Belediye ve bağlı kuruluşları, bazı unvanlarla sınırlı olmak üzere tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel de istihdam etmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamını, dördüncü fıkrası ise kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamını düzenlemiştir.

Mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla), veteriner ve avukat kadrosu bulunmayan belediyeler ile işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duymayan belediyeler, bu alanlardaki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı sözleşme ile personel çalıştırabiliyor.

Kısmi zamanlı personel istihdamında;

**Çalıştırılacak personel sayısı, yukarıda sayılan her unvan için en çok 1 kişi olabilmekte ve sözleşme süreleri takvim yılını aşamamaktadır.

**Personele ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların 1/1 seviyesinde bulunanlar için yapılması gereken bütün ödemeler toplamı net tutarının en çok yarısı kadar olabilmekte ve çalışılan süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararıyla belirlenmektedir.

**İlgili personelin başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olması durumunda, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri belediye tarafından yatırılmamaktadır.

**Aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamamaktadır.

**Sınav şartı bulunmamaktadır.

Öte yandan mimar, mühendis, veteriner ve avukat unvanlarına ilişkin hizmetler dışındaki hizmetlerden kadrolu personel istihdam edilemeyenlerde, (tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilebilen görevlerde) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre de kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabiliyor.

Tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamı

Belediyeler ile bağlı kuruluşlarında norm kadroya uygun olarak yıllık sözleşme ile uzman teknik personel istihdam edilebilmektedir.

Bu kapsamda çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında; avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici, programcı, mütercim, tabip, uzman tabip, diş tabibi ebe, hemşire, laborant, veteriner, teknisyen, tekniker, fizikçi, kimyager, istatistikçi, jeolog, arkeolog, hidrolog, jeofizikçi, jeomorfolog, matematikçi, restoratör, grafiker, teknik ressam, kaptan, pilot, ölçü ayar memuru, çocuk eğitimcisi, eğitmen, kameraman, topograf, sosyolog, hidrobiyolog, sağlık memuru, eczacı, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, biyolog, bakteriyolog, çocuk gelişimcisi, antropolog, kütüphaneci, ekonomist gibi uzmanlık ve teknik bilgi isteyen pozisyonlarda yıllık sözleşme ile personel istihdam edilebiliyor.

Tam zamanlı personel istihdamında;

**Personelin, yürüteceği hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşıması gerekiyor.

**Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamıyor.

**Personele ödenecek aylık net ücretin miktarı, aynı unvanlı kadroların 1/1 seviyesinde bulunanlar için yapılması gereken bütün ödemeler toplamı net tutarının en çok %25 fazlası kadar olabilmekte ve belediye meclisi kararıyla belirlenmektedir. 1 inci derece kadro ihdas edilemeyen unvanlarda sözleşmeli olarak istihdam edilecekler için ise, o kadro unvanında ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınıyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları ile ek ödeme tutarlarını belirlemekte ve ilgili belediye meclisi kararıyla da bu tavanı aşmamak üzere ücret belirlemesine gidilmektedir.

**Personel unvanlarına ilgili bakanlık tarafından sınırlama getirilebilmekle birlikte, sözleşmeli personel alımı ilgili belediye tarafından tapılmaktadır.

**Personelin, 657 sayılı Kanunun 4/B sözleşmeli personel istihdamında aranan nitelikleri taşıması ve çalışacağı pozisyon için gerekli öğrenim şartını taşıması gerekiyor.

**Personel alımında KPSS ve sınav şartı bulunmamakla birlikle, bazı belediyeler sözlü/uygulamalı sınav yapılabilmektedir. Ayrıca, sınavsız personel alımında genellikle duyuru yapılmazken, sınav yapıldığı hallerde ise duyuru yapılması gerekmektedir.

memurunyeri.com