Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2021/362) 15 Temmuz 2021 Tarihli ve 31542 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayınlandı.

Resmî Gazete

15 Temmuz 2021 PERŞEMBE

Sayı : 31542 (Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar: 2021/362

Bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarına ait;

1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdasına ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,

2- Ekli (2) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdasına ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Temmuz 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Memurun 5 aylık enflasyon farkı ne olacak? Memurun 5 aylık enflasyon farkı ne olacak?

YÖNETMELİK