İlk defa veya yeniden memuriyete atananlar ile başka bir göreve naklen atananların, belli süreler içerisinde görevlerine başlamaları zorunlu olup, süresinde göreve başlamayanların bazı yaptırımlarla karşılaşması söz konusudur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilk defa veya yeniden memuriyete atananların süresinde göreve başlamamaları hali ile başka bir göreve naklen atanan memurların süresinde göreve başlamama haline ilişkin işlemleri farklı şekillerde düzenlemiştir.

İlk defa veya yeniden memuriyete atananların göreve başlamaması

Memuriyete ilk defa veya yeniden atananlar;

-İkamet yerleri ile aynı yerdeki bir göreve atanmışlarsa, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar.

-İkamet yerleri dışındaki yerlerdeki bir göreve atanmışlarsa, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar.

Bu süreler içinde göreve başlamayanların;

**Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerinin bulunmaması durumunda, atama işlemleri iptal edilir.

**Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerinin bulunması durumunda, göreve en geç 2 ay içerisinde başlamaları gerekir. Bu süre içerisinde de göreve başlamamaları durumunda, atama işlemleri iptal edilir.

**Süresi içerisinde göreve başlamadıkları için ataması iptal edilenler 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine alınmazlar.

Öte yandan, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemleri atama niteliğinde bir işlem olmadığından, yerleştirme yapılan kurumlarca atama yapılmadığı sürece ilgililer haklarında yukarıda belirtilen durumlar uygulanmaz.

Naklen başka yerdeki bir göreve atananların göreve başlamaması

Kurum içi veya kurumlararası naklen atanan memurlar;

-Memuriyet mahalliyle aynı yerdeki bir göreve atanmışlarsa, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar.

-Memuriyet mahalli dışındaki yerlerdeki bir göreve atanmışlarsa, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar.

Bu süreler içinde yeni görevine başlamayan memurlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylıksız 10 günlük bir süre daha verilir ve bu süre sonuna kadar göreve başlanmayan memurlar;

**Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerinin bulunmaması durumunda, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

**Bu şekilde çekilmiş sayılmışlarsa, 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine alınmazlar.

**Bu şekilde çekilmiş sayılmakla birlikte devir ve teslim zorunluluklarının bulunması halinde, 3 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine alınmazlar.

**Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki görevlerinden bu şekilde çekilmiş sayılmışlarsa, bir daha Devlet memuriyetine alınmazlar.

Öte yandan, naklen atanan memurların göreve başlamalarına ilişkin süreler;   

-Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi tarihinde başlar.

-Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona erme tarihinde başlar.

-Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için, yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliğ edildiği tarihte başlar.

-Memurun izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber,  göreve başlama süreleri izin ve raporun bitiminde başlar.

memurunyeri.com