Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler Dikkat!

Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07 Nisan 2021 Tarihli ve 31447 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

ASKERİ PERSONEL 07.04.2021, 08:40 08.04.2021, 08:31
Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler Dikkat!

Resmî Gazete

7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Sayı : 31447

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE VEYA KEFİLLERİNE ÖDETTİRİLECEK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmeliğin adı “Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Alınan Öğrenciler ile Millî Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına alınan öğrenciler ile Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler için düzenlenecek olan yüklenme ve kefalet senedi ile bu okullardan sağlık sebepleri veya 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca muafiyet getirilen haller dışında; başarısızlık, disiplinsizlik ve benzeri diğer sebeplerle ilişiği kesilenlere/ayrılanlara Devlet tarafından yapılan harcamaların karşılığı olarak tespit edilecek tazminatın hesaplanmasında uygulanacak esasları belirlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında ve Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler ile bu okullardan ilişiği kesilenleri/ayrılanları, bunların kefillerini ve kanuni temsilcilerini kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremiyenler Hakkında Kanunun 3 üncü, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13 üncü, 14 üncü ve 68 inci, 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 38 inci, 24/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununun 31 inci ve 1325 sayılı Kanunun ek 4 üncü, ek 5 inci ve ek 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlenmesi”

“Harp okullarına, astsubay meslek yüksekokullarına veya Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girme hakkını elde eden her öğrenci için Örnek-1’de yer alan yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenir ve kefalet senedinde belirtilecek miktar Örnek-2’de yer alan giderler dikkate alınarak tespit edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Düzenlenecek kefalet senetlerinde yer alacak tazminat tutarları öğrencinin bağlı bulunduğu komutanlıkça tespit edilir ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörünün onayını müteakip her yıl Nisan ayı içerisinde yürürlüğe konur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında veya Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerden idari yönden bağlı bulunduğu komutanlıktan disiplinsizlik, başarısızlık veya diğer nedenlerle ilişiği kesilenlerin/ayrılanların gördükleri öğrenim süresince bu öğrenciler için Devlet tarafından yapılan masraflar, Örnek-2’de yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak öğrencilere, kanuni temsilcilerine ve kefalet senedindeki miktarı aşmamak üzere kefillerine tazminat olarak ödettirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “okul komutanlıkları” ibaresi “komutanlık”, “Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Ödenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “ikametgâh” ibaresi “ikamet” olarak değiştirilmiştir.

“Öğrencinin bağlı olduğu komutanlıkça Örnek-2’ye uygun olarak hesaplanan tazminat tutarı öğrencinin ilişiğinin kesildiği/ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili komutanlıklar tarafından Millî Savunma Bakanlığına gönderilir.

Öğrenim giderinden doğan alacaklar, faizleri ile birlikte tahsil edilir. Borçtan sorumlu olanların bağlı oldukları komutanlıklara yapacakları yazılı talep üzerine borçlar Millî Savunma Bakanlığından görüş alınmasını müteakip taksitlendirilebilir. Anapara borcunun taksitlendirme süresi azami beş yıldır. Ödeme güçlüğünde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun görülmesi halinde taksitlendirme süresi uzatılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından ve Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından sağlık nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecekleri kurul raporuyla tespit olunan öğrenciler ile 1325 sayılı Kanun uyarınca muafiyet getirilen hallerde; öğrencilere, kefillerine veya kanuni temsilcilerine tazminat ödettirilmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerden; ana veya babalarının kamu kuruluşlarında görev yapmaları sebebiyle sağlık hizmetlerinin bu kuruluşlarca karşılanmasına dair yasal hakları olan ve sağlık giderlerine para ödemeyecek ve/veya sadece belirli oranda ödeme yapacak kişilere, bu okullardaki öğrenimleri süresinde yapılan sağlık giderleri için tazminat ödettirilmez. Ancak Örnek-2’de yer alan giderlerin ilgili mevzuat gereğince zorunlu olarak ödenecek olan tutarları ile 1325 sayılı Kanunda nispetleri belirlenerek hesaplanan tutarlar tazminat tutarına dâhil edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 10/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmelikte yer alan ÖRNEK:1’in başlığı ile birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek-1

ASKERÎ ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENECEK YÜKLENME SENEDİ

Askeri öğrenci olarak okulun giriş şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldığı takdirde subay/astsubay çıkıncaya kadar, yürürlükte bulunan veya öğrenim süresi içerisinde çıkacak mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağımı, öğrencilik sıfatımın devamı süresince evlenmeyeceğimi, karı koca gibi yaşamayacağımı taahhüt ve beyan ederim.”

Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi, herhangi bir nedenle öğrenimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, derslerden başarı gösterememem, okul yönetmelik veya yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılmam halinde, askerî öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesildiği tarihe kadar Millî Savunma Bakanlığınca zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar) sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ayrıca hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eyler, yüklenirim.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmelikte yer alan ÖRNEK:2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek-2

Askeri okullardan çeşitli sebeplerle ayrılmak zorunda kalan öğrenciler için hesaplanacak tazminat;

a) Personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar,

b) Eğitim ve öğretim (seyir, uçuş, atış eğitimleri, uygulamalı eğitimler ile buna benzer Devlet tarafından karşılanmayan ek veya özel ders ücretleri) giderlerinden oluşur.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yorumlar (0)
33
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0