Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Eylül 2021 Tarihli ve 31608 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

24 Eylül 2021 CUMA

Sayı : 31608

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASTSUBAY MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/1968 tarihli ve 12972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların mesleki gelişimlerini sağlayacak olan meslek içi eğitimin usul ve esaslarını belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “(Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Dayanak

Madde 2/A – Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tanımlar

Madde 3 –

a. Meslek içi eğitim:

Astsubayların sınıf ve ihtisasları ile ilgili mesleki gelişimlerini sağlamak, bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla yapılan eğitimdir.

b. Astsubay eğitim ve gelişme programı:

Astsubayların sınıf ve ihtisasları ile ilgili sahip olmaları gereken bilgi ve yeteneği nerelerde (hangi okulda, birlikte ve karargâhta) hangi rütbelerde, hangi kurs ve eğitimlerde kazanacağını gösteren programdır.

c. Sınıf/branş geliştirme planı:

Eğitim ve geliştirme programının uygulanmasını sağlamak için sınıfların; özellikleri ve kadro hizmetlerine göre Kuvvet Komutanlıklarınca her sınıf için ayrı olarak hazırlanmış bir rehberdir.

ç. Şahsi gelişme kartı:

Astsubayın kendi sınıfına ait gelişme planındaki yerini ve mesleki gelişimini gösteren atanmada, kurs ve okullar için seçimde yol göstermesi için kullanılan ve astsubayın Kuvvet Komutanlıkları ile 1 inci sicil üstlerinde bulunan şahsi dosyalarında muhafaza edilen bir belgedir.

d. Kıt’a görevi:

8/8/1968 tarihli ve 12971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Meslek Programları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre tespit edilen yerlerde ifa edilen görevlerdir.

e. Kıt’a karargâhı görevi:

Kıt'a ve kıt'a kapsamına giren birlik ve kuruluşların karargâhlarındaki görevlerdir.

f. Karargâh görevi:

Kıt'a karargâhı kapsamı dışındaki birlik ve eşidi Komutanlık karargâhları ile müttefik karargâhlardaki bütün görevleri ihtiva eder.

g. İdari görev:

Stratejik ve taktik faaliyetlerin dışındaki bütün askeri faaliyetlerin yönetim ve ifasını ihtiva eden görevlerdir.

ğ. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar:   

Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü ifade eder.

h. Öğretmen yardımcılığı görevi:

Askeri bir öğretim ve eğitim kurumunda, öğretim ve eğitim maksadını güden görevleri ihtiva eder.

ı. Öğretmenlik görevi:

Askeri bir öğretim ve eğitim kurumunda, öğretim ve eğitim maksadını güden planlama ve icra görevlerini ihtiva eder.

AK Parti'den bedelli askerliğe yönelik düzenleme AK Parti'den bedelli askerliğe yönelik düzenleme

i. Öğretim görevlisi görevi:

Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olunan görevleri ihtiva eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b. Astsubayların, 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliği esaslarına göre sınıflandırılması,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Haklarında 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Fevkalade hallerde veya görülen lüzum üzerine, Millî Savunma Bakanlığınca meslek içi eğitimin tatbikatı daraltılabilir veya geçici bir süre için durdurulabilir. 926 sayılı Kanunun 75 inci maddesi hükmü saklıdır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Astsubay meslek içi eğitimi genel olarak üç devreye ayrılır.

a. Temel mesleki gelişme devresi:

Astsubay çavuş, astsubay üstçavuş rütbelerini kapsar. Bu devrede astsubaylar sınıflarına ait temel askeri mesleki ve teknik bilgiler ile tecrübe, ameli ehliyet ve asli ihtisas kazanır. Uygun görülenler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı ikinci bir ihtisas dalında yetiştirilmeye başlanır. Astsubaylar bütün meslek hayatına tesir edecek vasıfları, davranışları ile görev anlayışını bu devrede kazanmaya başlar ve geliştirirler. Bu devrede muharip sınıf astsubayların hepsi, yardımcı sınıf astsubaylar imkan nispetinde, sınıf ve ihtisasları ile ilgili kıt'a görevlerine, kıt'a görev yeri yeterli olmayanlar ihtisasları ile ilgili esas görevlere atanırlar. Görevbaşı eğitimi ve diğer lüzumlu kurslara ve 926 sayılı Kanun esaslarına göre astsubaylıktan subaylığa geçiş kapsamında seçim işlemlerine tabi tutulurlar.

b. İleri mesleki gelişme devresi:

Astsubay kıdemli üstçavuş, astsubay başçavuş rütbesinin ilk üç yılını kapsar. Bu devrenin gayesi, astsubayların belirlenmiş ihtisaslarında mesleki gelişmelerini azami seviyeye çıkarmalarını sağlamak, yönetici,  öğretmen yardımcısı, öğretmen ve öğretim görevlisi olabilecek nitelikte olanları tespit etmektir.

Bu maksatla tekamül veya oryantasyon ve benzeri kurslar ile uygun görülenler yönetim ve mesleki gelişim planı kapsamında öğretmenlik görevine yönelik kurslara tabi tutulurlar. Ayrıca seçilen astsubaylara karargâh astsubayı niteliklerini geliştirmek ve müştereklik kültürü kazandırmak maksadıyla eğitimler verilebilir.

Bu devrede astsubaylar, ihtisasları ile ilgili mümkün olduğu ölçüde kıt'a görevlerine atanırlar.

c. Son devre:

Astsubay başçavuşluğun 4 üncü yılı ile, astsubay kıdemli başçavuş rütbelerini kapsar. Gayesi, yönetici veya öğretmen yardımcısı, öğretmen ve öğretim görevlisi olarak tespit edilenleri yetiştirmek ve kazandıkları ihtisaslardan azami surette faydalanmaktır. Bu devrede astsubaylar, rütbe ve ihtisasları ile ilgili karargâh ve kurumlarda idari ve teknik görevlere, seçilenler yöneticilik ve öğretmen yardımcılığı görevlerine atanıp, lüzumlu kurslara tabi tutulurlar. Ayrıca seçilen astsubaylara karargâh astsubayı niteliklerini geliştirmek ve müştereklik kültürü kazandırmak maksadıyla eğitimler verilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Astsubayların atamaları; atama,  yer değiştirme ve meslek içi eğitimlerini düzenleyen yönetmeliklerde yer alan esaslara uygun olarak yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “kullanılmaları” ibaresi “görevlendirilmeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “astsubaylar Bçvş.” ibaresi “astsubaylar, astsubay başçavuş” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bçvş.” ibaresi “astsubay başçavuş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “Öğretmen yardımcılığı görevi,” ibaresi “Öğretmen yardımcılığı, öğretmenlik ve öğretim görevlisi görevleri,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Cumhurbaşkanı Kararı ile Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar dışındaki hizmetlerde görevlendirilecek astsubaylar için, görev süresi 2 yıldır. Bu süre Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile kısaltılabilir veya uzatılabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Astsubaylar aşağıda gösterilen eğitim ve kurslara tabi tutulurlar.

a. Görev başı eğitimi: Astsubayın, ihtisası ile ilgili görev yerinde çalışırken, bir eğitimcinin sorumluluğu altında belirli bir ihtisas ve ehliyet seviyesinde kendi kendine çalışarak bilgi edinmesi ve işi yaparak öğrenmesi amacı ile yurt içinde ve yurt dışında tabi tutulduğu plan ve programlı bir eğitimdir.

b. İntibak temel kursu: Muhtelif sebeplerle sınıfı değiştirilen astsubayların, yeni sınıfına ait bilgilerin verilmesi maksadı ile tabi tutulduğu kurstur.

c. Tekamül kursu: Lüzumu görülen sınıfların astsubayları, yetki ve sorumlulukları daha yüksek olan görevleri başarı ile ifa edebilmeleri için gerekli bilgilerle teçhiz etmek, ihtisaslarını derinleştirmek ve yeni gelişmelere intibak ettirmek maksadıyla astsubay kıdemli üstçavuş rütbesi ile astsubay başçavuş rütbesinin ilk üç yılı arasında sınıf ve ihtisasları ile ilgili tekamül kurslarına tabi tutulurlar. Sınıf değiştirenler için rütbe tahdidi uygulanmaz.

ç. İhtisas kursları: Yeni ihtisaslar kazandırılmak maksadı ile seçilen astsubayların tabi olduğu kurstur.

d. Oryantasyon kursları: Kabul edilen yeni sistem ve usullerle, harp silah ve araçlarına alıştırılmak veya bu konularda meydana gelen gelişmelere intibak ettirilmek maksadıyla seçilen astsubayların tabi olduğu kurstur.

e. İntibak eğitimi: Yardımcı sınıfa mensup astsubayların temel mesleki gelişim devresinde, muharip birlikleri tanımak, temel askeri vasıflarını geliştirmek, silah ve gereçlerin kullanılmalarını öğrenmek maksadı ile lüzum görüldüğü takdirde sınıfları ile ilgili muharip sınıf okulları, eğitim merkezleri veya birliklerinde tabi tutulduğu eğitimdir.

f. Lisan kursları: Yabancı bir dili gerektiren görev ve kurslar için personel yetiştirmek maksadıyla seçilen astsubaylar, kıt'a, kurum veya yabancı diller okulunda lisan kurslarına tabi tutulurlar. Astsubaylardan ileri seviyede yabancı dil bilme zorunluluğu bulunan görevlere getirilecek olanlar haricinde, lisan kurslarına öncelikli olarak hizmet süresi 15 yıl ve altında olan personel planlanır. Ancak, hizmet süresi 15 yıldan fazla olan ve birinci dilden en az 70 YDS/e-YDS lisan notuna sahip personel birinci dil için ileri seviye lisan kurslarına, ikinci dil için temel seviye lisan kurslarına planlanabilir. Personelin astsubaylığa nasıp edildiği tarih, hizmet süresi başlangıcı olarak kabul edilir.

g. Subay temel öğrenimi: Subay olmak üzere seçilen astsubaylar, sınıf okullarında geçirileceği sınıfının subay temel öğrenimini sağlayacak kurslara tabi tutulurlar.

ğ. Her yıl açılacak astsubay kurslarının yeri, zamanı, süresi, konusu, kontenjanı ve katılacak astsubaylarda aranacak nitelikler, kuvvet komutanlıklarınca hazırlanacak kurslar planında gösterilir.

h. Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi: Astsubayların; eğitim seviyelerini yükselterek karargah astsubayı niteliklerini geliştirmek, müştereklik kültürü kazandırmak ve mesleki motivasyonlarını artırmak maksadıyla yapılan eğitimdir. Türk Silahlı Kuvvetleri insangücü planıyla eğitime tefrik edilecek personel miktarları belirlenir. Eğitime seçim ve eğitimin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise yayımlanacak özel yönerge ile belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim; kuvvet komutanlıklarının lüzum görmesi halinde ihtiyaç duyulan konularda yetiştirilmek üzere 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esaslarına göre seçilen astsubaylar öğrenime gönderilebilirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Mesleki Bilgi ve Görgü Artırma Eğitimi:

Mesleki bilgi ve görgü artırma eğitimi amacıyla yurt içinde veya yurt dışında öğrenim ve kursa gönderilen astsubaylar, öğrenim veya kursları aşağıda belirtilen sürelerde bitirmek zorundadırlar:

a) Üç aydan fazla süreli kurslarda, iç ve dış kurs planlarında gösterilen süreler içinde.

b) Mesleki görgü ve bilgilerini artırmak veya ihtiyaç duyulan konularda yetiştirilmek üzere yurt içinde veya yurt dışında eğitim ve öğretime tabi tutulan astsubaylar gönderme onay emirlerinde belirtilen süreler içinde.

Yukarıdaki fıkrada açıklanan süreler sonunda öğrenim ve kursları başarı ile bitirenler ilgili öğrenim kurumlarından aldıkları belgeleri kuvvet komutanlıklarına ibraz ederler. Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda öğrenim görenlerin belgeleri ilgili birimlerce kuvvet komutanlıklarına gönderilir. Şayet sınav yapılmıyor ise öğrenimleri sonunda veya yurda dönüşlerinde gönderilme gayelerine uygun yeterli bilgiyi edinip edinmediklerinin tespiti için kuvvet komutanlığınca sınava tabi tutulabilirler. Bu şekilde yapılan sınavda alınan netice şahsi özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bu sınavlara ilişkin usul ve esaslar, meslek programları yönergesinde gösterilir.

Yukarıda belirtilen süreler içinde öğrenimlerini bitiremeyenler hakkında 926 sayılı Kanunun 83 üncü, yabancı uyruklu kişilerle evlenenler hakkında 112 nci, yükümlülükleri hakkında 113 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuvvet komutanlıklarının sorumlulukları

Madde 25 – Kuvvet komutanlıkları;

a. Kimin, hangi yetenekler için öğrenim göreceğini tespit etmekten ve gerekli kayıtların tutulmasından,

b. Personele kazandırılacak bilgi ve yeteneğin neler olduğunun tespitinden, bu bilgi ve yeteneğin ne zaman, nerelerde, ne kadar süreli öğretim ve eğitim ile sağlanması gerektiğini belirlemekten,

c. Öğretim ve eğitimin icrasından, eğitilen personeli bilgi ve beceri yönünden kontrol ve denetlemekten,

ç. Astsubayların yetiştirme esas ve usullerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludurlar.”

 MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan “T.S.K. Personel Kanununun” ibaresi “Kanunun” şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe ek 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Ek Madde 3 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yer alan “Milli Savunma ve İçişleri Bakanları” ibaresi “Millî Savunma Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.