Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, anestezi teknisyen ve teknikerlerinin yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda görevlendirildiklerini belirterek Sağlık Bakanlığına müdahale etmesi için çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep
Bazı hastanelerde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu’na aykırı olarak anestezi teknisyen ve teknikerlerinin Acil Servislerde ve Yoğum Bakımlarda görevlendirildiklerine dikkat çeken Taşkın, personel yetersizliği bahane edilerek yapılan bu görevlendirmelerin hukuka aykırı olduğunu ve acilen müdahale edilmesi gerektiğini belirterek “Konuyla ilgili olarak bu konuda sendikamıza şikâyetler geliyor. Bazı Hastane Baştabiplikleri, anestezi teknisyen ve teknikerlerinin ihtiyaca binaen hastanenin Acil Servis ve Yoğun Bakım Birimlerinde hasta tedavisi ve bakımı ile ilgili işlerde çalışmak üzere görevlendirildiklerine dair yazılı emirler veriyor.
 
1219 Sayılı TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN’un ek 13. Maddesinin( g ) fıkrasında anestezi teknisyen/teknikerlerinin meslek tanımı; “Anestezi teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve ön lisans seviyesindeki  anestezi programlarından mezun; anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tabibin sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda anestezi işlemlerinin güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekenleri yapan sağlık teknisyeni/teknikeridir.” şeklinde yapılmış, bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ile de iş ve görev tanımları belirlenmiştir. 

Yine 6283 Sayılı HEMŞİRELİK KANUNU’nun 4. maddesi – (Değişik: 25/4/2007-5634/3 md.) meslek tanımı şöyle yapılmıştır: “Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar. 
Hemşirelerin birinci fıkrada sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Yine kanuna dayanılarak çıkarılan Hemşirelik Yönetmeliği ve eki çizelgeler de hemşirenin görev tanımları açıkça belirlenmiştir. 

Bu nedenlerle her meslek mensubunun kendi görev tanımı çerçevesinde çalışması gerekmektedir. Bu kapsamda anestezi teknisyen/teknikerlerinin hemşirenin iş ve işlemlerini yapmak üzere Acil Servis ve Yoğun Bakımda çalışması ve çalıştırılması hukuken uygun değildir. 

Hemşirelik görev tanımıyla ilgili eğitim almayan sağlık personelinin Acil Servis ve Yoğun Bakım da çalıştırılması; hasta bakımı, tedavisi ve kendi sağlığı açısından ileride telafisi imkânsız sonuçların doğmasına neden olabileceğinden kanunlara ve yönetmeliklere aykırı bu görevlendirmelerin derhal sonlandırılması gerekmektedir. Aksi halde idareler bu sorumluluğun altından kalkamazlar. Bakanlık yetkililerinin bu görevlendirmelere acil müdahale etmesini istiyoruz.” dedi.