Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler Dikkat!

Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07 Nisan 2021 Tarihli ve 31447 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

ASKERİ PERSONEL 07.04.2021, 08:40 08.04.2021, 08:31
Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler Dikkat!

Resmî Gazete

7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Sayı : 31447

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE VEYA KEFİLLERİNE ÖDETTİRİLECEK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmeliğin adı “Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Alınan Öğrenciler ile Millî Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına alınan öğrenciler ile Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler için düzenlenecek olan yüklenme ve kefalet senedi ile bu okullardan sağlık sebepleri veya 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca muafiyet getirilen haller dışında; başarısızlık, disiplinsizlik ve benzeri diğer sebeplerle ilişiği kesilenlere/ayrılanlara Devlet tarafından yapılan harcamaların karşılığı olarak tespit edilecek tazminatın hesaplanmasında uygulanacak esasları belirlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında ve Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler ile bu okullardan ilişiği kesilenleri/ayrılanları, bunların kefillerini ve kanuni temsilcilerini kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremiyenler Hakkında Kanunun 3 üncü, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13 üncü, 14 üncü ve 68 inci, 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 38 inci, 24/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununun 31 inci ve 1325 sayılı Kanunun ek 4 üncü, ek 5 inci ve ek 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlenmesi”

“Harp okullarına, astsubay meslek yüksekokullarına veya Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girme hakkını elde eden her öğrenci için Örnek-1’de yer alan yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenir ve kefalet senedinde belirtilecek miktar Örnek-2’de yer alan giderler dikkate alınarak tespit edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Düzenlenecek kefalet senetlerinde yer alacak tazminat tutarları öğrencinin bağlı bulunduğu komutanlıkça tespit edilir ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörünün onayını müteakip her yıl Nisan ayı içerisinde yürürlüğe konur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında veya Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerden idari yönden bağlı bulunduğu komutanlıktan disiplinsizlik, başarısızlık veya diğer nedenlerle ilişiği kesilenlerin/ayrılanların gördükleri öğrenim süresince bu öğrenciler için Devlet tarafından yapılan masraflar, Örnek-2’de yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak öğrencilere, kanuni temsilcilerine ve kefalet senedindeki miktarı aşmamak üzere kefillerine tazminat olarak ödettirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “okul komutanlıkları” ibaresi “komutanlık”, “Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Ödenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “ikametgâh” ibaresi “ikamet” olarak değiştirilmiştir.

“Öğrencinin bağlı olduğu komutanlıkça Örnek-2’ye uygun olarak hesaplanan tazminat tutarı öğrencinin ilişiğinin kesildiği/ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili komutanlıklar tarafından Millî Savunma Bakanlığına gönderilir.

Öğrenim giderinden doğan alacaklar, faizleri ile birlikte tahsil edilir. Borçtan sorumlu olanların bağlı oldukları komutanlıklara yapacakları yazılı talep üzerine borçlar Millî Savunma Bakanlığından görüş alınmasını müteakip taksitlendirilebilir. Anapara borcunun taksitlendirme süresi azami beş yıldır. Ödeme güçlüğünde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun görülmesi halinde taksitlendirme süresi uzatılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından ve Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından sağlık nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecekleri kurul raporuyla tespit olunan öğrenciler ile 1325 sayılı Kanun uyarınca muafiyet getirilen hallerde; öğrencilere, kefillerine veya kanuni temsilcilerine tazminat ödettirilmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerden; ana veya babalarının kamu kuruluşlarında görev yapmaları sebebiyle sağlık hizmetlerinin bu kuruluşlarca karşılanmasına dair yasal hakları olan ve sağlık giderlerine para ödemeyecek ve/veya sadece belirli oranda ödeme yapacak kişilere, bu okullardaki öğrenimleri süresinde yapılan sağlık giderleri için tazminat ödettirilmez. Ancak Örnek-2’de yer alan giderlerin ilgili mevzuat gereğince zorunlu olarak ödenecek olan tutarları ile 1325 sayılı Kanunda nispetleri belirlenerek hesaplanan tutarlar tazminat tutarına dâhil edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 10/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmelikte yer alan ÖRNEK:1’in başlığı ile birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek-1

ASKERÎ ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENECEK YÜKLENME SENEDİ

Askeri öğrenci olarak okulun giriş şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldığı takdirde subay/astsubay çıkıncaya kadar, yürürlükte bulunan veya öğrenim süresi içerisinde çıkacak mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağımı, öğrencilik sıfatımın devamı süresince evlenmeyeceğimi, karı koca gibi yaşamayacağımı taahhüt ve beyan ederim.”

Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi, herhangi bir nedenle öğrenimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, derslerden başarı gösterememem, okul yönetmelik veya yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılmam halinde, askerî öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesildiği tarihe kadar Millî Savunma Bakanlığınca zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar) sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ayrıca hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eyler, yüklenirim.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmelikte yer alan ÖRNEK:2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek-2

Askeri okullardan çeşitli sebeplerle ayrılmak zorunda kalan öğrenciler için hesaplanacak tazminat;

a) Personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar,

b) Eğitim ve öğretim (seyir, uçuş, atış eğitimleri, uygulamalı eğitimler ile buna benzer Devlet tarafından karşılanmayan ek veya özel ders ücretleri) giderlerinden oluşur.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yorumlar (0)
13
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 30 54
5. Altay 29 53
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Tuzlaspor 30 44
9. Ümraniye 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 30 48
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23