Devlet memuriyetine ilk defa atananlar ile memuriyette iken naklen (kurum içi veya kurumlar arası) ataması yapılanların, atandıkları göreve belli bir süre içinde başlamaları zorunludur.

Memuriyete ilk defa başlamak suretiyle atama yapılan göreve veya memuriyette iken naklen atama yapılan göreve başlanması gereken süreler, bulunulan yere ve atama şekline göre değişebilmektedir.

İlk defa atananlar için göreve başlama süresi

Devlet memuriyetine ilk defa atananlar;

**Bulundukları yer ile atandıkları görevin bulunduğu yerin “aynı yer” olması halinde, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen gün mesai saatleri içinde göreve başlamak zorundadırlar.

**Bulundukları yer ile atandıkları görevin bulunduğu yerin “ayrı (başka) yerler” olması halinde, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü mesai saatleri içinde işe başlamak zorundadırlar.

İlk defa memuriyete atananların, belge ile ispatlanabilecek zorlayıcı sebepleri olmaksızın bu süreler içinde göreve başlamamaları durumunda, atamaları iptal edilir.

Ayrıca, ilk defa atandığı memuriyet görevine belge ile ispatlanabilecek zorlayıcı sebepleri olmasından dolayı süresi içinde başlayamayanların, göreve başlayamama hali 2 ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir.

Öte yandan, ÖSYM tarafından KPSS sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmeler atama işlemi niteliği taşımadığından, merkezi yerleştirme yapılan kurumlar tarafından ilgililer hakkında atama işlemi yapılmadıkça yukarıda belirtilen göreve başlama süreleri işlemez.

Naklen atananlar için göreve başlama süresi

Aynı kurumdaki başka bir göreve ya da başka kurumlara ait görevlere atanan memurlar;

**Bulundukları yer ile naklen atandıkları görevin bulunduğu yerin “aynı yer” olması halinde, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen gün mesai saatleri içinde göreve başlamak zorundadırlar.

**Bulundukları yer ile naklen atandıkları görevin bulunduğu yerin “ayrı (başka) yerler” olması halinde, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü mesai saatleri içinde işe başlamak zorundadırlar.

**Naklen atanan memurun yeni görevine başlaması zorunlu olan süreler; yasal izin kullanırken veya geçici görevde iken başka atananlar için izin veya geçici görevin bitiminde, hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin bitiminde, eski görevlerine devam etmeleri kurumlarınca yazılı olarak bildirilenler için yerlerine atanan memurların gelmesiyle veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliğiyle başlar.

Naklen atanan ve süresi içinde görevine başlamayan memurlara, göreve başlamaları için aylık verilmemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilebilir. Bu sürenin bitmesine rağmen, kabul edilebilir mazereti olmaksızın yeni görevine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılır.

Atamalarda “aynı yer” ve “başka yer”

Atama yapılan yerin “aynı yer” veya “başka yer” olması durumuna göre, göreve başlamak için gerekli süreler de değişmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu, “aynı yer” kavramını “memuriyet mahalli” olarak tarif ederken bunun dışındaki yerleri ise “başka yer” olarak tanımlanmıştır.

**Aynı yer (memuriyet mahalli): Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.

**Başka yer: Yukarıda yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade eder.

Memurunyeri