüketicilerin 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemlerine ilişkin faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenir:

a) Konutu, işyeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir halde olan tüketicilerden, bu yerlere ilişkin mevcut elektrik aboneliğinin fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçeyi 1/10/2021 mesai bitimine kadar ilgili görevli tedarik şirketine sunanlar veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden ilgili görevli tedarik şirketine iletenler.

b) Konutu, işyeri ve tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan tüketicilerden, yangın sonrası yeni aboneliklerinin fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçeyi 1/10/2021 mesai bitimine kadar ilgili görevli tedarik şirketine sunanlar veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden ilgili görevli tedarik şirketine İletenler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki tüketicilerin;

a) İlgili kurumlarca düzenlenmiş "Hasar Durum Belgesi"ni,

b) Erteleme kapsamına dahil etmek istedikleri ticarethane, sanayi ve tarıma dayalı arazilerin sulanması amacı dışındaki tarımsal sulama aboneliklerine ilişkin işyerlerinin 28/7/2021 tarihinden sonra açıldığını gösterir "İşyeri Açma ve Çalışma Belgesi'ni erteleme talepleri ile birlikte ilgili şirkete ibraz etmesi zorunludur.

(3) Uygulamadan faydalanan tüketicilerin;

a) 28/7/2021 tarihi öncesinde de kendi adlarına veya ticari unvanlarına kayıtlı bir aboneliklerinin olması,

b) 28/7/2021 tarihi sonrasındaki abonelikleri ile bu tarih öncesindeki aboneliklerinin aynı abone grubunda bulunması,

c) 28/7/2021 tarihi sonrasındaki abonelikleri ile bu tarih öncesindeki aboneliklerinin aynı görevli tedarik şirketinin faaliyet bölgesinde bulunması zorunludur.

(4) Bir Hasar Durum Belgesi ile tek bir yeni abonelik için uygulamadan faydalanılır.

(5) Erteleme süresi, ertelemeye konu her bir fatura için ayrı ayrı uygulanır.

Finansman

MADDE 4- (1) Ertelemeden kaynaklı finansman ihtiyacına yönelik finansman maliyeti, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar 1/8/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.