28 Ekim 2016 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 29871

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'tan:

ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENLİĞİ SINAV, ATAMA, GÖREV VE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatında bulunan Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrosuna atanacaklarda aranacak nitelikleri, bu kadro için yapılacak sınavın şeklini ve uygulamasını, Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin atama, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatında istihdam edilen Arama ve Kurtarma Teknisyenlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci ve Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arama: Afet ve acil durumlarda afetzede veya kazazedenin yerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaları,

b) Arama ve Kurtarma Teknisyeni: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatı kadrolarında görevli olarak yurt içinde veya yurt dışında afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerinde profesyonel arama ve kurtarma hizmeti veren ve insani yardım çalışmalarını yürüten personeli,

c) Başarı puanı: Sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalamasını,

ç) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

d) Birlik müdürlüğü: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğünü,

e) Birlik müdürü: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürünü,

f) Branş: Arama ve kurtarma hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren kentsel arama ve kurtarma, doğada arama ve kurtarma, suda arama ve kurtarma, köpekli arama ve kurtarma ile KBRN gibi hizmet alanlarını,

g) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,

ğ) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,

h) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

ı) Kurtarma: Afet ve acil durumlarda yaralı olan ya da hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan afetzede veya kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasını,

i) Kurul: Arama ve Kurtarma Teknisyenliği sınav kurulunu,

j) Sınav: Arama ve Kurtarma Teknisyenliği uygulama ve sözlü sınavını,

k) Sınav puanı: Uygulama sınavının yüzde altmışı ile sözlü sınavın yüzde kırkı esas alınarak hesaplanan puanı,

l) Sözlü sınav komisyonu: Sözlü sınavının yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla kurulan sınav komisyonunu,

m) Uygulama sınav komisyonu: Uygulama sınavının yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla kurulan sınav komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınavı

Sınav

MADDE 5 - (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenleri, KPSS sonuçlarına göre, il müdürlüklerinin, kadro ve ihtiyaç durumları ile atama kontenjan sayıları doğrultusunda Başkanlık tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak sınav ile alınır.

(2) Sınav, Başkanlıkça yapılacak uygulama sınavı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(3) Sınava, alım yapılacak her il için ayrı ayrı belirtilen kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılabilir. KPSS (B) grubu sonuçlarına göre başvuran adaylardan her il için en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Sınav duyurusu

MADDE 6 - (1) Sınava katılma şartları, sınavın yapılış şekli, alım yapılacak il ve kadro sayıları, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, öğrenim dalları ve kontenjanları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve içeriği ile ilgili hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlığın internet adresinde ilan edilir.

Sınava katılma şartları

MADDE 7 - (1) Sınava başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS (B) grubundan giriş sınav duyurusunda belirtilen puan düzeyinde asgari puana sahip olmak,

c) Başkanlıkça ilanda belirtilen veya bunlara denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

ç) Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmak,

d) Sınav ilanında belirtilecek sürücü belgesine sahip olmak,

e) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,

f) Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak,

g) Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak,

ğ) Başkanlıkça ilan edilecek arama ve kurtarma hizmetinin gereği olan diğer özel şartları taşımak.

Başvuruda istenen belgeler ve başvuru şekli

MADDE 8 - (1) Sınava katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Başvuru formu,

b) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) KPSS (B) sonuç belgesi çıktısı,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) Her türlü coğrafyada, fiziksel koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevi yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye ve fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel herhangi bir engeli olmadığına dair yazılı beyanı,

e) Sınav ilanında istenen sürücü belgesinin onaylı örneği,

f) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı,

g) Başkanlıkça arama ve kurtarma hizmetinin gereği olarak istenebilecek diğer belgeler.

(2) Adaylar, sınav ilanında belirtilen iller arasından atanmak istediği ili başvuru formunda belirtmelidir. Adaylar, sadece başvuru formunda tercih ettiği il için yapılacak sınava girecek olup ikinci bir tercihte bulunarak başka bir il için açılan sınava giremez.

(3) Adaylardan istenen belgelerin Başkanlığa en geç sınav duyurusunda belirtilen tarih ve saatte, elden veya posta yoluyla ya da sınav duyurusunda belirtildiği takdirde elektronik ortamda teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlıkça tasdik edilir. Posta ile başvuruda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneği Başkanlığa gönderilir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Ön incelenme ve adayların sınava kabulü

MADDE 9 - (1) Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenir. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre sınava katılabileceklerin isim listesi her il için ayrı ayrı olmak üzere Başkanlığın internet adresinde ilan edilir.

(2) Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

Kurul ve komisyonlar

MADDE 10 - (1) Uygulamalı ve sözlü sınavların düzenlenmesi, izlenmesi, denetlenmesi, sonuçlarının onaylanması, sınav puanı ile başarı puanının belirlenmesi ve ilanı işlemleri sınav kurulunca yapılır.

(2) Kurul, Başkan veya Başkan tarafından belirlenen Başkan Yardımcısının başkanlığında Müdahale Dairesi Başkanı ve Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı olmak üzere üç kişiden oluşur. Ayrıca Başkan tarafından iki yedek üye belirlenir.

(3) Kurul tarafından sınav ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere uygulama ve sözlü sınav komisyonları oluşturulur.

(4) Kurul ve komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(5) Kurul ve komisyonların başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(6) Kurulun ve komisyonların sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Uygulama sınav komisyonu

MADDE 11 - (1) Uygulama sınavı ve sonuçlarının değerlendirilmesi uygulama sınavı komisyonunca yapılır. Gerektiğinde birden fazla komisyon kurulabilir. Kurulan komisyonlar birden fazla il için uygulama sınavı iş ve işlemlerini yürütebilir.

(2) Uygulama sınavı komisyonu, Kurulun teklifi, Başkanlık Makamının onayı ile Başkanlık personeli arasından belirlenecek bir başkan ve bir üye, birlik müdürleri arasından belirlenecek iki üye ile üniversitelerin beden eğitimi bölümlerinden öğretim üyesi düzeyinde bir üye olmak üzere toplam bir başkan ve dört üyeden oluşur. Aynı şekilde dört yedek üye belirlenir.

(3) Adayların kapalı alan ve yükseklik korkusu, öfke kontrolü, strese dayanıklılık, ekip çalışmasına yatkınlığı gibi davranışlarını değerlendirmek üzere oy hakkı bulunmaksızın gözlemci statüsünde bir psikolog uygulama sınavında görev alır.

Uygulama sınavı

MADDE 12 - (1) Adaylarca, her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye ve fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel herhangi bir engelinin olmadığını gösterir tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu, ilanda belirtilen uygulama sınav tarihinden önce Başkanlığa teslim edilir.

(2) Uygulama sınavında adayların; 7 nci maddede belirtilen boy ve kilo oranlarına göre ölçümleri yapılır. Uygun olmayan adaylar elenir.

(3) Adaylar; ekip çalışmasına yatkınlık, fiziki kondisyon ve yetenekleri bakımından komisyonca uygun görülecek etaplarda değerlendirilir. Adaylar her etabı sınav ilanında belirtilen sürede tamamlamak zorundadır. Etapları süresi içinde tamamlayamayan adaylar uygulama sınavında başarısız sayılır.

(4) Uygulama sınavında bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususlar göz önüne alınarak komisyon üyelerince her adayın performansı ayrı ayrı değerlendirilir. Komisyon üyelerinin her bir aday için yüz üzerinden vermiş olduğu notların aritmetik ortalaması, uygulama sınavı sonucunu gösterir ve bir tutanakla kayıt altına alınır.

(5) Uygulama sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(6) Uygulama sınav komisyonu, uygulama sınavının bittiği günü takip eden 7 gün içinde uygulama sınavı sonuçlarını Kurula teslim eder.

Sözlü sınava çağrı

MADDE 13 - (1) Uygulama sınavında en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Uygulama sınav sonuçları ve yapılacak sözlü sınavın tarihi, yeri ve kapsamı Başkanlığın internet adresinde her il için ayrı ayrı ilan edilir. İlan dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Sözlü sınav komisyonu

MADDE 14 - (1) Sözlü sınavı ve sonuçlarının değerlendirilmesi sözlü sınav komisyonunca yapılır. Gerektiğinde birden fazla komisyon kurulabilir. Kurulan komisyonlar birden fazla il için sözlü sınav iş ve işlemlerini yürütebilir.

(2) Sözlü Sınav Komisyonu, Kurulun teklifi Başkanlık Makamının onayı ile Başkanlık personeli arasından belirlenecek bir başkan ve bir üye, birlik müdürleri arasından belirlenecek iki üye ve bir psikolog olmak üzere bir başkan ve dört üyeden oluşur. Aynı şekilde dört yedek üye belirlenir.

Sözlü sınav

MADDE 15 - (1) Sözlü sınavda adayların;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, sevk ve idare becerisi,

c) Öfke kontrolü, strese dayanıklılık, iletişim teknikleri, zaman yönetimi, ekip çalışmasına yatkınlığı, görev bilinci, dikkat seviyesi gibi davranış ve tepkilerinin Arama ve Kurtarma Teknisyenliğine uygunluğu,

ç) Arama ve kurtarma konularındaki farkındalığı,

değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle ölçülür. Yapılan değerlendirmede psikolog tarafından uygulama sınavında yapılan gözlemler de dikkate alınır.

(2) Adaylar, sözlü sınav komisyonu tarafından birinci fıkrada yazılı özelliklerin her biri için toplamda yüz puan olmak üzere yirmibeşer puan üzerinden değerlendirilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla kayıt altına alınır.

(3) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(4) Sözlü sınav komisyonu, sözlü sınavının bittiği günü takip eden on beş gün içinde sözlü sınav sonuçlarını Kurula teslim eder.

Sınav sonucu

MADDE 16 - (1) Kurul, uygulama ve sözlü sınav puanlarını esas alarak sınav puanını; sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalamasını esas alarak başarı puanını belirler.

(2) Kurul, alım yapılacak kadro sayısı dahilinde başarı puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlayarak her il için kazananların listesini oluşturur.

(3) Kurul, başarı puanlarını dikkate alarak ilan edilen kadro sayısının yarısı oranında yedek liste belirleyebilir. Asil listede Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(4) Başarı sırasına göre yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(5) Sınav sonuçları Başkanlığın internet adresinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 - (1) Sınavı kazanıp Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri, atanacakları il müdürlüğüne gönderilerek özlük dosyalarında, atanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar Başkanlıkça saklanır.

İtiraz

MADDE 18 - (1) Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde, uygulama ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar da sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde şahsen veya posta yolu ile Başkanlığa yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(2) İtiraz edilen hususlar Kurul tarafından incelenerek en geç on iş günü içinde sonuçlandırılır.

(3) İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(4) Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama, Eğitim ve Beden Sağlığı

Atama

MADDE 19 - (1) Sınavı kazananların Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 5902 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

(2) Başarı listesinde yer alanlar belirtilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı il müdürlüğüne müracaat eder.

(3) Başarı sonuçlarının ilan edilmesini takiben on iş günü içerisinde adaylar arasında yazılı olarak başvuruda bulunmaları kaydıyla becayiş yapılabilir.

(4) Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilir ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Temel ve hazırlayıcı eğitimler

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrosuna ilk defa atanan personelin;

a) Temel eğitimleri, kadrosunun bulunduğu il müdürlüğünde,

b) Hazırlayıcı eğitimler; bu eğitimin temelini oluşturan kentsel arama kurtarma eğitimleri, Başkanlıkça kullanılan arama ve kurtarma araçlarının nitelikleri gözetilerek ileri sürüş teknikleri eğitimlerini de kapsayacak şekilde Başkanlıkça belirlenen programlar çerçevesinde birlik müdürlüklerinde, ilk yardım eğitimleri ise 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İlkyardım Yönetmeliğine göre yetki verilmiş birimlerce,

c) Stajları, kadrosunun bulunduğu il müdürlüğünde,

yapılır.

(2) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin temel ve hazırlayıcı eğitim ile stajlarının göreve başlama tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması esastır.

(3) Kentsel arama ve kurtarma eğitimi hazırlayıcı eğitimin temelini oluşturur. Temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan adaylar hakkında 657 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

Diğer eğitimler

MADDE 21 - (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin branşlarına göre uzmanlık eğitimleri ile değişen metot ve teknolojiler doğrultusunda güncelleme eğitimleri temel ve hazırlayıcı eğitim ile stajlarının tamamlanmasından sonra Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde birlik müdürlüklerinde yapılır.

(2) Arama ve Kurtarma Teknisyenleri, mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına eğitime gönderilebilir.

(3) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin arama, kurtarma ve beden eğitimi faaliyetlerine katılımı zorunludur. Bu zorunluluktan muafiyet ancak sağlık kurulu raporu ibraz edilmiş olması kaydıyla, rapor süresince tanınır.

(4) Eğitim görevini yerine getirecek Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin eğitmen eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar Başkanlık tarafından belirlenir.

Beden sağlığının korunması ve geliştirilmesi

MADDE 22 - (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin fiziki kondisyonlarını geliştirmek amacıyla il müdürlükleri tarafından beden eğitimi programları düzenlenir. Koşu, kültürfizik, pentatlon, kas geliştirici çalışmalar ve uygun görülecek diğer spor faaliyetleri ile görev verimlilikleri arttırılır.

(2) Arama ve Kurtarma Teknisyenleri, fiziksel ve ruhsal sağlıkları açısından Başkanlıkça gerekli görülen hallerde kontrol ettirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esasları

Genel esaslar

MADDE 23 - (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenleri;

a) Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 24 saat esasına göre, özel kıyafet ve teçhizatla donatılarak çalışır.

b) Arama ve kurtarma hizmetlerinin 7/24 kesintisiz yürütülmesinin sağlanması amacıyla ildeki mevcut personel sayısı ve müdahale faaliyetleri gözetilerek kural olarak 12/36 saat esasına göre çalışır. Çalışma saatleri, görev yerlerine bağlı olmaksızın, yürütülen hizmetin özelliklerine ve ihtiyaca göre düzenlenebilir.

c) Afet ve acil durumlarda, hizmetine ihtiyaç duyulup çağrılması halinde mesai gözetmeden en kısa sürede göreve katılır.

ç) Görevleri ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında görevlendirilebilir.

Görevleri

MADDE 24 - (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin görevleri şunlardır;

a) Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda görev yapmak.

b) KBRN ekibi tarafından yürütülen kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri teknolojik kirlenmelerin tespit, teşhis ve arındırma hizmetlerine katılmak.

c) Kullanım ve sorumluluğunda olan arama ve kurtarma taşıt, araç ve gereçlerinin bakımını yaparak her an göreve hazır bulundurmak.

ç) Arama ve kurtarma taşıt, araç ve gereçlerini kullanmak.

d) Temel branş olan kentsel arama ve kurtarma dışında doğada arama ve kurtarma, suda arama ve kurtarma, köpekli arama ve kurtarma ile KBRN gibi alt branşların en az birinde uzmanlaşmak.

e) Olay yerinde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının can güvenliğini koruyacak önlemler almak.

f) Beden sağlığını korumak ve geliştirmek.

g) Eğitim, tatbikat, toplantı gibi çalışmalara katılmak.

ğ) Arama ve kurtarma hizmetlerinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilere eğitim vermek.

h) Olay yerinde profesyonel tıbbi desteğin olmadığı acil müdahale gereken durumlarda sertifikası bulunması kaydıyla ilkyardım yapmak.

ı) Ulusal ve uluslararası insani yardım faaliyetlerine katılmak.

i) Görevlere ilişkin belge ve rapor hazırlamak.

j) Başkanlıkça hazırlanacak usul ve esaslar çerçevesinde özel olarak görevlendirilmek suretiyle arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilgili izleme faaliyetleri gerçekleştirmek.

k) Amirlerince verilen arama ve kurtarma ile ilgili benzeri diğer görevleri yapmak.

Sorumluluk

MADDE 25 - (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenleri; kendisine, mesleğine, ekip arkadaşlarına, amirine, kurumuna, topluma, afetzede ve afetzede yakınlarına karşı sorumludur. Bu kapsamda Arama ve Kurtarma Teknisyenleri;

a) Yönetmelikte belirtilen görevleri disiplin içerisinde, süresinde ve gereği gibi yerine getirmekten,

b) Görev mahallinde bireysel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevre koruma önlemlerini almaktan,

c) Olay yerinde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının can güvenliğini tehlikeye atacak tutum ve davranışlarda bulunmamaktan,

ç) Mesleğine karşı toplumun itibar ve güven duygusunu sarsacak, etik ilkelere aykırı düşecek fiil ve davranışlarda bulunmamaktan,

d) Kendine ve çevresine mesleğin gerektirdiği disiplin ve titizliği göstermekten,

e) Arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında afetzedenin ve afetzede yakınlarının psikolojik durumlarını göz önünde bulundurmaktan,

f) Afet ve acil durum halinde çağrı üzerine en kısa sürede göreve gelmekten,

g) Hafta sonu ve resmi tatillerde şehir dışına çıkışlarında amirlerine yazılı olarak bilgi vermekten,

sorumludur.

Tatbikatlar ve denetim

MADDE 26 - (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin afet ve acil durumlara hazırlık düzeyleri Başkanlık tarafından düzenlenecek haberli veya habersiz tatbikatlarla denetlenir.

(2) Yapılan tatbikat ve denetimler neticesinde bu Yönetmelikte belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen Arama ve Kurtarma Teknisyenleri hakkında 657 sayılı Kanunun ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

Yiyecek yardımı

MADDE 27 - (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerine; görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi halinde, fiilen görev yaptığı süreler için 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yiyecek yardımı yapılır.

Zorunlu hizmet

MADDE 28 - (1) Sınavı kazanarak ataması yapılan Arama ve Kurtarma Teknisyenleri, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 13, 14, 14/A maddeleri ile Ek Madde 2 ve Ek Madde 3'de belirtilen mazeretler hariç olmak üzere beş yıl süre ile atandıkları ilde görev yapar. Bu süre dolmadan başka bir il müdürlüğüne atanma talepleri değerlendirilmez.

Branşlar

MADDE 29 - (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerine temel branş olarak kentsel arama ve kurtarma eğitimi verilir. Bununla birlikte, özel bilgi ve beceri gerektiren olaylara hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi amacıyla doğada arama ve kurtarma, suda arama ve kurtarma, köpekli arama ve kurtarma ile KBRN gibi alt branşlaşmaya gidilir.

(2) Alt branşlar Başkanlıkça belirlenir. Alt branşların yapılandırılmasında;

a) İlin coğrafi durumu, yaşanan veya yaşanması muhtemel afet ve acil durumların türü ile norm kadro sayısı dikkate alınır.

b) Personelin öğrenim alanı, hizmet tecrübesi ve sahip olduğu sertifikalar göz önünde bulundurulur.

(3) Her branştaki personel, diğer branşların çalışmalarına destek olmak üzere görevlendirilebilir.

Aktif görev ilkeleri

MADDE 30 - (1) Elli yaşın üzerindeki Arama ve Kurtarma Teknisyenleri, aktif olarak bu görevi yürütebileceklerine dair aksi bir durum ortaya çıkmadıkça her iki yılda bir tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu almaları kaydıyla ilgili Valilik oluru ile aktif görevlerine devam edebilir. Bu husustaki itirazlar Başkanlıkça değerlendirilir.

(2) Elli yaşın üzerindeki Arama ve Kurtarma Teknisyenleri, arama ve kurtarma hizmetinde aktif olarak görevine devam edebilmesine sağlık açısından engeli bulunması halinde Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında idari, eğitim, izleme gibi görevlerde veya durumuna uygun diğer ilgili hizmetlerde görevlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeniden ve naklen atanma

MADDE 31 - (1) Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrosundan herhangi bir sebeple ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenlerin atamaları, boş kadro bulunması ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (f), (g), (ğ) bentlerinde yer alan şartları taşımak kaydıyla yapılabilir.

(2) Naklen atama talebinde bulunanlardan 7 nci maddede belirtilen şartları taşımayanların ve yapılacak sınavda başarılı olamayanların talepleri değerlendirilmez.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrosunda görev yapıp bu Yönetmelikte bahsedilen eğitimleri almayan personelin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.