Kamuajans.com – CHP'li belediyelerin Koronavirüs sebebiyle yoksul ailelere ödenmek üzere düzenlediği kampanyalara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan engel geldi. Süleyman Soylu yapılan kampanyaların mevzuata aykırı olduğunu açıkladı.

Mevzuatımızda, kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçım gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere “gerçek kişiler, demekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin” yardım toplayabilecekleri 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda düzenlenmiştir.

Anılan Kanun ile; gerçek kişiler, kurumlar, demek ve vakıfların, açtıkları banka hesabı üzerinden kişilerin para yatırması veya bir makbuz karşılığında para toplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Bu kapsamda Kanunun 6’ncı maddesinde yardım toplayacak gerçek kişiler ve kurumlar yetkili makamdan izin alma zorunluluğu düzenlenmiş; 7’nci maddesinde ise yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınacağı ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna rağmen son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve demeklerin 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesaplan ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür.

Yasalarımızda yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklanna dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesaplan ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar.

Bu kapsamda olan kurum, demek ve vakıfların ivedilikle uyarılarak, bu kapsamdaki faaliyetlennin. uygulamalarının Yardım Toplama Kanununun hükümlerine uygun yürütmesinin sağlanması; ikaza rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili anılan Kanunun 6'ncı maddesinin “...İzm alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır." hükmü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda.
Bilgi edinilmesi ve gereğini arz ve rica ederim.