Kamuajans.com – Merhaba. Bir ilçe belediyesinde sözleşmeli memur olarak 5.5 senedir çalışmaktayım. Sözleşmeli olduğum için karşı kurumda açık pozisyon olması halinde geçiş yapabilir miyim ?

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi ekim ayında netleşecek Sözleşmelilere kadro düzenlemesi ekim ayında netleşecek
yi çalışmalar.

Cevap
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi:

"Madde 49 - Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.

Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde ayni ya da nakdi menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. "

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Esaslar:

"Ek Madde 3 -Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. "

Belediye sözleşmelilerinin boş pozisyonu olsa da başka kurumlara naklen geçiş yapamayacağını düşünüyoruz. Ancak ilk defa alım sınavlarına katılarak diğer pozisyonlara geçebilirsiniz.Kaynak : SGK Rehberi